Survey: almost two thirds say Welsh government should invest more in energy efficiency and make Wales 100% renewable

[:en]100 days since the new Welsh Government was formed, a survey for WWF Cymru has found that almost two thirds of people want the Welsh Government to invest more in improving the energy efficiency of homes.

The survey also found that almost the same amount of people wants all of Wales’ electricity to come from renewable sources.

The First Minister, Carwyn Jones, will publish his Programme for Government during the next few weeks and the focus is likely to be on how Wales adapts to Brexit.

WWF is calling on the Government not to side-line investment in reducing emissions and tackling climate change.

According to the conservation organisation, one of the best ways of cutting emissions and creating jobs would be rolling out an up-scaled residential energy efficiency programme.

Research by the Energy Saving Trust conducted on behalf of WWF Cymru in 2015 found that the Welsh Government needs to ramp up its home energy efficiency efforts in order to meet its own emissions reduction targets.

The organisation also says that if Wales want to be a modern, low-carbon country then its energy should predominantly come from renewable sources.

The survey of 1,000 people found:

  • 65% of people want the Welsh Government to invest more in improving the energy efficiency of homes across Wales to reduce emissions and ensure no-one is living in a hard-to-heat home.
  • 64% of people want to see a Wales that generates all of its electricity from renewable sources.
  • 62% of people want the Welsh Government to do more to help people to heat their homes from renewable energy sources.
  • 59% of people want the Welsh Government to invest in projects that reduce emissions, like public transport and affordable heat networks, to create a low-carbon Wales.

Head of WWF Cymru, Anne Meikle, said:

“When the First Minister’s Programme for Government is published next month, we expect to see a strong commitment to tackling climate change in it.

“By investing now in making our homes fit for the future, we can stimulate the economy by creating jobs and wasting less energy, while cutting emissions at the same time.

“Wales can lead the way in being a forward-thinking, smart, and sustainable nation and it’s clear from this survey that the public want the Welsh Government to seize that opportunity.”

Shea Jones, Re-Energising Wales Project Coordinator at the Institute of Welsh Affairs, added:

“Having strong public support for generating the energy we use from renewable technologies is incredibly important.

“That support for moving to a low-carbon energy system powered by renewables is not only wanted, but needed in order to meet our challenging climate change targets, as well as giving us increased energy security in the future and a raft of other economic, social and environmental benefits.

“The IWA has recently started a three-year project to develop a practical, long-term Welsh energy strategy, which will look in detail at how much energy Wales will need in the future and how renewables can fulfil that need by 2035.”[:cy]100 diwrnod ers ffurfio Llywodraeth newydd Cymru, mae arolwg a gynhaliwyd ar ran WWF Cymru yn dangos bod bron dau draean o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy mewn gwella effeithiolrwydd ynni cartrefi.

 Canfu’r arolwg hefyd fod bron yr un nifer o bobl eisiau i holl drydan Cymru ddod o ffynonellau adnewyddadwy.

 Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyhoeddi ei Raglen Lywodraethu yn ystod yr wythnosau nesaf, ac mae’n debyg y bydd yn canolbwyntio ar sut y bydd Cymru’n ymaddasu i Brexit.

 Mae WWF yn galw ar y Llywodraeth i beidio â diystyru buddsoddi mewn lleihau allyriadau a mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

 Yn ôl y sefydliad cadwraethol, un o’r ffyrdd gorau o leihau allyriadau a chreu swyddi fyddai rhoi ar waith rhaglen effeithlonrwydd ynni fwy o faint i gartrefi.

 Canfu ymchwil gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a gynhaliwyd ar ran WWF Cymru yn 2015 fod angen i Lywodraeth Cymru gynyddu ei hymdrechion ym maes effeithiolrwydd ynni cartrefi er mwyn cyrraedd ei thargedau ei hun o ran lleihau allyriadau.

 Mae’r sefydliad hefyd yn dweud, er mwyn i Gymru fod yn wlad fodern, carbon isel, y dylai’r rhan fwyaf o’i hynni ddod o ffynonellau adnewyddadwy.

 Canfu’r arolwg o 1,000 o bobl fod:

  • 65% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy mewn gwella effeithiolrwydd ynni cartrefi ledled Cymru er mwyn lleihau allyriadau a sicrhau nad oes neb yn byw mewn cartref sy’n anodd ei wresogi.
  • 64% o bobl eisiau i Gymru gynhyrchu ei holl drydan o ffynonellau adnewyddadwy.
  • 62% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru wneud mwy i helpu pobl i wresogi eu cartrefi gan ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy.
  • 59% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn prosiectau sy’n lleihau allyriadau, fel trafnidiaeth gyhoeddus a rhwydweithiau gwres fforddiadwy, er mwyn creu Cymru garbon isel.

 

 Meddai Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

 “Pan gaiff Rhaglen Lywodraethu Prif Weinidog Cymru ei chyhoeddi y mis nesaf, rydyn ni’n disgwyl iddi gynnwys ymrwymiad cadarn i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

 “Trwy fuddsoddi yn awr mewn sicrhau bod ein cartrefi’n addas at y dyfodol, gallwn hybu’r economi trwy greu swyddi a gwastraffu llai o ynni, ac ar yr un pryd lleihau allyriadau.

 “Gall Cymru arwain y ffordd trwy fod yn genedl flaengar, glyfar a chynaliadwy, ac mae’n glir o’r arolwg hwn bod y cyhoedd eisiau i Lywodraeth Cymru achub ar y cyfle hwn.”

 

Ychwanegodd Shea Jones, Cydlynydd Prosiect y Sefydliad Materion Cymreig, ‘Re-Energising Wales’:

 “Mae’n bwysig eithriadol cael cefnogaeth gref gan y cyhoedd i gynhyrchu’r ynni a ddefnyddiwn o ffynonellau adnewyddadwy.

 “Nid yn unig mae eisiau’r gefnogaeth honno i newid i system ynni carbon isel o ffynonellau adnewyddadwy, mae hefyd ei hangen er mwyn cyrraedd ein targedau heriol o ran y newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â diogelu ein ffynonellau ynni yn y dyfodol, a chruglwyth o fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol eraill.

 “Yn ddiweddar mae’r Sefydliad Materion Cymreig wedi dechrau prosiect tair blynedd i ddatblygu strategaeth ynni hirdymor ymarferol i Gymru, a fydd yn ymchwilio’n fanwl i faint o ynni y bydd Cymru ei angen yn y dyfodol, a sut y gall ynni adnewyddadwy ddiwallu’r angen hwnnw erbyn 2035.”[:]

Scroll to Top