The Environment (Wales) Bill – laid today

[:en]Article by Katy Orford and Nia Seaton, National Assembly for Wales Research Service

The Environment (Wales) Bill (PDF, 293KB) and associated Explanatory Memorandum have been laid today and will be introduced in Plenary by the Minister for Natural Resources, Carl Sargeant, on Tuesday.

Environment (Wales) Bill Timeline
Environment (Wales) Bill Timeline

The Bill’s content is wide ranging covering at least eight different areas including natural resources management, climate change targets, waste management and charges on carrier bags, management of shellfish fisheries, marine licensing, land drainage and the establishment of a Flood and Coastal Erosion Committee. The Welsh Government states its aim for the Bill is to ‘put in place legislation that will enable Wales’ resources to be managed in a more proactive, sustainable and joined-up manner and to establish the legislative framework necessary to tackle climate change’.
Full article available https://assemblyinbrief.wordpress.com/2015/05/11/the-environment-wales-bill-laid-today/[:cy]Erthygl gan Katy Orford a Nia Seaton, Gwasanaeth Ymchwil Cenedlaethol Cynulliad Cymru

Mae Bil yr Amgylchedd (Cymru) (PDF, 344KB) a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig wedi’u gosod heddiw a chânt eu cyflwyno yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth gan Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

Amserlen Bil yr Amgylchedd
Amserlen Bil yr Amgylchedd

Mae cynnwys y Bil yn eang ac yn cwmpasu o leiaf wyth maes gwahanol, gan gynnwys rheoli adnoddau naturiol, targedau newid yn yr hinsawdd, rheoli gwastraff a chodi tâl ar fagiau plastig, rheoli pysgodfeydd pysgod cregyn, trwyddedu morol, draenio tir a sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Mae Llywodraeth Cymru yn nodi mai ei nod ar gyfer y Bil yw rhoi deddfwriaeth ar waith a fydd yn golygu y gellir rheoli adnoddau Cymru mewn ffordd sy’n fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig a sefydlu’r fframwaith deddfwriaethol sy’n angenrheidiol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Darllenwch yr erthygl llawn: https://pigion.wordpress.com/2015/05/11/bil-yr-amgylchedd-cymru-gosodwyd-heddiw/[:]

Scroll to Top