Workshop: How can funders and their grantees work together to tackle low pay in the charity sector?

[:en]The first ever report of Low Pay in the Charity Sector was published by the Living Wage Foundation last year. It found that 26.2% of people within the charity sector are paid less than the Living Wage – more than the average rate of 22% across other UK sectors. Within this, women, young people, part-time workers and BAME workers are disproportionately affected. The report suggests that the issue of low pay cannot be resolved without influencing the organisations that often have power over charities’ incomes – namely funders and commissioners. This is the main aim of the Living Wage Friendly Funders Accreditation scheme.

A webinar entitled Could you help Wales become a Living Wage Nation?  introduced the scheme and its aims, identified the necessary steps to accreditation and spoke about how Cynnal Cymru and the Living Wage Foundation can be at hand to help during every stage of the process. You can listen to the webinar in full. 

Cynnal Cymru and the Living Wage Foundation want to bring this discussion to the third sector – and what better place to do that than at WCVA‘s annual third sector gathering – gofod3. Unlike any other event in Wales, it is a space to learn from each other, to motivate and inspire. A rare opportunity for the third sector to come together and promote change in Wales. This is what we hope to do in relation to improving pay conditions within the sector. WCVA were also the first Welsh funder to sign up to the scheme.

Low pay within the charity and voluntary sector administers a particularly poignant sting as the people working within the sector are working toward social justice for others whilst not earning enough for a decent standard of living themselves. Earning below a Real Living wage can often exasperate the very social problems that third sector workers aim to combat and it is important that charities and funders operate with their charitable objectives in mind and in-line with their values and standards. A commitment to responsible and fair pay from those that hold the power and influence will lead to a more resilient and thriving sector. This is discussed by Friendly Funder the Paul Hamlyn Foundation. 

If you work for a funder or commissioner or within the third sector, please attend this workshop to join the discussion and find out how you can help those within your sector experience fair pay and better well-being. Everyone within the sector can play a part in securing pay rises for charity workers, which will in turn afford them the fairness they work toward.

Workshop Details 

Who is it for?

All are welcome, whether to share third sector experience or simply find out more.

Where?

gofod3 – Cardiff City Stadium

When?

March 21st 2019

12:30 – 1:30

How do I book?

Register for the day and workshop here. 

There are plenty of other workshops available to attend and a bustling exhibition space.

 [:cy]Y llynedd, cyhoeddodd y Living Wage Foundation yr adroddiad cyntaf erioed o Gyflog Isel yn y Sector Elusennol. Canfu fod 26.2% o bobl yn y sector elusennol yn cael eu talu lai na’r Cyflog Byw – sy’n fwy na chyfradd gyfartalog sectorau eraill yn y Deyrnas Unedig, sef 22%. O fewn hyn, mae menywod, pobl ifanc, gweithwyr rhan amser a gweithwyr BAME yn teimlo’r effaith yn fwy nag eraill. Awgryma’r adroddiad na ellir datrys problem cyflog isel heb ddylanwadu ar y mudiadau sy’n aml â phŵer dros incwm elusennau – sef cyllidwyr a chomisiynwyr.

Cyflwynodd weminar o’r enw a Allech Chi Helpu Cymru i ddod yn genedl Cyflog Byw? y cynllun a’u nodau, adnabod y camau angenrheidiol i achredu a siarad am sut all Cynnal Cymru a’r sefydliad Cyflog Byw eich helpu yn ystod pob rhan o’r proses. Rydych chi’n gallu gwrando ar y weminar.

Mae Cynnal Cymru a’r Sefydliad Cyflog Byw eisiau dod a’r drafodaeth i’r drydedd sector – a does dim lle gwell na’r hwb blynyddol y sector gofod3 gan CGGC. Mae’n lle unigryw i ddysgu, ysgogi ac ysbrydoli ein gilydd. Cyfle arbennig i’r drydedd sector dod at ei gilydd a hybu newid yng Nghymru. Dyma sut yr ydyn ni’n gobeithio cyflawni o gwmpas amodau tal o fewn y sector. Roedd CGGC y cyllidwr Cymreig cyntaf i achredu gyda’r cynllun.

Mae tal isel o fewn y sector elusennol a gwirfoddol yn boenus mewn modd teimladwy achos nad yw’r bobl sydd yn gweithio i gyfiawnder cymdeithasol i eraill yn ennill digon o arian am safon go-lew o fyd eu hunain. Yn ennill llai na’r cyflog byw go iawn yn gallu gwaetha problemau cymdeithasol mae’r gweithwyr y drydedd sector eisiau lleihau. Mae’n bwysig bod elusennau a chyllidwyr yn gweithredu gan ystyried eu nodau elusennol ac ochr yn ochr â gwerthoedd a safonau. Ymrwymiad i dal teg a chyfrifol oddi wrth y rhai sy gyda’r pŵer a dylanwad yn gallu arwain at sector hydwyth a llewyrchus. Mae cyllidwr cefnogi cyflog byw Sefydliad Paul Hamlyn y trafod y syniadau hyn.

Os ydych chi’n gweithio i gyllidwr neu gomisiynwr neu o fewn y drydedd sector, dewch i’r gweithdy i ymuno a’r drafodaeth a ffeindiwch ma’s sut y gallech chi’n helpu pobl o fewn eich sector i brofi tal teg a llesiant gwell. Gall pawb yn y sector chwarae rôl i sicrhau codi tal i weithwyr elusen, sy’n gallu fforddio nhw’r tegwch eu bod nhw’n gweithio ati.

Manylion y gweithdy

Mae croeso i bawb, i rannu profiad neu ddod o hyd i fwy o wybodaeth.

Ble?

gofod3 – Stadiwm Dinas Caerdydd

Pryd?

Mawrth 21ain 2019

Sut ydw i’n archebu lle?

Archebwch eich lle yma.

Mae gweithdai eraill i fynychu a bydd gofod arddangos bywiog.

 

 

 

 [:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

related resources

Scroll to Top