Smoking litter still a big problem in Wales

[:en]New report aims to highlight the scale and impact of smoking-related litter in Wales

A new report published by Keep Wales Tidy has revealed the prevalence of smoking-related litter and the far-reaching impacts on our health, wildlife and environment.

During recent street cleanliness surveys, smoking-related litter was found on 80.3% of our streets, making it the most common type of litter in Wales. They are also the most counted item on beaches in Europe.

Across the UK, it is estimated that 122 tonnes of smoking-related litter are dropped every day. This is predominantly in the form of cigarette ends which are difficult and time-consuming to clean up – costing the taxpayer millions of pounds each year.

Contrary to popular belief, cigarette filters are not biodegradable, but are made of a type of plastic which means they can stay in the environment for up to 15 years. And, because of their small size, cigarette ends are easily transported to our waterways and coast.

The toxins contained in cigarettes can leach out into the environment, posing a risk to human health.

Cigarette ends can also have deadly consequences for wildlife and have been found in the guts of whales, dolphins, turtles and seabirds who have mistaken them for food.

 

Jemma Bere, Policy and Research Manager for Keep Wales Tidy said: 

“We want to debunk the myths and misconceptions around the disposal of cigarette ends. Despite their size, cigarette ends still count as litter – so dropping them is a criminal offence. Put simply, our pavements and drains are not ashtrays!”

Keep Wales Tidy’s smoking-related litter report looks at how the issue has been tackled around the world and outlines a number of recommendations. These include ensuring sufficient bins are in place, greater collaboration with the tobacco industry, continued monitoring and enforcement, as well as targeted campaigns to change behaviour.

 

Jemma continued:

“Smokers need to be aware that cigarette ends are not biodegradable, are harmful to our health, wildlife and the environment. There are many ways that local authorities and businesses such as pubs and restaurants can play their part and ensure that there is adequate provision for responsible disposal; many bins nowadays have stubbing plates to help smokers properly extinguish their cigarettes. Of course, where there aren’t bins available, smokers can always dispose of their cigarette ends safely and conveniently using a portable ashtray.”

 

Visit the Keep Wales Tidy website to find out more about smoking-related litter.

Download the full report here

 [:cy]

Nod adroddiad newydd yw amlygu graddfa ac effaith sbwriel yn ymwneud ag ysmygu yng Nghymru

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu mynychder sbwriel yn ymwneud ag ysmygu a’r effeithiau pellgyrhaeddol ar ein hiechyd, bywyd gwyllt a’r amgylchedd.

Yn ystod arolygon glendid stryd diweddar, canfuwyd sbwriel yn ymwneud ag ysmygu ar 80.3% o’n strydoedd, sy’n golygu mai dyma’r math mwyaf cyffredin o sbwriel yng Nghymru. Dyma hefyd yw’r eitem sy’n cael ei gweld fwyaf ar draethau yn Ewrop.

Ar draws y DU, amcangyfrifir bod 122 o dunelli o sbwriel yn ymwneud ag ysmygu’n cael eu gollwng bob dydd.  Mae hyn yn bennaf ar ffurf bonion sigaréts sydd yn anodd ac yn cymryd amser i’w glanhau – ar gost o filiynau o bunnau y flwyddyn i drethdalwyr.

Yn wahanol i’r gred gyffredin, nid yw hidlwyr sigaréts yn pydru, ond yn cynnwys math o blastig sy’n golygu y gallant aros yn yr amgylchedd am hyd at 15 mlynedd. Ac am eu bod yn fach, mae bonion sigaréts yn cael eu cludo’n hawdd i’n dyfrffyrdd a’n harfordir.

Gall y gwenwyn a geir mewn sigaréts ollwng i’r amgylchedd, gan gyflwyno risg i iechyd dynol.

Gall bonion sigaréts hefyd fod â chanlyniadau marwol i fywyd gwyllt ac maent wedi cael eu canfod ym mherfedd morfilod, dolffiniaid, crwbanod y môr ac adar morol sydd wedi eu camgymryd am fwyd.

Dywedodd Jemma Bere, Rheolwr Polisi ac Ymchwil i Cadwch Gymru’n Daclus: 

“Hoffem chwalu’r myth a’r camargraff yn ymwneud â gwaredu bonion sigaréts. Er gwaetha’u maint, mae bonion sigaréts yn dal yn sbwriel – felly mae eu gollwng yn drosedd. Yn syml, nid blychau llwch yw ein palmentydd a’n draeniau!”

Mae adroddiad sbwriel yn ymwneud ag ysmygu Cadwch Gymru’n Daclus yn edrych ar y ffordd y mae’r mater wedi cael ei drin ar draws y byd ac mae’n amlinellu nifer o argymhellion. Mae’r rhain yn cynnwys sicrhau bod digon o finiau ar gael, mwy o gydweithredu gyda’r diwydiant tybaco, parhau i fonitro a gorfodaeth, yn ogystal ag ymgyrchoedd wedi eu targedu i newid ymddygiad.

Aeth Jemma ymlaen:

“Mae angen i ysmygwyr fod yn ymwybodol nad yw bonion sigaréts yn pydru, eu bod yn niweidiol i’n hiechyd, i fywyd gwyllt a’r amgylchedd. Mae sawl ffordd y gall awdurdodau lleol a busnesau fel tafarndai a bwytai chwarae eu rhan a sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar gyfer gwaredu’n gyfrifol; mae gan lawer o finiau y dyddiau hyn blatiau diffodd i helpu smygwyr i ddiffodd eu sigaréts yn iawn. Wrth gwrs, os nad oes biniau ar gael, mae ysmygwyr yn gallu gwaredu eu bonion sigaréts yn ddiogel ac yn gyfleus gan ddefnyddio blwch llwch cludadwy.”

Ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus i ganfod mwy am sbwriel yn ymwneud ag ysmygu.

Lawrlwytho’r adroddiad llawn yma

[:]

Scroll to Top