University Of South Wales Is 200th Employer In Wales To Make Fair Pay Commitment

[:en]The Living Wage Foundation is pleased to announce that the University of South Wales, has today accredited as a Living Wage employer, making them Wales’ 200th employer.

The Living Wage Foundation and Cynnal Cymru have hit a long-anticipated milestone after a year of significant growth. We are celebrating the 200th employer in Wales with The University of South Wales, joining our ever-growing movement of responsible Welsh businesses.

The commitment to pay the real Living Wage will see everyone working at the University, regardless of whether they are permanent employees or third-party contractors, receive a minimum hourly wage of £9. This is significantly higher than the government minimum wage which can be as low as £6.15 for those aged 18 to 20.

Dr Ben Calvert, Deputy Vice-Chancellor, University of South Wales said:

“The University is delighted to formally receive accreditation as a Living Wage employer. Our directly employed staff have enjoyed the Living Wage rate of pay for several years but this now extends our commitment to all those working at the University. USW is hugely committed to an agenda of inclusion, and this accreditation is further testament to that aim.”

Currently, there are 33 universities UK-wide that are accredited Living Wage Employers and together they have given over £15 million back to low paid workers. These anchor institutions are making a long lasting, positive impact on their communities by paying their staff enough to live on and be able to participate fully in society. However, around 80% of universities are yet to sign up to pay a Living Wage and 5.5 million people across the UK still aren’t earning enough for a decent standard of living.

Wales is home to three of these accredited universities –Cardiff, Aberystwyth, and The Open University in Wales and now welcomes the University of South Wales as the fourth. There are a total of ten universities in Wales – meaning that six are yet to accredit and make the commitment.

Mick Antoniw, Welsh Labour AM for Pontypridd said:

“I’m pleased to see the University of South Wales join other Living Wage universities in Wales. Over 162 employees will benefit from an increase in wages at the university, we want to make sure that all people in Wales get a fair wage for the work they do. This is another positive step in eradicating poverty wages.”

Several community groups worked with the University on their accreditation and took part in a celebratory action to congratulate the University on their decision to become an accredited Living Wage Employer and the positive effects that this would have on the local economy as the University is such a big employer in the area. This included distributing Living Wage cupcakes throughout the University.

Left to right: Dan Beard UNISON USW Branch Secretary, Francis Hunt Salem Baptist Church Tonteg, Rev Peter Lewis Leader with Citizens Cymru Wales, Dr Ben Calvert Deputy Vice Chancellor of the University of South Wales, Richard Weaver Citizens Cymru Wales Organiser, Robert Baker Director of Human Resources University of South Wales

Peter Lewis, Team Vicar of Pontypridd and a Leader with Citizens Cymru Wales said:
“I run a Job Club in Pontypridd and am very aware that employing people at the right level of wages can be critical to the well-being of their household. Many folk who are looking for cleaning work for example have to carefully balance whether they can afford to undertake that work, so for us to have a significant local employer like the University of South Wales now committed to the Living Wage means that more people in our area will have the opportunity of working for a fair wage. Congratulations to the University of South Wales for helping our communities into work.”

Dan Beard, UNISON USW Branch Secretary said:

“This is good news for all support staff at the University and we thank the University for working with us on this.  We are also appreciative of the leadership shown by the Welsh Government on this and note Kirsty Williams’ call last year for universities to establish a Living Wage sector rapidly.  This is a clear sign of how the proposed Social Partnership Act could function, with trade unions, employers and government working together.”

Mari Arthur, Director of Cynnal Cymru said:

“We are really pleased to have the University of South Wales join Cardiff, Aberystwyth and the Open University in Wales, as Accredited Living Wage Employers.”

“It is also a firm step forward for Wales to have reached its 200th accreditation. However, we still have a mountain to climb to ensure all people in Wales have fair wages and we are still far behind Scotland with over 1,500 employers and England with over 3,500 living wage accredited employers.”

“I congratulate the University of South Wales for ensuring their employees and contractors get fair pay for the work they do, I know how much of a difference this can make to so many lives.”[:cy]Mae Sefydliad Cyflog Byw wrth ei bodd i gyhoeddi bod Prifysgol De Cymru wedi achredu heddiw fel Cyflogwr Cyflog Byw, yn eu gwneud nhw’r cyflogwr 200fed yng Nghymru. 

Mae’r Sefydliad Cyflog Byw a Chynnal Cymru wedi cyrraedd cerrig milltir ar ôl flwyddyn o dwf. Rydyn ni’n dathlu Prifysgol De Cymru yn ymuno ein symudiad o fusnesau cyfrifol yng Nghymru.

Mae ymrwymiad i dalu’r cyflog byw yn golygu bod pob gweithiwr yn y Brifysgol yn derbyn lleiafswm o £9 yr awr os ydyn nhw’n weithiwr parhaol neu gontractwyr trydydd parti. Mae’r Cyflog byw yn uwch na lleiafswm y Llywodraeth sy’n gallu bod mor isel â £6.15 i weithwyr 18-20 oed.

Meddai Dr Ben Calvert, Ddirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru:

“Mae’r brifysgol wrth ei bodd i dderbyn achrediad ffurfiol fel cyflogwr Cyflog Byw.  Mae ein staff sydd yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol wedi mwynhau gradd tâl y Cyflog byw am flynyddoedd ond mae hyn nawr yn ehangu i unrhywun sydd yn gweithio i’r Brifysgol. Mae PDC yn ymrwymedig i agenda o gynhwysiad, ac mae’r achrediad yn dystiolaeth bellach i’r nod ‘ma.”

Ar hyn o bryd, mae 33 Prifysgol ar draws y DU sydd wedi achredu fel cyflogwyr Cyflog Byw ac wedi rhoi dros £15 miliwn yn ôl i weithwyr ar dal isel. Mae sefydliadau angor fel prifysgolion yn cael effaith cadarnhaol a hir dymor ar eu cymunedau gan dalu staff digon i fyw a bod yn rhan o gymdeithas yn llawn. Sut bynnag, o gwmpas 80% o brifysgolion heb achredu eto a dyw 5.5 miliwn o bobl yn y DU ddim yn ennill digon am safon byw go lew.

Mae tri o brifysgolion sydd wedi achredu yng Nghymru sef Caerdydd, Aberystwyth a’r Brifysgol Agored yng Nghymru – rydyn ni nawr yn croesawu Prifysgol De Cymru fel y pedwerydd. Mae deg o brifysgolion yng Nghymru yn golygu bod angen i chwech mwy achredu a gwneud yr ymrwymiad.

Meddai Mick Antoniw, AS Llafur Cymreig i Bontypridd:

“Rydw i’n falch i weld Prifysgol De Cymru yn ymuno â phrifysgolion eraill yng Nghymru. Bydd dros 162 o weithwyr yn manteisio o fwy o dâl yn y Brifysgol ac rydyn ni eisiau sicrhau bod pob person yng Nghymru yn derbyn cyflog teg am y gwaith eu bod nhw’n gwneud. Mae’r achrediad yn gam cadarnhaol tuag at ddiwreiddio cyflogau tlodi.”

Gweithiodd grwpiau eraill gyda’r brifysgol ar ei hachrediad a chymeron nhw ran yn y dathliadau gan fynd â chacennau i’r brifysgol. Roedden nhw’n falch i ddathlu’r effeithiau cadarnhaol a fydd yr achrediad yn cael ar yr economi lleol achos bod y Brifysgol yn gyflogwr cymaint yn yr ardal.

Chwith i’r Dde: Dan Beard  Ysgrifennydd Cangen PDC UNISON, Francis Hunt Eglwys Bedyddwyr Salem Tonteg, Rev Peter Lewis Arweinydd gyda Citizens Cymru Wales, Dr Ben Calvert Ddirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru, Richard Weaver Trefnydd Citizens Cymru Wales, Robert Baker Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Prifysgol De Cymru

Meddai Peter Lewis, Ficar Tim Pontypridd ac Arweinydd gyda Citizens Cymru Wales:

“Dw i’n cynnal Clwb Swyddi ym Mhontypridd ac yn deall bod y radd dal gywir yn gallu bod yn bwysig iawn i lesiant cartref. Mae llawer o bobl sydd yn chwilio am waith glanhau er enghraifft ac mae rhaid iddyn nhw gydbwyso os ydyn nhw’n gallu fforddio mynd mewn i waith. I gael cyflogwr lleol fel Prifysgol De Cymru yn ymrwymedig i’r Cyflog Byw yn golygu bod mwy o bobl yn ein hardal ni yn gallu cael y cyfle i weithio am gyflog teg. Llongyfarchiadau i’r Brifysgol am helpu ein cymunedau mewn i’r gwaith.”

Meddai Dan Beard, Ysgrifennydd Cangen PDC UNISON:

“Mae hyn yn newyddion da i staff cefnogaeth y Brifysgol ac rydyn ni’n dweud diolch i’r Brifysgol am weithio gyda ni ar hynny. Rydyn ni hefyd yn gwerthfawrogi’r arweinyddiaeth dangoswyd gan Lywodraeth Cymru a galwad Kirsty Williams y llynedd am brifysgolion i sefydlu sector cyflog byw yn gyflym. Mae’r achrediad yn arwydd amlwg o sut mae Deddf Partneriaeth Gymdeithasol yn gallu gweithio gydag undebau llafur, cyflogwyr a’r llywodraeth yn gweithio gyda’i gilydd.”

Meddai Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru: 

“Rydyn ni’n falch iawn bod Prifysgol De Cymru wedi ymuno a Caerdydd, Aberystwyth a’r Prifysgol Agored yng Nghymru fel cyflogwyr cyglof byw achredadwy.”

“Mae hefyd yn gam cryf ymlaen i Gymru i gyraedd yr achrediad 200fed. Sut bynnag, mae dal mynydd inni ddringo i sicrhau bod pob person yng Nghymru yn derbyn cyflog teg ac rydyn ni’n tu ol i’r Alban gyda dros 1500 o achrediadau a’r Lloegr gyda dros 3500 achrediadau.”

“Rydw i’n llongyfarch Prifysgol De Cymru am sicrhau bod cyflogwyr nhw a chontractau yn derbyn cyflog teg am y gwaith eu bod nhw’n gwneud. Rydw i’n gwybod pa fath o wahaniaeth gall hyn gwneud i gymaint o fywydau.”

 

 

 

 

 

 

 

 [:]

Share:

Related resources

Scroll to Top