Cynnal Cymru is recruiting a new Executive Director

[:en]Executive Director

Salary: c£50,000

Closing date for applications: 11th October 2019

Interview date: 28th October 2019

Cynnal Cymru – Sustain Wales is seeking to appoint a new Director to steer the charity though the next phase of its development as it continues to respond to the global challenge of sustainability. Our current Director steps down after a successful period of restructuring the charity from a wholly government-funded organisation, to one that now generates income from embedding sustainable development at a practical level through its growing membership and via strategic partnership projects that enable collaboration between private, public and third sectors.

This is an exciting opportunity to lead our charity through a new phase of consolidating relationships and income streams, whilst developing new opportunities for growing the organisation and spreading the concept and practice of sustainability more widely in Wales.

If you have relevant experience that you feel will enhance this third sector organisation, if you want to join a small, dynamic and entrepreneurial team, if you are passionate about being part of building a sustainable Wales – culturally, socially, economically and environmentally – then we would love to hear from you.

As a small and innovative charity operating within the WCVA Group, Cynnal Cymru can challenge traditional thinking and promote more sustainable solutions to deliver real change in communities across Wales. We are the real Living Wage accrediting body in Wales, actively working to ensure that fair wages bring an end to in-work poverty.

Our small team delivers wide-reaching work touching on many agendas including climate change and decarbonisation, sustainable travel and air quality, energy and housing, vulnerable customers, in-work poverty, management of natural resources and much more.

We seek an experienced team leader with a track record in developing collaboration, winning and delivering contracts, financial management and creating an enabling environment for colleagues to thrive.

Find out more about Cynnal Cymru’s Mission and Activities

 

Downloads: Application Pack

Cynnal Cymru Executive Director Job Description ENG

Cynnal Cymru Executive Director Job Description WELSH

Cynnal Cymru application form

Equal-Opportunities-Form

 

How to apply:

Please submit your CV, application form, equal opportunities form and a personal statement covering the essential criteria in the person specification (maximum 2 sides of A4 for each document please).

Please send your application quoting reference ‘Executive Director’ to jobs@cynnalcymru.com

If the candidate pack is required in an alternative format please contact Cynnal Cymru at jobs@cynnalcymru.com or telephone 029 2043 1713.

Strictly no agencies.[:cy]Cyfarwyddwr Gweithredol

Cyflog – tua £50,000

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11eg Hydref 2019

Dyddiad cyfweld: 28ain Hydref 2019

Mae Cynnal Cymru – Sustain Wales yn awyddus i benodi Cyfarwyddwr newydd i lywio’r elusen trwy’r cyfnod nesaf yn ei ddatblygiad tra’i fod yn parhau i ymateb i sialens byd-eang cynaliadwyedd.  Mae’r Cyfarwyddwr cyfredol yn sefyll lawr ar ôl cyfnod llwyddiannus o ailstrwythuro’r elusen o fod yn sefydliad a ariannwyd gan y llywodraeth ym 2016, i un sydd nawr yn cynhyrchu incwm o wreiddio datblygu cynaliadwy ar lefel ymarferol trwy aelodaeth sy’n tyfu a thrwy gynlluniau partneriaeth strategol sy’n galluogi cydweithio rhwng sectorau preifat, cyhoeddus a thrydedd sector.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i arwain ein helusen trwy gyfnod newydd o gydgrynhoi perthnasau a ffrydiau incwm, tra’n datblygu cyfleoedd newydd i dyfu’r sefydliad a thaenu’r cysyniad a’r ymarfer o gynaliadwyedd yn fwy eang yng Nghymru.

Os oes gennych brofiad perthnasol a fydd yn gwella’r sefydliad trydydd sector hwn, os ydych eisiau ymuno â thîm bach, deinamig a entrepreneuraidd, os ydych yn angerddol am fod yn rhan o adeiladu Cymru gynaliadwy – yn ddiwylliannol, gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol – yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Fel elusen fach a blaengar sy’n gweithredu o fewn Grŵp WCVA, gall Cynnal Cymru herio meddwl traddodiadol a hyrwyddo datrysiadau mwy cynaliadwy i gyflwyno newid gwirioneddol mewn cymunedau ar draws Cymru.  Ni yw’r corff achredu Cyflog Byw yng Nghymru, yn gweithio’n ddiwyd i sicrhau fod cyflogau teg yn dod â diwedd i dlodi yn y gwaith.

Mae ein tîm bach yn dosbarthu gwaith o gyrhaeddiad eang sy’n cyffwrdd ar nifer o agendau gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio, teithio cynaliadwy ac ansawdd yr aer, egni a thai, cwsmeriaid bregus, tlodi yn y gwaith, rheolaeth o adnoddau naturiol a llawer mwy.

Rydym yn chwilio am arweinydd tîm gyda phrofiad o ddatblygu cydweithio, ennill a chyflawni contractau, rheolaeth ariannol a chreu amgylchedd sy’n galluogi cydweithwyr i ffynnnu.

 

Dadlwythiadau:  

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

Sut i ymgeisio:

Os gwelwch yn dda anfonwch eich cais gan ddyfynnu ‘Executive Director’ i jobs@cynnalcymru.com

Os oes angen y pecyn cais mewn fformat gwahanol os gwelwch yn dda cysyllter â Cynnal Cymru yn jobs@cynnalcymru.com neu drwy ffonio 029 2043 1713

Ni dderbynir ceisiadau trwy asiantaethau

Ni dderbynir CVs[:]

Scroll to Top