Winning Welsh Journalists for the Future 

[:en]Young Reporters for the Environment Litter Less Campaign is an international journalism competition run in Wales by Keep Wales Tidy on behalf of FEE (The Foundation for Environmental Education). It empowers young people between 11-21 to take a stand on a global fight against litter and articulate these issues through writing, photography and video.

We are delighted to announce the national winning entries in Wales for 2018 were:

Written article 11-14 years –  1st Johnston Scouts Group in Pembrokeshire who wrote a fascinating account of the plight of nesting gannets on Grassholm Island. Read the full article here.

Written article 15-18 years – Pupils from Ysgol Uwchradd Aberteifi tackled plastic pollution and demonstrated how a small town like Cardigan in West Wales can help a global problem by becoming plastic free.  Read the full article here.

Video – The Eco Club from Ysgol Dyffryn Conwy produced a persuasive video challenging their fellow pupils not to drop litter. View it here.

Photography – Gaer Primary School created an image with a powerful message using hundreds of discarded gloves found on a coastal clean up in Newport. View it here.

When asked about winning the competition, 1st Johnston Scouts said:
“It was great working together learning about the problems facing the gannets so close to home, interviewing people and writing the article. We really enjoyed it and learnt so much – from the skills needed to be a good journalist through to the distance marine litter travels and how big the problem is across the world. So many local people had no idea about the gannet’s struggle until they saw our exhibition in the library, so we know we’re already making a difference by raising awareness. “

“We are overjoyed to have won such a challenging competition, and it’s amazing to now be representing Wales in the International competition, and of course reporting on the Volvo Ocean Race Summit in Cardiff next month.”

Lesley Jones, Chief Executive for Keep Wales Tidy and a judge on the national YRE jury said;
“2018 is Year of the Sea in Wales and we were delighted to see many aspiring young journalists around the country using their creative skills to raise awareness of waste and litter and demonstrate how everyone can help locally to deal with a global problem.”

For more information on the Young Reporters for the Environment programme, visit www.keepwalestidy.cymru[:cy]

Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd Litter Less yn gystadleuaeth newyddiaduraeth ryngwladol a gynhelir gan Gadwch Gymru’n Daclus ar ran FEE (Sefydliad Addysg yr Amgylchedd). Mae’n grymuso pobl ifanc rhwng 11-21 oed i gefnogi brwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifau, ffotograffau a fideos.
Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai’r ceisiadau buddugol yng Nghymru ar gyfer 2018 oedd:
Erthygl ysgrifenedig 11-14 oed – Sgowtiaid 1af Johnston yn Sir Benfro a ysgrifennodd gyfrif ddiddorol am gyflwr mulfrain llwyd sydd yn nythu ar Ynys Gwales. Darllenwch yr erthygl lawn yma
Erthygl ysgrifenedig 15-18 oed – Aeth disgyblion o Ysgol Uwchradd Aberteifi i’r afael â llygredd a dangos sut y gall tref fach fel Aberteifi yng Ngorllewin Cymru helpu problem fyd-eang trwy fynd yn ddi-blastig.  Darllenwch yr erthygl lawn yma
Fideo – Cynhyrchodd Glwb Eco Ysgol Dyffryn Conwy fideo argyhoeddiadol yn herio’u cyd-ddisgyblion i beidio gollwng sbwriel. Gellir ei weld yma
Ffotograffiaeth – Creodd Ysgol Gynradd Gaer ddelwedd gyda neges bwerus yn defnyddio cannoedd o hen fenig a ganfuwyd ar ymgyrch glanhau’r arfordir yng Nghasnewydd. Gallwch ei gweld yma
Pan ofynnwyd iddynt am ennill y gystadleuaeth, dywedodd Sgowtiaid 1af Johnston:
“Roedd yn wych cydweithio a dysgu am y problemau y mae’r mulfrain llwyd sydd mor agos atom yn eu hwynebu, cyfweld â phobl ac ysgrifennu’r erthygl. Fe wnaethom fwynhau a dysgu cymaint – o’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn newyddiadurwr da i’r pellter y mae sbwriel morol yn teithio a pha mor fawr yw’r broblem ar hyd a lled y byd. ‘Doedd gan y rhan fwyaf o bobl leol ddim syniad am frwydr y fulfran lwyd nes iddynt weld ein harddangosfa yn y llyfrgell, felly gwyddom ein bod eisoes yn gwneud gwahaniaeth trwy godi ymwybyddiaeth. “
“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill cystadleuaeth mor heriol, ac mae’n anhygoel ein bod bellach yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth Ryngwladol, ac wrth gwrs gohebu ar Uwchgynhadledd Ras Gefnfor Volvo yng Nghaerdydd fis nesaf.”
Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus a beirniad ar reithgor cenedlaethol YRE;
“2018 yw Blwyddyn y Môr yng Nghymru ac rydym wrth ein bodd yn gweld cymaint o newyddiadurwyr ifanc ar draws y wlad yn defnyddio eu sgiliau creadigol i godi ymwybyddiaeth am wastraff a sbwriel ac yn dangos sut y gall pawb helpu i ymdrin â phroblem fyd-eang yn lleol.”
Am fwy o wybodaeth am raglen Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd, ewch i www.keepwalestidy.cymru

[:]

related resources

Scroll to Top