Volunteers help to create a tree nursery in Denbighshire

[:en]

A new tree nursey has been established in North Wales by The Long Forest project and the local community. Eight volunteers from the Woodland Skills Centre worked on building a polytunnel at the Centre in Bodfari, Denbighshire which will be used to grow hedgerow trees from locally collected seed.

The Long Forest Project has been developed by Keep Wales Tidy in partnership with the Woodland Trust, with support from the Heritage Lottery Fund and the Esmee Fairbairn Foundation.

Together, they’re delivering practical action – recruiting thousands of volunteers to plant 100,000 trees and improve around 120,000m of hedgerow.

A regular group of volunteers who meet every Monday at the Centre erected the polytunnel and installed the power and water for the overhead irrigation system. The seed was collected by various groups of adults with additional needs who attend the Centre and they will be responsible for growing on the plants ready for planting out on Long Forest schemes.

Rod Waterfield, Centre Manager at the Woodland Skills Centre said;

“Hedgerows in Wales have been an important make up of our landscape for centuries. However, they are an undervalued resource at severe risk and it is now vital that action is taken.

“It’s great to be working with volunteers across Wales to ensure our hedgerows are maintained and respected for future generations.”

If you are a volunteer or land owner who would like to get involved with the Long Forest Project, visit www.longforest.cymru for more information.

[:cy]

Sefydlwyd planhigfa goed newydd yng Ngogledd Cymru gan y prosiect y Goedwig Hir a’r gymuned leol. Gweithiodd wyth gwirfoddolwr o’r Ganolfan Sgiliau Coetiroedd i adeiladu polytwnel yn y Ganolfan yn Bodfari, Sir Ddinbych a fydd yn cael ei ddefnyddio i dyfu coed gwrychoedd o hadau a gasglwyd yn lleol.

Datblygwyd y Prosiect y Goedwig Hir gan Cadwch Gymru’n Daclus mewn partneriaeth â’r Coed Cymru, gyda chymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn. Gyda’i gilydd, maen nhw’n gweithredu’n ymarferol – recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000 o wrychoedd.

Wnaeth y grŵp o wirfoddolwyr, sy’n cyfarfod bob dydd Llun yn y Ganolfan, codi’r polytwnnel a gosod y pŵer a’r dŵr ar gyfer y system dyfrhau uwchben. Casglwyd yr hadau gan wahanol grwpiau o oedolion ag anghenion ychwanegol sy’n mynychu’r Ganolfan a byddant yn gyfrifol am dyfu ar y planhigion sy’n barod i’w plannu am y Goedwig Hir.

Dywedodd Rod Waterfield, Rheolwr y Ganolfan yn y Ganolfan Sgiliau Coetiroedd;

“Mae gwrychoedd yng Nghymru wedi bod yn rhan bwysig o’n tirwedd ers canrifoedd. Fodd bynnag, maent yn adnodd heb ei werthfawrogi mewn perygl difrifol ac erbyn hyn mae’n hanfodol bod camau’n cael eu cymryd.

“Mae’n wych bod yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ledled Cymru i sicrhau bod ein gwrychoedd yn cael eu cynnal a’u parchu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Os ydych chi’n wirfoddolwr neu’n berchennog tir a hoffai gymryd rhan yn y prosiect y Goedwig Hir, ewch i www.longforest.cymru am ragor o wybodaeth.

[:]

Scroll to Top