The Asda Social Enterprise Supplier Development Academy Wales

[:en]Want to be a part of Wales’ first Social Enterprise Supplier Development Academy? Are you a Social Enterprise based in Wales with products that could be sold in an Asda Supermarket?

Asda and Social Investment Cymru, the finance arm of Wales Council for Voluntary Action (WCVA) have launched the pioneering Social Enterprise Supplier Development Academy which will provide a comprehensive package of support and funding that could help your social enterprise scale-up and access new markets.

What is the Academy?

Funded through the proceeds of Asda’s carrier bag charge, the programme will support selected Welsh social enterprises to strengthen their understanding of supermarket retail and refine their commercial and marketing skills, with the potential to get their products on supermarket shelves in Wales and beyond. This is a unique opportunity to access a new market, to scale up and build the sustainability of your social enterprise. It’s also hoped that the Academy will help raise awareness of social enterprises among Asda shoppers.

Successful Social Enterprises will receive:

– Access to a range of specially developed training modules delivered over 3 days at Asda House in Leeds to include everything from understanding consumer purchasing to branding and packaging design

– Support to pitch your product to Asda

– Mentoring and insight from Asda experts and specialist support from Social Investment Cymru

– A grant to cover participation in the Academy, tailored to your needs

– Access to bespoke investment to help develop and expand your operations should Asda select your products

 

You have until midday on the 22nd April to apply for a coveted place within the Academy. Simply complete the short Expression of Interest form and get it back to us before the deadline.

After that we’ll shortlist applicants to be interviewed in early May by an expert panel.

Get selected, and you’ll be part of the first cohort to participate in the Social Enterprise Supplier Development Academy in June 2016, and pitch your product to Asda buyers.

 

Got a question?

Check out our FAQs section here.

Submit an Expression of Interest

Click here to complete a copy of the form and send it to AsdaSEacademyWales@wcva.org.uk no later than midday on the 22nd April 2016.

[:cy]

Eisiau bod yn rhan o Academi gyntaf y Deyrnas Unedig i Ddatblygu Cyflenwyr sy’n Fentrau Cymdeithasol?

Ydych chi’n Fenter Gymdeithasol yng Nghymru sydd â chynnyrch y gellid ei werthu yn un o Archfarchnadoedd Asda?

Mae Asda a Buddsoddi Cymdeithasol Cymru wedi lansio menter arloesol yr Academi Datblygu Cyflenwyr sy’n Fentrau Cymdeithasol er mwyn darparu pecyn cynhwysfawr o gymorth a chyllid i helpu’ch menter gymdeithasol i ehangu a chael at farchnadoedd newydd.

 

Beth yw’r Academi?

Gan ddefnyddio’r arian a godir drwy’r tâl ar fagiau siopa yn Asda, bydd y rhaglen yn cynorthwyo hyd at dair menter gymdeithasol yng Nghymru i gryfhau eu dealltwriaeth o fanwerthu mewn archfarchnadoedd a gloywi eu sgiliau masnachol a marchnata, gyda’r potensial i roi eu cynnyrch ar silffoedd archfarchnadoedd yng Nghymru…neu’r tu hwnt hyd yn oed.

Dyma gyfle unigryw i gael at farchnad newydd, ehangu a gwella cynaliadwyedd eich menter gymdeithasol. Gobeithir hefyd y bydd yr Academi yn helpu i godi ymwybyddiaeth o fentrau cymdeithasol ymysg siopwyr Asda

 

Bydd Mentrau Cymdeithasol llwyddiannus yn cael:

– Mynediad at ystod o fodiwlau hyfforddi, wedi’u datblygu’n arbennig, a gynhelir dros dridiau yn Asda House yn Leeds ac a fydd yn cynnwys popeth o ddeall arferion prynu cwsmeriaid i ddylunio’r brand a’r deunydd pacio

– Cymorth i gyflwyno’ch cynnyrch i Asda

– Mentora a chymorth gan arbenigwyr Asda a chymorth arbenigol gan Buddsoddi Cymdeithasol Cymru

– Grant er mwyn cymryd rhan yn yr Academi, wedi’i deilwra i’ch anghenion chi

– Mynediad at fuddsoddiad wedi’i deilwra i helpu i ddatblygu ac ehangu’ch gweithrediadau pe bai Asda yn dewis eich cynnyrch

 

Amserlen

Mae gennych hyd at ganol dydd ar 22 Ebrill 2016 i ymgeisio am le yn yr Academi. Llenwch y ffurflen Datgan Diddordeb fer a’i dychwelyd atom cyn gynted â phosib a chyn y dyddiad cau.

Wedyn byddwn yn llunio rhestr fer o ymgeiswyr i’w cyfweld yn gynnar ym mis Mai gan banel o arbenigwyr.

 

Os cewch eich dewis, byddwch yn rhan o’r criw cyntaf i gymryd rhan yn yr Academi Datblygu Cyflenwyr sy’n Fentrau Cymdeithasol ym mis Mehefin 2016, a chyflwyno’ch cynnyrch i brynwyr Asda.

Oes gennych gwestiwn?

Gweler y Cwestiynau Cyffredin yma.

Cyflwyno ffurflen Datgan Diddordeb

Cliciwch yma i lenwi’r ffurflen a dylid ei dychwelyd i AsdaSEacademyWales@wcva.org.uk dim hwyrach na chanol dydd ar 22 Ebrill 2016.

[:]

Scroll to Top