Take the Go Green Day Challenge’ and pledge to cut your carbon footprint

[:en]

On Friday 21st June 2019, climate change charity Size of Wales will be running its flagship campaign: Go Green Day. This is a day for the people of Wales to come together with colleagues, neighbours, friends to have some fun, wear green and fundraise for Size of Wales’ tropical forest projects.

Whilst being as fun, empowering and proactive as ever, there’s never been a more vital time to take action for our planet and so this year Size will also be focusing on what planet-friendly changes individuals and organisations across Wales can make right now to reduce their carbon footprint.

So, will you step up to the ‘Go Green Day Challenge’ and pledge to cut your carbon footprint? By using this really easy carbon footprint calculator – footprint.wwf.org.uk/# – it’s really quick and simple to measure your footprint. It also helps you understand which parts of your lifestyle are most harmful and require action. Size will be sharing loads of helpful tips to reduce your carbon footprint throughout June!

Size want to see as many individuals and organisations as possible taking part and taking action. So please take the pledge, do some fundraising, spread the word and GO GREEN.

Size of Wales has two simple aims – to mitigate carbon emissions through tropical forest protection and restoration; and to raise awareness of the effects of climate change in Wales through a fantastic Education Programme and campaigns such as Go Green Day.

All donations throughout Go Green Day will be doubled! More information can be found here: www.sizeofwales.org.uk/gogreenday.

 

 [:cy]

Ar Ddydd Gwener 21ain Mehefin 2019, bydd yr elusen newid hinsawdd Maint Cymru’n rhedeg ei ymgyrch blaenorol, Y Diwrnod Gwyrdd. Diwrnod i ddod a phobl Cymru’n agos fel cydweithwyr, cymdogion, a ffrindiau i gael hwyl, gwisgo’n wyrdd ac i godi arian am brosiectau coedwigoedd trofannol Maint Cymru.

Wrth aros yr un mor hwylus, grymus a gweithredol ag erioed, does dim amser mor bwysig erioed ‘di bodoli i weithredu ar gyfer ein planed, felly eleni bydd Maint Cymru’n ffocysu ar y newidiadau amgylcheddol gall pobl a mudiadau ar draws Cymru gwneud nawr i leihau eu hôl traed carbon.

Felly, ydych chi am gymryd rhan yn Sialens Y Diwrnod Gwyrdd ac addo i dorri’ch ôl traed carbon? Gan ddefnyddio’r cyfrifiannell ôl traed carbon hawdd yma – footprint.wwf.org.uk/# – mae’n ffordd gyflym a hawdd i fesur eich ôl traed. Mae’n helpu hefyd i ddeall pa agweddau o’ch ffordd o fyw sy’n niweidiol ac sydd angen newid. Bydd Maint Cymru’n rhannu llwyth o awgrymiadau am sut gallech leihau’ch ôl traed carbon trwy Fehefin! Gwnewch yr addewid yma: sizeofwales.org.uk/ggd.

Mae Maint Cymru am weld cymaint o bobl a mudiadau’n cymryd rhan ac yn gweithredu ag sy’n bosib. Felly, os gwelwch yn dda, gwnewch yr addewid, codwch arian, rhannwch ac EWCH YN WYRDD.

Dau amcan syml sydd gan Faint Cymru – i leihau allyriadau carbon trwy amddiffyn ac adfer coedwigoedd trofannol; ac i godi ymwybyddiaeth ynglŷn ag effaith newid hinsawdd yng Nghymru trwy Raglen Addysg ardderchog ac ymgyrchoedd megis Y Diwrnod Gwyrdd.

Bydd pob rhodd trwy gydol Y Diwrnod Gwyrdd yn cael ei ddyblu! Mae mwy o wybodaeth ar gael fan yma: www.sizeofwales.org.uk/gogreenday.[:]

Scroll to Top