Wales’ first Future Generations Commissioner takes up post

[:en]Today (February 1st 2016) Sophie Howe takes up her post as Wales’ first statutory Future Generations Commissioner.

The establishment of the Commissioner, one of the first in the world, follows the National Assembly for Wales passing the Well-being of Future Generations Act last year.

Sophie Howe said: “For me, it’s a uniquely exciting, and slightly daunting, opportunity. For Wales, and for the people and organisations who campaigned for legislation, it’s another step towards creating a sustainable nation.

“This is a Wales in which we have a shared purpose to achieve a better and lasting quality of life for us all – the Wales we want. It’s a Wales where we work completely differently so we all make better decisions, transform services, tackle root problems and use scarce public money to maximum effect.

“We have to do things differently because we cannot carry on the way we currently live and work. The impact on public services of a growing older population, the pressures of climate change as seen most recently with flooding in parts of Wales, and the ongoing austerity agenda are just three of many reasons for doing things differently.”

The well-being duty placed on the Welsh Government, local councils, most NHS organisations, fire and rescue authorities, national parks and other all Wales public bodies, is set out in the Well-being of Future Generations Act and comes into force on 1 April.

Mari Arthur, Cynnal Cymru Co-director said: “This is a momentous time for Wales as we show the world we are ready to take action to create a more sustainable society. Cynnal Cymru is looking forward to working with Sophie Howe, her new office and our members towards becoming the first sustainable nation.”

While the initial focus of the Act will on public bodies, Cynnal Cymru will continue to engage with businesses and the third sector to ensure that sustainability is embedded throughout all organisations in Wales.[:cy]Ar ddydd Llun (1af Chwefror) bydd Sophie Howe yn cychwyn ar ei swydd fel Comisiynydd  Cenedlaethau’r Dyfodol statudol cyntaf Cymru.

Mae sefydlu’r Comisiynydd, un o’r cyntaf yn y byd, yn dilyn pasio’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru llynedd.

Dywedodd Sophie Howe “I mi, mae’n gyfle neilltuol o gyffrous, ac ychydig yn frawychus. I Gymru, ac i’r bobl a’r sefydliadau a ymgyrchodd dros ddeddfwriaeth, mae’n gam arall ymlaen tuag at greu cenedl gynaliadwy.

“Dyma Gymru lle rydym yn rhannu’r awydd i wireddu gwell ansawdd bywyd parhaol i ni i gyd  –  y Gymru a garem. Mae’n Gymru lle byddwn yn gweithio mewn dull cwbl wahanol fel y gallwn i gyd wneud gwell penderfyniadau, trawsnewid gwasanaethau, mynd i’r afael â  phroblemau dwfn a defnyddio arian cyhoeddus, sy’n prinhau, mor effeithiol â phosibl.

“Mae’n rhaid i ni weithredu mewn ffordd wahanol oherwydd ni fedrwn barhau i weithio a byw fel ar hyn o bryd. Mae’r effaith ar wasanaethau cyhoeddus fel canlyniad i boblogaeth sy’n heneiddio, pwysau’r newid yn yr hinsawdd, fel y gwelwyd yn ddiweddar yn ystod y llifogydd mewn rhannau o Gymru, a’r agenda caledi parhaus yn dri rheswn o blith llawer, dros wneud pethau’n wahanol.”

Mae’r ddyletswydd llesiant a osodwyd ar Lywodraeth Cymru, cynghorau lleol, y rhan fwyaf o sefydliadau’r GIC, awdurdodau tân ac achub, parciau cenedlaethol a chyrff eraill cyhoeddus Cymru gyfan, wedi eu cofnodi yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac a ddaw i rym ar 1af Ebrill.

Yn ychwanegol at ddefnyddio’r amser rhwng Chwefror ac Ebrill i recriwtio staff a sefydlu swyddfa bydd Sophie Howe yn gweithio ar ymateb ffurfiol i’r Dangosyddion Cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Sophie Howe: “Fy rôl yw cynghori, hybu ac annog dulliau cynaliadwy o weithio. Mae hon yn dasg enfawr a bydd angen i mi ganolbwyntio ar yr ardaloedd a fedr wneud y gwahaniaeth mwyaf. Rydw i’n awyddus i glywed beth ddylai’r blaenoriaethau  hyn fod ym marn pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau ac yn byw mewn cymunedau ar draws Cymru.  Rydw i’n cynllunio i  dreulio llawer o amser yn ystod yr haf yn mynd o le i le yn gwrando ar bobl cyn cyhoeddi fy nghynlluniau yn yr hydref.”

Dywedodd Mari Arthur, Cyd-gyfarwyddwr Cynnal Cymru: “ Mae hwn yn amser pwysig iawn i Gymru wrth i ni ddangos i’r byd ein bod yn barod i weithredu i greu cymdeithas fwy cynaliadwy. Mae Cynnal Cymru’n edrych ymlaen at weithio gyda Sophie Howe, ei swyddfa newydd  a’n  haelodau tuag at ddod y genedl  gynaliadwy gyntaf.”

Tra bydd y Ddeddf yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar gyrff cyhoeddus, bydd Cynnal Cymru’n parhau i ymgysylltu â busnesau a’r trydydd sector i sicrhau bod cynaliadwyedd yn dod yn rhan hanfodol o holl weithgareddau holl sefydliadau Cymru.[:]

related resources

Scroll to Top