Cynnal Cymru hosts students from China for the Low Carbon Summer School

[:en]This month Cynnal Cymru is pleased to welcome 41 students from North China University of Technology for a two week Low Carbon Summer School. Working with the Low Carbon Research Institute (LCRI) in Cardiff, Cynnal Cymru has developed a comprehensive programme of lectures, site visits and cultural visits across Cardiff and London.

Highlights of the Summer School so far have included a tour of the Principality Stadium, SOLCER House and a tour of the Senedd and the Wales Millennium Centre, with planned visits to the National Botanic Gardens, Hyde Park Serpentine Pavilion  and Fosters + Partners architects.

As part of the study visit the students will also be working on a live brief to design a new ’House for the Future’.  At the start of their visit the students visited the Museum of Welsh Life at St Fagans to view the award-winning House for the Future designed by Jestico + Whiles. This exemplar low energy house was built in 1999 as part of an open architectural competition with St Fagans. Since 1999, there have been great advancements in low carbon technology presenting an excellent challenge for the students to explore ideas for the future of family homes in Wales. The winning student team will be presented with an Award at the end of the visit and this will be showcased on the Cynnal Cymru website.[:cy]Y mis yma mae Cynnal Cymru wrth ei bodd i groesawu 41 o fyfyrwyr o Brifysgol Technoleg Gogledd Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel a fydd yn para am ddwy wythnos. Gan weithio gyda’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel yng Nghaerdydd, mae Cynnal Cymru wedi datblygu rhaglen hollgynhwysfawr o ddarlithoedd, ymweliadau â safleoedd ac ymweliadau diwylliannol ar draws Caerdydd a Llundain.

Mae prif ddigwyddiadau’r Ysgol Haf hyd yn hyn wedi cynnwys taith o gwmpas y Stadiwm Principality, Tŷ SOLCER a thaith o gwmpas y Senedd a Chanolfan Mileniwm Cymru, gydag ymweliadau wedi eu cynllunio ar gyfer ymweld â’r Gerddi Botaneg, Pafiliwn Serpentine Hyde Park a phenseiri Fosters + Partners.

Fel rhan o’r ymweliad astudio bydd myfyrwyr hefyd yn gweithio ar briff byw i ddylunio cynllun newydd ‘Tŷ ar gyfer y Dyfodol’. Ar gychwyn eu hymweliad ymwelodd myfyrwyr ag Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan i weld y ‘Tŷ ar gyfer y Dyfodol’ a enillodd wobr ac a ddyluniwyd gan Jestico+ Whiles. Adeiladwyd y tŷ ynni isel enghreifftiol hwn yn 1999 fel rhan o gystadleuaeth agored bensaernïol gyda Sain Ffagan. Ers 1999, gwelwyd cynnydd mawr mewn technoleg carbon isel sy’n cyflwyno her ragorol i fyfyrwyr i archwilio syniadau ar gyfer cartrefi i deuluoedd yn y dyfodol yng Nghymru. Cyflwynir Gwobr i’r tîm o fyfyrwyr buddugol ar ddiwedd yr ymweliad a bydd hwn yn cael ei arddangos ar wefan Cynnal Cymru.[:]

Scroll to Top