Share your views on Ecological Footprint as a well-being indicator for Wales

[:en]The Welsh Government has recently published the update of Wales’ Ecological Footprint for 2011 – Ecological Footprint of Wales Report

The ecological footprint is a calculation that represents the biologically productive land required to provide the resources to maintain a specific population, based on the consumption rate over a year. It also accounts for the land required to assimilate the wastes produced, including greenhouse gases.

The ecological footprint is one of Wales’ headline Sustainable Development Indicators for resource use under Welsh Government’s One Wales One Planet and has informed the development of policies such as the waste strategy, Towards Zero Waste and Planning Policy Wales.

In the light of the new national indicators which are required under the Well-being of Future Generations (Wales) Act and the importance of using the right evidence in making decisions for the long term, the Minister for Natural Resources has asked me for views on the future use of the ecological footprint.

I would be pleased to receive your views to contribute to my response – in particular you may want to consider how useful the Ecological Footprint is in:

 • Assessing Wales’ progress against the well-being goals (or parts of)?
 • Comparing with other countries?
 • Deciding on national milestones?
 • Disaggregating this down to different areas within Wales?
 • Communicating the need to move towards a One Planet Wales?
 • Policy development and decision making (including the use of different scenarios)?
 • Being a measure of a globally responsible Wales?

Please respond to us via hello@thewaleswewant.co.uk by 19 September 2015.

Peter Davies
Commissioner for Sustainable Future, and Chair of the Climate Change Commission for Wales[:cy]Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad i ôl-troed ecolegol Cymru ar gyfer 2011 – Adroddiad Ôl-troed Ecolegol Cymru

Mae’r ôl-troed ecolegol yn gyfrifiad sy’n cynrychioli’r tir biolegol gynhyrchiol sydd ei angen i ddarparu’r adnoddau i gynnal poblogaeth benodol, yn seiliedig ar y gyfradd defnyddio dros flwyddyn. Mae hefyd yn cyfrif am y tir sydd ei angen i gymhathu’r gwastraff a gynhyrchir, gan gynnwys nwyon tŷ gwydr.

Mae’r ôl-troed ecolegol yn un o brif ddangosyddion datblygu cynaliadwy Cymru ar gyfer defnyddio adnoddau o dan gynllun Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned Llywodraeth Cymru, ac mae wedi llywio datblygiad polisïau fel y strategaeth gwastraff, Tuag at Ddyfodol Diwastraff a Pholisi Cynllunio Cymru.

Yn sgil y dangosyddion cenedlaethol newydd sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), a phwysigrwydd defnyddio’r dystiolaeth iawn i wneud penderfyniadau ar gyfer yr hirdymor, mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi gofyn i mi am safbwyntiau ar ddefnyddio’r ôl-troed ecolegol yn y dyfodol.

Byddwn yn falch o dderbyn eich safbwyntiau i gyfrannu at fy ymateb – yn arbennig, efallai yr hoffech ystyried pa mor ddefnyddiol yw’r ôl-troed ecolegol o ran:

 • Asesu cynnydd Cymru yn erbyn y nodau lles (neu rannau ohonynt)?
 • Cymharu â gwledydd eraill?
 • Penderfynu ar gerrig milltir cenedlaethol?
 • Datgrynhoi hyn i wahanol ardaloedd yng Nghymru?
 • Cyfleu’r angen i symud tuag at Cymru Un Blaned?
 • Datblygu polisi a gwneud penderfyniadau (gan gynnwys defnyddio gwahanol senarios)?
 • Bod yn fesur o Gymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang?

Ymatebwch drwy anfon neges e-bost at shwmae@ygymruagarem.co.uk erbyn 19 Medi 2015.

Peter Davies
Y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, a Chadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd[:]

Scroll to Top