Smart Energy GB made Energy visible at the National Eisteddfod for Wales

[:en]How much clog dancing does it take to power a lightbulb?

Tudur Phillips, award-winning Welsh clog dancer and S4C presenter, recruited visitors entering the National Eisteddfod for Wales to see how much energy they’re generating with their feet.

Phillips was at the Eisteddfod with Smart Energy GB, the voice of the smart meter rollout, making energy visible using a smart technology footpath using kinetic tiles, created by clean-tech company Pavegen.

By enabling visitors to generate power and see how many minutes of energy use their footsteps can ‘power’, Smart Energy GB aimed to demonstrate in an illustrative way the visibility and control smart meters will bring to the way we use energy in our homes.

Tudur and his volunteer dancers generated energy by stomping on the bridge. This was shown on a large screen behind them; illustrating how much energy to power a lightbulb and a laptop or to charge a mobile phone.

Smart meters will be offered to every household, at no additional cost, by 2020, as part of a national transformation of the way we buy and use our gas and electricity. This new technology will bring an end to estimated bills and show us, via a simple in-home display, what we’re spending in pounds and pence, in near real-time.

Fflur Lawton, Head of Policy and Communications Wales for Smart Energy GB, said: “We were showing visitors to the Eisteddfod that smart technology can make energy visible – and help us get it under control.  Smart meters are coming to every home, giving accurate information and visibility of what we’re spending, which istransforming the way we use gas and electricity in our homes.”

Tudur Phillips said: “It’s great to be part of such an exciting campaign making it easier for people to see and understand their energy use.  Clog dancing is a high energy activity and you can see how much energy we generate by dancing on the tiles.”

Pavegen CEO and Founder Laurence Kemball-Cook, inventor of the energy slabs, said: “This is the first time we’ve demonstrated Pavegen’s technology in Wales and we’re thrilled to be at the National Eisteddfod in Abergavenny. Data from our tiles allows visitors to see how much energy they can generate with their footsteps.”[:cy]Faint o ddawnsio clocsiau y mae’n ei gymryd i bweru bwlb golau?

Mi recriwtiodd Tudur Phillips, dawnsiwr clocsiau ysgubol o Gymru a chyflwynydd ar S4C, ymwelwyr oedd yn cyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru i weld faint o ynni yr oeddent yn medru ei  gynhyrchu gyda’u traed.

Roedd Tudur yn yr Eisteddfod gydag Ynni Clyfar GB, llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, i wneud ynni’n weladwy gan ddefnyddio llwybr troed technoleg glyfar gan ddefnyddio teils cinetig, a grëwyd gan y cwmni technoleg lân Pavegen.

Trwy alluogi ymwelwyr i gynhyrchu ynni a gweld faint o funudau o ddefnyddio ynni y gall eu camau troed eu ‘pweru’, amcan Ynni Clyfar GB oedd dangos trwy ddull gweledol y rheolaeth y bydd mesuryddion clyfar yn eu darparu yn y ffordd yr ydym yn defnyddio ynni yn ein cartrefi.

Cynhyrchodd Tudur a’i ddawnswyr gwirfoddol ynni trwy ddawnsio ar y bont. Ar sgrîn fawr tu ôl iddynt hwy, datgelwyd mewn munudau ac eiliadau am faint yr oedd modd i Tudur a’i wirfoddolwyr bweru bwlb golau a gliniadur neu wefru ffôn symudol.

Bydd mesuryddion clyfar yn cael eu cynnig i bob aelwyd am ddim erbyn 2020 fel rhan o ymgyrch genedlaethol i drawsnewid y ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio ein nwy a thrydan. Bydd y dechnoleg newydd hon yn dod â biliau wedi’u hamcangyfrif i ben ac yn dangos i ni, trwy sgrîn ynni cartref syml, faint rydym yn ei wario mewn punnoedd a cheiniogau, bron mewn amser real.

Meddai Fflur Lawton, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu Cymru Ynni Clyfar GB: Roeddem yn dangos i ymwelwyr â’r Eisteddfod y gall technoleg glyfar wneud ynni’n weladwy – a’n helpu mynnu rheolaeth arno. Mae mesuryddion clyfar yn dod i bob cartref, gan roi gwybodaeth gywir a thryloywder ar yr hyn rydym yn ei wario, a thrawsnewid y ffordd yr ydym yn defnyddio nwy a thrydan yn ein cartrefi.”

Meddai Tudur Phillips: “Mae’n wych i fedru cymryd rhan mewn ymgyrch mor gyffrous, gan ei gwneud hi’n haws i bobl weld a deall eu defnydd ynni. Mae  dawnsio clocsiau’n weithgaredd ynni uchel, a gallwch weld faint o ynni rydym yn ei gynhyrchu trwy ddawnsio ar y teils.”

Meddai Prif Weithredwr a Sylfaenydd Pavegen, Laurence Kemball-Cook, dyfeisiwr y slabiau ynni: “Dyma’r tro cyntaf i ni arddangos technoleg Pavegen yng Nghymru ac rydym yn falch iawn o fod yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni. Mae data o’n teils yn galluogi ymwelwyr i weld faint o ynni y gallant ei gynhyrchu gyda’u camau traed.”[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Latest updates

Scroll to Top