World’s Largest Lesson

[:en]The World’s Largest Lesson is part of Project Everyone, a not-for-profit initiative with a mission to make the new UN Sustainable Development Goals better known and as such more effective.

Peter Davies, Commissioner for Sustainable future brought a group of organisation in Wales together to support the World’s Largest Lesson (WLL) and frame it in a Welsh context related to the UN Sustainable Development Goals and the Well-being Goals in the Well-being of Future Generation Act, a recent legislation sealed by the Welsh Government.

Project Everyone’s bold ambition to get the Goals into the hands of seven billion people in seven days will be supported in Wales as the group aim get every school in Wales involved in the project.

The global campaign is led by film-maker and campaigner Richard Curtis, working in partnership with the UN and with the help of some of the world’s biggest brands and global stars to channel the message through radio, film, mobile, online and beyond. The aim of the World’s Largest Lesson is to engage the generation of young people whose choices and creativity, as they grow up over the next 15 years, could make the vision of these goals a reality.

On 12 June 2015 Cynnal Cymru-Sustain Wales and The Wales We Want hosted a meeting with key organisations in Wales: Project Everyone, Size of Wales, Natural Resources Wales, Keep Wales Tidy, Caerphilly County Borough Council, CFBT Education Trust, Education Dept NPT, Ysgol Gymraeg Ystalyfera, WAGE (Wales Alliance for Global Education), South West and Mid Wales Consortium, The TYF Group, UNICEF, Welsh Government, Welsh Baccalaureate, Fair Trade Wales, Wales Africa Partnership and Pembrokeshire Sustainable Schools.

Project Everyone’s media pack will be available online from 26th June onwards: www.tes.co.uk/worldslargestlesson. This will include:

  • A short animation written by Sir Ken Robinson and produced by Aardman Animations
  • A comic with teachers’ guides available on digital platforms
  • Creative elements with focus on themes and challenges within the goals such as climate change, inequalities, etc
  • Lesson plans – with a support package

WLL is focussing on children in upper primary (age group 8-11yrs) and lower secondary (age group 11-14yrs).

The plan is now to open the project in Wales to interested bodies and to ensure appropiriate materials are translated into Welsh which can then be shared through the WLL website. Schools can register online: www.tes.co.uk/worldslargestlesson/preregistration/

Existing relevant resources

For more information please contact Mari Arthur, Cynnal Cymru – Sustain Wales: mari@cynnalcymru.com[:cy]Mae Gwers Fwya’r Byd yn rhan o’r Project Everyone, menter ddielw wedi ymrwymo i gynyddu ymwybyddiaeth o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a thrwy hynny wella eu heffeithiolrwydd.

Daeth Peter Davies, Comisiynydd dyfodol cynaliadwy â grŵp o sefydliadau ynghyd yng Nghymru i gefnogi Gwers Fwya’r Byd a’i gosod mewn cyd-destun Cymreig mewn perthynas â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a Nodau Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, deddfwriaeth ddiweddar wedi ei selio gan Lywodraeth Cymru.

Yng Nghymru cefnogir uchelgais feiddgar Project Everyone i gael y Nodau i ddwylo saith biliwn o bobl mewn saith diwrnod wrth i’r grŵp anelu at ennyn diddordeb pob ysgol yng Nghymru yn y prosiect.

Arweinir yr ymgyrch fyd-eang gan y gwneuthurwr ffilmiau, Richard Curtis, sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Cenhedloedd Unedig, a gyda chymorth rhai o frandiau mwya’r byd a sêr byd-eang i sianelu’r neges drwy radio, ffilm, ffonau symudol, ar-lein a thu hwnt. Bwriad Gwers Fwya’r Byd yw ennyn diddordeb cenhedlaeth o bobl ifanc y gallai eu dewisiadau a’u creadigrwydd, wrth iddynt dyfu i fyny yn ystod y 15 mlynedd nesaf, wneud gweledigaeth y nodau hyn yn realiti.

Ar 12fed Mehefin 2015 trefnodd Cynnal Cymru-Sustain Wales a’r Gymru a Garem gyfarfod gyda sefydliadau allweddol yng Nghymru: Project Everyone, Maint Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cadwch Gymru’n Daclus, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ymddiriedolaeth Addysg CfBT, Adran Addysg Prawf Medrusrwydd Cenedlaethol (NPT), Ysgol Gymraeg Ystalyfera, Cynghrair Cymru dros Addysg Fyd-eang (WAGE), Consortiwm De Orllewin a Chanolbarth Cymru, Y Grŵp TYF, UNICEF, Llywodraeth Cymru, Bagloriaeth Cymru, Masnach Deg Cymru, Partneriaeth Cymru Affrica ac Ysgolion Cynaliadwy Sir Benfro.

Bydd Pecyn Project Everyone i’r cyfryngau ar gael ar-lein o 26 ain Mehefin:

www.tes.co.uk/worldslargestlesson. Bydd hwn yn cynnwys:

  • Animeiddiad byr wedi ei ysgrifennu gan Syr Ken Robinson ac wedi ei gynhyrchu gan Aardman Animations
  • Comig gyda chanllaw athrawon ar gael ar lwyfannau digidol
  • Elfennau creadigol gyda ffocws ar themâu a sialensiau o fewn y nodau megis newid yn yr hinsawdd, anghydraddoldebau, ayyb.
  • Cynlluniau gwersi – ynghyd â phecyn cefnogi.

Mae Gwers Fwya’r Byd yn canolbwyntio ar blant ysgolion cynradd (8-11 mlwydd oed) ac ysgolion eilradd (11-14 mlwydd oed)

Y cynllun yn awr yw agor y prosiect yng Nghymru i gyrff â diddordeb a sicrhau bod deunyddiau priodol yn cael eu cyfieithu i’r Gymraeg y gellir wedyn eu rhannu drwy wefan Gwers Fwya’r Byd. Gall ysgolion gofrestru ar-lein:

www.tes.co.uk/worldslargestlesson/preregistration/

Adnoddau perthnasol presennol

  • Gwers Fwya’r Byd: www.globalgoals.org/

www.tes.co.uk/worldslargestlesson

Am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch â Mari Arthur, Cynnal Cymru-Sustain Wales: mari@cynnalcymru.com[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Latest updates

Scroll to Top