Simon Nurse – How to Innovate Our Way out of a Looming Ecological Crisis

[:en]Rare is the platform where you are genuinely among friends. Particularly when that platform debates thorny issues such as eco-design, industrial ecology, waste, the circular economy and sharing. But let there be no doubt, Cynnal Cymru’s ‘Show and tell’ event was precisely that; an opportunity to share ideas and push, pull, knead and shape new thinking in the perfect environment. I was delighted to be sharing this particular platform with Creative Director Chris Carpenter of Stills branding – a true advocate of the need for change – and the passionate and knowledgeable Dr Frank O’Connor. Our presentations were the same yet different; how to innovate our way out of a looming ecological crisis, how to conceptualise our use of resources with greater wisdom and foresight, how to spread a message so crucial to our shared futures.

It is this latter theme that I’d like to pick up on. As the General Manager of an industrial company, I regularly rub shoulders with professionals who know or care little about sustainability. The word is somehow tainted with negative connotations. For ‘sustainability’ read ‘cost’, ‘burden’, ‘workload’ or ‘idealistic’. This attitude represents a failure to understand the nature and importance of sustainability and the predicament that our current economic model leaves us in. It is also perhaps representative of endless exposure to – and the rather cynical curse of –  ‘greenwash’ by larger or rival corporations.  But to consign organisational approaches to sustainability to the (recycling) bin, is a failure to identify a rich seam of creativity and innovation that could radically change an organisation, its place in the market and its future legacy. Take eco-design and Life Cycle Assessment for instance. Using ED and LCA at Odoni-Elwell has led to several major benefits. We’ve put our processes under the microscope, eliminating areas of waste (saving money), redesigned our larger buildings and established a model for recovery of product at end of life (a recovery process that should both dispose/reuse waste appropriately and result in an ongoing relationship with our customer). But arguably the biggest thing that we’ve achieved is the knowledge that we at least are trying to do things right, even when there are times when we get things wrong.

‘Show and tell’ is a wonderful concept. Ideas. Honesty. Dialogue. I’d encourage more (all?) manufacturing organisations to get involved. There is vast potential alongside the issues. And after all; a problem shared is a problem halved.

Simon Nurse (Systems Designer and Manager at Odoni-Elwell

‘Show & Tell’ Design, Manufacture, Innovate is a mini event series created by Cynnal Cymru – Sustain Wales, bringing together inspirational speakers with different perspectives around a common theme.  The events are designed to share learning and create the potential for collaborative projects and ideas.[:cy]Prin yw’r llwyfan lle rydych wir ymhlith cyfeillion. Yn enwedig pan mae’r llwyfan hwnnw’n dadlau materion dyrys megis eco-ddylunio, ecoleg ddiwydiannol, gwastraff, yr economi gylchol a rhannu. Ond rhag ofn y bydd unrhyw amheuaeth, dyna’n union beth oedd digwyddiad ‘Dangos a dweud’ Cynnal Cymru; sef cyfle i rannu syniadau a gwthio, tynnu, gwasgu a llunio syniadau newydd yn yr amgylchedd perffaith. Roeddwn yn falch iawn i rannu’r llwyfan arbennig hwn â Chris Carpenter, Cyfarwyddwr Creadigol cwmni brandio Stills – sy’n hyrwyddwr gwirioneddol dros yr angen am newid – a Dr Frank O’Connor, sy’n ffigwr brwdfrydig a gwybodus. Roedd ein cyflwyniadau yn debyg iawn ond eto’n wahanol; sut i arloesi ein ffordd allan o’r argyfwng ecolegol sy’n datblygu, sut i gysyniadu ein defnydd o adnoddau gyda rhagor o ddoethineb a rhagwelediad, sut i ledaenu neges mor hanfodol i’r dyfodol a rannwn.

Y thema olaf yw’r un yr hoffwn ymhelaethu arni. Fel Rheolwr Cyffredinol cwmni diwydiannol, rwy’n cwrdd yn rheolaidd â gweithwyr proffesiynol sy’n gwybod neu’n gofidio ychydig iawn am gynaliadwyedd. Mae’r gair fel petai wedi’i lygru gan gysylltiadau negyddol. Am ‘gynaliadwyedd’ darllener ‘cost’, ‘baich’, ‘llwyth gwaith’ neu ‘ddelfrydyddol’. Mae’r agwedd hon yn cynrychioli methiant i ddeall natur a phwysigrwydd cynaliadwyedd a’r helynt a achosir gan ein model economaidd presennol. Efallai ei bod hefyd yn cynrychioli amlygiad diddiwedd – a melltith sinigaidd – ‘gwyrddgalchu’ gan gorfforaethau mwy o faint neu gystadleuwyr. Ond mae gollwng dulliau sefydliadol o ymdrin â chynaliadwyedd yn y bin (ailgylchu) yn cynrychioli methiant i nodi gwythïen gyfoethog o greadigrwydd ac arloesedd a allai newid sefydliad, ei le yn y farchnad a’i etifeddiaeth ar gyfer y dyfodol, yn ei hanfod. Ystyriwch eco-ddylunio ac Asesiadau Cylch Bywyd, er enghraifft. Mae defnyddio EDd ac ACB yn Odoni-Elwell wedi arwain at nifer o fuddion sylweddol. Rydym wedi gosod ein prosesau o dan y chwyddwydr, gan ddileu meysydd gwastraff (ac arbed arian), ail-ddylunio ein hadeiladau mwyaf a sefydlu model ar gyfer adfer cynnyrch ar ddiwedd ei oes (sef proses adfer a ddylai waredu/ailddefnyddio gwastraff yn briodol ac arwain at berthynas barhaus gyda’n cwsmer). Ond gellir dadlau mai’r peth mwyaf a gyflawnwyd gennym yw’r wybodaeth ein bod o leiaf yn ceisio gwneud pethau’n gywir, hyd yn oed pan fyddwn yn cael pethau’n anghywir ar adegau.

Mae ‘Dangos a dweud’ yn gysyniad gwych. Syniadau. Gonestrwydd. Deialog. Byddwn i’n annog mwy o sefydliadau gweithgynhyrchu (neu bob un ohonynt) i gymryd rhan. Mae potensial enfawr yn bodoli ochr yn ochr â’r materion. Wedi’r cyfan, mae rhannu problemau yn haneru problemau.

Simon Nurse (Dylunydd Systemau a Rheolwr gyda chwmni Odoni-Elwell)

Mae ‘Dangos a Dweud’ Dylunio, Gweithgynhyrchu, Arloesi yn gyfres o fân ddigwyddiadau wedi’i chreu gan Cynnal Cymru – Sustain Wales, sy’n dod â siaradwyr ysbrydoledig sydd â safbwyntiau gwahanol ynghyd o gwmpas thema gyffredin. Nod y digwyddiadau hyn yw rhannu dysgu a chreu’r potensial ar gyfer prosiectau a syniadau cydweithredol.[:]

Scroll to Top