Young ‘climate crusaders’ celebrate 25 years of Eco-Schools

[:en]

Young people from across Wales came together to mark the 25th anniversary of the international Eco-Schools programme at a series of National Eco-Committee events.

Nearly 150 young people from 65 primary schools took part in the three events held at Bedwellty Park in Tredegar, National Botanic Garden of Wales in Llanarthne, Canolfan Cae Cymro in Clawddnewydd on 21 November.

As well looking back at 25 years of Eco-Schools, the ‘climate crusaders’ investigated the devastating impact of climate change on wildlife. They also shared creative ideas for reducing their carbon footprints and consuming less when celebrating big occasions.

Amelie from Ysgol Llanddulas said:

“I enjoyed the fact you learnt a lot and had great fun. We shared and got ideas for our school so we all can be eco-friendly schools.”

The tenth annual National Eco-Committee was organised by Keep Wales Tidy, the environmental charity which runs the Eco-Schools programme in Wales. Over 90% of schools are registered on the programme which has helped pupils learn about sustainable living and global citizenship for 25 years.

Lesley Jones, Chief Executive for Keep Wales Tidy said:

“As the 25th anniversary of Eco-Schools is celebrated around the world, it’s been fantastic to bring young people across Wales together for our National Eco-Committee.

“It’s been exciting to see the pupils rising to the challenge, working together and coming up with innovative ideas for how to achieve a more sustainable future. We hope that the National Eco-Committee will inspire others to join the ‘climate crusade’.”

The Eco-Schools programme in Wales is funded by Welsh Government.  For more information, visit www.keepwalestidy.cymru/eco-schools

[:cy]

Daeth pobl ifanc ynghyd ar draws Cymru i nodi 25 mlynedd o raglen ryngwladol Eco-Sgolion mewn cyfres o ddigwyddiadau’r Eco-Bwyllgor Cenedlaethol.

Cymerodd bron 150 o bobl ifanc o 65 o ysgolion cynradd ran mewn tri digwyddiad a gynhaliwyd ym Mharc Bedwellty yn Nhredegar, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne, Canolfan Cae Cymro yng Nghlawddnewydd ar 21 Tachwedd.

Yn ogystal ag edrych yn ôl ar 25 mlynedd o Eco-Sgolion, archwiliodd yr ‘ymgyrchwyr hinsawdd’ effaith ddinistriol newid hinsawdd ar fywyd gwyllt. Fe wnaethant hefyd rannu syniadau creadigol ar gyfer lleihau eu hôl troed carbon a defnyddio llai wrth ddathlu achlysuron mawr.

Dywedodd Amelie o Ysgol Llanddulas:

“Roeddwn yn mwynhau’r ffaith eich bod yn dysgu llawer a chawsom lawer o hwyl.  Fe wnaethom rannu a chael syniadau ar gyfer ein hysgol er mwyn i ni gyd allu bod yn ysgolion ecogyfeillgar.”

Trefnwyd y degfed Eco-Bwyllgor Cenedlaethol gan Cadwch Gymru’n Daclus, yr elusen amgylcheddol sydd yn cynnal y rhaglen Eco-Sgolion yng Nghymru.  Mae dros 90% o ysgolion wedi eu cofrestru ar y rhaglen sydd wedi helpu disgyblion i ddysgu am fyw’n gynaliadwy ac am ddinasyddiaeth fyd-eang ers 25 mlynedd.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Wrth ddathlu 25 mlynedd o Eco-Sgolion ar draws y byd, mae wedi bod yn wych dod â phobl ifanc ar hyd a lled Cymru at ei gilydd ar gyfer ein Eco-Bwyllgor Cenedlaethol.

“Mae wedi bod yn gyffrous gweld y disgyblion yn wynebu’r her, yn cydweithio ac yn cyflwyno syniadau arloesol ar gyfer cyflawni dyfodol mwy cynaliadwy. Ein gobaith yw y bydd yr Eco-bwyllgor Cenedlaethol yn ysbrydoli pobl eraill i ymuno â’r ‘ymgyrch hinsawdd’.”

 

Ariennir y rhaglen Eco-Sgolion yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.  Am fwy o wybodaeth, ewch i www.keepwalestidy.cymru/eco-schools

[:]

related resources

Scroll to Top