Welsh Government has published their Climate Change Annual Report, 2014

[:en]The report sets out progress made against their headline commitments on emission reduction and adaptation and summarises some of the key activity that has been taken forward. It sets out that the 3% annual emissions target has been met. However, the findings also underline that whilst progress against the 3% target is within the desired range, further action is required to ensure emission reduction commitments are achieved in subsequent years and to improve our delivery against the 40% target.

The report breaks down emissions and highlights adaptation activity by main sectors. It concludes by summarising the next steps that WG will be taking, by building upon key legislation and delivering in line with key priorities set out in the recent Ministerial Statement on the Climate Change Policy Refresh.

Alongside the Report there is also a Technical Annex, which includes the performance indicators developed for each sector.

Climate Change Annual Report (download)[:cy]Mae’r adroddiad hwn yn pennu’r cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y prif ymrwymiadau i ostwng allyriadau ac i addasu, ac mae’n crynhoi rhai o’r prif gamau a gymerwyd. Mae adroddiad eleni yn nodi ei bod wedi cyrraedd y targed allyriadau blynyddol o 3%. Fodd bynnag, mae canfyddiadau’r Adroddiad yn pwysleisio’r neges, sef, er bod y cynnydd yn erbyn y targed o 3% o fewn yr ystod a ddymunir, mae angen gweithredu pellach i sicrhau fod yr ymrwymiadau i ostwng allyriadau yn cael eu cyrraedd mewn blynyddoedd a ddaw, ac i wella yr hyn yr ydym yn ei gyflawni yn erbyn y targed o 40%.

Mae’r adroddiad yn rhannu’r allyriadau fesul sector, ac yn tynnu sylw at y gweithgareddau addasu yn ôl y sectorau hynny.

Daw yr adroddiad i ben drwy grynhoi’r camau nesaf y byddwn yn eu cymeryd, drwy adeiladu ar ddeddfwriaeth allweddol a chyflawni yn unol â’r prif flaenoriaethau a benwyd yn y Datganiad diweddar gan y Gweinidog ar Adnewyddu y Polisïau Newid yn yr Hinsawdd.

I gyd-fynd â’r Adroddiad, mae Atodiad Technegol, sy’n cynnwys y dangosyddion perfformiad sy’n cael eu datblygu ar gyfer pob sector.

Adroddiad Blynyddol ar y Newid yn yr Hinsawdd[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Latest updates

Scroll to Top