Velindre Cancer Centre tackling waste with reusable cups

[:en]Wales’ specialist cancer centre is taking action to reduce its environmental impact

Velindre Cancer Centre in Cardiff has launched a new initiative to encourage all staff, patients and visitors to ditch single-use coffee cups in a bid to reduce waste.

A range of ‘Eco to go’ rice husk cups are now available in the Centre’s Dining Room. Customers benefit from a 10p discount on every hot drink purchased when using a reusable cup. China crockery has also been reintroduced as part of a wider drive to improve sustainability.

Recent figures revealed that more than 36 million cups had been bought by Welsh Health Boards since 2013. Only last year, Velindre purchased 70,000 plastic-lined cups. Placed end-to-end, these would stretch to the summit of Pen y Fan seven times over.

Lisa Miller, Director of Operations at Velindre Cancer Care said:

“We are delighted to be launching the Eco to go range in our bid to reduce the use of plastic within the Cancer Centre. We are committed to reducing our use of plastics and will introduce other measures during the coming months.”

Lynn Johnson, Managing Director of Eco to go said:

“Our cups are made from rice husk which is agricultural waste, usually burnt or sent to landfill. Cups are 100% natural, reusable 100’s of times and at end of life can be buried in compost turning in to fertiliser.”

Velindre has worked closely with charity Keep Wales Tidy in the development of all its environmental activities.

Louise Tambini, Operations Director for Keep Wales Tidy is now urging others to follow Velindre’s lead:

“We’re delighted that Velindre Cancer Centre is making a positive difference to our environment by introducing reusable cups. The hospital is leading the way when it comes to tackling the unnecessary use of disposable plastics. We hope it will inspire other hospitals and health boards in Wales to take action.”

For more information, visit www.keepwalestidy.cymru[:cy]Mae canolfan ganser arbenigol Cymru yn gweithredu i leihau ei heffaith amgylcheddol

Mae Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd wedi lansio menter newydd i annog yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr i gael gwared ar gwpanau coffi untro mewn ymgais i leihau gwastraff.

Mae cwpanau masgl reis ‘Eco to go’ bellach ar gael yn Ystafell Fwyta’r Ganolfan.  Bydd cwsmeriaid yn cael gostyngiad o 10c ar bob diod boeth y byddant yn ei phrynu gan ddefnyddio cwpan amldro.  Mae llestri wedi cael eu hailgyflwyno hefyd fel rhan o ymgyrch ehangach i wella cynaliadwyedd.

Datgelodd ffigurau diweddar fod dros 36 miliwn o gwpanau wedi cael eu prynu gan Fyrddau Iechyd Cymru er 2013. Y llynedd yn unig, prynodd Felindre 70,000 o gwpanau plastig.  Wedi eu gosod mewn un llinell hir, byddai’r rhain yn ymestyn i gopa Pen y Fan saith gwaith drosodd.

Dywedodd Lisa Miller, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yng Nghanolfan Ganser Felindre:

“Rydym wrth ein bodd yn lansio’r detholiad Eco to go mewn ymgais i leihau’r defnydd o blastig yn y Ganolfan Ganser. Rydym wedi ymrwymo i leihau ein defnydd o blastig a byddwn yn cyflwyno camau eraill yn y misoedd i ddod.”

Dywedodd Lynn Johnson, Rheolwr-gyfarwyddwr Eco to go:

“Mae ein cwpanau wedi eu gwneud o fasgl reis, gwastraff amaethyddol, sydd fel arfer yn cael ei losgi neu ei anfon i safleoedd tirlenwi. Mae’r cwpanau yn 100% naturiol, gellir eu hailddefnyddio 100oedd o weithiau ac ar ddiwedd eu hoes, gellir eu claddu mewn compost neu eu troi’n wrtaith.”

Mae Felindre wedi gweithio gyda’r elusen Cadwch Gymru’n Daclus i ddatblygu ei holl weithgareddau amgylcheddol.

Mae Louise Tambini, Cyfarwyddwr Gweithrediadau i Gadwch Gymru’n Daclus, bellach yn annog eraill i ddilyn Felindre:

“Rydym wrth ein bodd bod Canolfan Ganser Felindre yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n hamgylchedd trwy gyflwyno cwpanau y gellir eu hailddefnyddio. Mae’r ysbyty yn arwain y ffordd o ran mynd i’r afael â defnydd diangen o blastig tafladwy. Ein gobaith yw y bydd yn ysbrydoli ysbytai a byrddau iechyd eraill yng Nghymru i weithredu.” 

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.keepwalestidy.cymru[:]

Scroll to Top