Top tourism businesses recognised for their green credentials

[:en]

Green Key programme goes from strength to strength as more Welsh businesses embrace sustainable tourism

Campsites in Conwy and Pembrokeshire, and an Anglesey ice cream parlour are among the latest businesses to achieve the international Green Key award.

Green Key is the fastest-growing eco-label awarded to more than 2,800 hospitality providers in 57 countries worldwide. In Wales, Green Key is operated by Keep Wales Tidy, who also manage the iconic Blue Flag programme.

Since it launched in Wales in 2015, Green Key has gained interest on a national scale. Now, nine new businesses across the country have reached the high standards needed to be awarded Green Key accreditation. They include Red Boat Ice Cream Parlour in Beaumaris, Trevayne Farm Caravan and Camping near Tenby and Platts Farm Campsite & Bunkhouse in Llanfairfechan – the first campsite in North Wales to reach Green Key standards.

Rosie Abbott from Trevayne Farm said:

“Trevayne has always held sustainability as one of its core values, focussing on a multifaceted approach. Our methods to maintain a sustainable campsite include providing customers with a user-friendly recycling and compost area, we have systems in place to help reduce water waste from toilets, showers and sinks and encourage our customers to switch off and enjoy their natural surroundings. We also have a farm shop on site which sells locally sourced produce, in this area we have reverted to using glass for milk and drinks, have a refillable water filling station and have stopped the use of plastic bags.  We aim to keep developing Trevayne to be as sustainable as possible and are proud to be awarded a Green Key by Keep Wales Tidy.”

In addition, Manorbier B&B in Pembrokeshire and Adcote House B&B in Conwy have continued improving on their sustainability and are celebrating Green Key accreditation for the third consecutive year.

Businesses throughout the sector are eligible to apply for Green Key. This includes bed and breakfasts, hotels, self-catering accommodation, camp sites, conference centres, restaurants and attractions.

Lesley Jones, Chief Executive for Keep Wales Tidy said:

“We’d like to congratulate all of our new Green Key businesses on their success. We’ve seen mounting concern over recent months about the damage that’s being caused to our natural environment, so it’s important to recognise and celebrate Welsh businesses that are taking the lead on sustainability.

“Green Key provides an opportunity to put Wales on the map as a 21st century, sustainable destination. It’s reassuring to know that when you choose to visit a Green Key site, you’re visiting a place that is committed to caring for our environment.”

For more information, visit the Green Key website www.greenkey.cymru

[:cy]

Mae rhaglen Goriad Gwyrdd yn mynd o nerth i nerth wrth i fwy o fusnesau Cymru groesawu twristiaeth gynaliadwy

Mae safleoedd gwersylla yng Nghonwy a Sir Benfro, a siop hufen iâ ar Ynys Môn ymysg y busnesau diweddaraf i gael gwobr ryngwladol Goriad Gwyrdd.

Goriad Gwyrdd yw’r eco-label sy’n tyfu gyflymaf.  Mae wedi cael ei roi i fwy na 2,800 o ddarparwyr lletygarwch mewn 57 o wledydd ar draws y byd. Yng Nghymru, gweithredir Goriad Gwyrdd gan Gadwch Gymru’n Daclus, sydd hefyd yn rheoli’r rhaglen eiconig, y Faner Las.

Ers ei lansio yng Nghymru yn 2015, mae Goriad Gwyrdd wedi ennyn diddordeb ar raddfa genedlaethol. Bellach, mae naw busnes ar draws y wlad wedi cyrraedd y safonau uchel sydd eu hangen i gael achrediad Goriad Gwyrdd. Maent yn cynnwys Siop Hufen Iâ Red Boat ym Miwmares, Safle Carafanau a Phebyll Fferm Trevayne ger Dinbych y Pysgod a Gwersyll a Byncws Fferm Platt yn Llanfairfechan – y safle gwersylla cyntaf yng Ngogledd Cymru i gyrraedd safonau Goriad Gwyrdd.

Dywedodd Rosie Addott o Fferm Trevayne:

“Mae Trevayne bob amser wedi gweld cynaliadwyedd fel un o’i werthoedd craidd, wrth ganolbwyntio ar ymagwedd gymysg. Mae ein dulliau i gynnal gwersylla cynaliadwy yn cynnwys darparu ardal ailgylchu a chompostio cyfeillgar i gwsmeriaid, systemau i helpu i leihau gwastraff dŵr o doiledau, cawodydd a sinciau ac rydym yn annog ein cwsmeriaid i ddiffodd goleuadau a mwynhau eu hamgylchedd naturiol. Mae gennym hefyd siop fferm ar y safle sy’n gwerthu cynnyrch lleol, rydym wedi mynd yn ôl i ddefnyddio poteli gwydr ar gyfer llaeth a diodydd, hefyd mae gorsaf llenwi dŵr ac rydym ac wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio bagiau plastig. Ein nod yw parhau ddatblygu Trevayne i fod mor gynaliadwy â phosibl ac rydym yn falch o gael y ‘Goriad Gwyrdd trwy Cadwch Gymru’n Daclus.”

Yn ogystal, mae Gwely a Brecwast Maenorbŷr yn Sir Benfro a Gwely a Brecwast Tŷ Adcote yng Nghonwy wedi parhau i wella eu cynaliadwyedd ac maent yn dathlu achrediad Goriad Gwyrdd am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Gall busnesau ar draws y sector wneud cais am Goriad Gwyrdd.  Mae hyn yn cynnwys gwely a brecwast, gwestai, llety hunanarlwyo, safleoedd gwersylla, canolfannau cynadledda, bwytai ac atyniadau.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Hoffem longyfarch ein holl fusnesau Goriad Gwyrdd newydd ar eu llwyddiant. Rydym wedi gweld pryder cynyddol dros y misoedd diwethaf ynghylch y niwed sy’n cael ei achosi i’n hamgylchedd naturiol, felly mae’n bwysig cydnabod a dathlu busnesau Cymru sydd yn arwain y ffordd o ran cynaliadwyedd.

“Mae Goriad Gwyrdd yn gyfle i roi Cymru ar y map fel cyrchfan cynaliadwy yn yr 21ain ganrif. Mae’n galonogol gwybod pan fyddwch yn dewis ymweld â safle Goriad Gwyrdd, eich bod yn ymweld â lle sydd wedi ymrwymo i ofalu am ein hamgylchedd.”

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Goriad Gwyrdd www.greenkey.cymru

[:]

Scroll to Top