Real Living Wage Accreditation for Aberystwyth University

[:en]Aberystwyth University has been officially accredited as a Real Living Wage employer.

The news was announced by the Living Wage Foundation at the beginning of Living Wage Week 2018.

Aberystwyth University is one of 174 employers in Wales who have now signed up voluntarily to pay the Real Living Wage.

The Vice-Chancellor of Aberystwyth University, Professor Elizabeth Treasure, said: “Aberystwyth University is one of the biggest employers in Mid Wales, with more than 2,000 full-time and part-time staff. We value the contribution they make to all areas of campus life, and their dedication and commitment underpins the success of our institution. Our decision to adopt the Real Living Wage reflects our principles and values as an ethical employer, and we are now working to support responsible employment practices throughout our supply chain.”

Following a decision by its Council, the University began the process of paying the Real Living Wage to staff on lower pay scales in April 2018 while the institution submitted its accreditation application to the Living Wage Foundation.

Mohamed Cheggaf, who works as a porter at the University, is among those to benefit from the higher rate.

“Receiving the Living Wage rate has made a big difference. The cost of living is increasing all the time, with shopping and other bills becoming more expensive. Now that I am earning the Living Wage, paying these bills is easier and life is better for me and my family,” said Mohamed, who has also learnt to speak Welsh since moving to Aberystwyth.

Set by the Living Wage Foundation, the Living Wage is calculated on the earnings an employee needs in order to meet the basic costs of living and is higher than the UK Government’s National Living Wage.

Launching the Living Wage Week Wales in Cardiff on Monday 5 November, First Minister of Wales Carwyn Jones announced that the Real Living Wage rate outside London would rise from £8.75 per hour to £9 per hour.

Living Wage Foundation Director, Tess Lanning, said: “Today’s new Living Wage rates will provide a boost for thousands of workers throughout Wales. Responsible businesses know that the government minimum is not enough to live on. Employers that pay the real Living Wage enable their workers to live a life of dignity, supporting them to pay off debts and meet the pressures of rising bills.

“In particular we want to see local councils, universities, football clubs, bus companies and the other major public and private sector employers in every city commit to become real Living Wage employers. When they do, thousands of people get a pay rise, but other local employers also follow their lead. If more of these institutions step up, we can start to build true Living Wage places.”[:cy]Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i hachredu’n swyddogol fel cyflogwr Cyflog Byw Go Iawn.

Cyhoeddwyd y newyddion gan y Sefydliad Cyflog Byw ddydd Llun 5 Tachwedd 2018, ar ddechrau Wythnos Cyflog Byw 2018.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o 174 o gyflogwyr yng Nghymru sydd wedi gwneud penderfyniad gwirfoddol i dalu’r Cyflog Byw Go Iawn.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Prifysgol Aberystwyth yw un o gyflogwyr mwyaf Canolbarth Cymru ac mae gennym dros 2,000 o staff llawn amser a rhan amser. Rydym yn gwerthfawrogi eu cyfraniad i bob agwedd o fywyd campws, ac mae eu hymroddiad yn sail i lwyddiant ein sefydliad. Mae ein penderfyniad i fabwysiadu’r Cyflog Byw Go Iawn yn adlewyrchu ein gwerthoedd a’n  hegwyddorion fel cyflogwr moesegol, ac rydym yn gweithio nawr tuag at gefnogi arferion cyflogaeth gyfrifol drwy ein cadwyn gyflenwi.”

Yn dilyn penderfyniad gan y Cyngor, fe ddechreuodd y Brifysgol ar y broses o dalu’r Cyflog Byw Go Iawn i staff ar raddfeydd cyflog is ym mis Ebrill 2018 tra bod cais y sefydliad am achrediad swyddogol yn cael ei gyflwyno i’r Sefydliad Cyflog Byw.

Mae Mohamed Cheggaf, sy’n gweithio fel porthwr yn y Brifysgol, ymhlith y rhai sy’n elwa o’r gyfradd uwch.

“Mae derbyn y gyfradd Cyflog Byw wedi gwneud gwahaniaeth mawr imi. Mae’r gost o fyw yn cynyddu drwy’r amser, gyda biliau siopa a biliau eraill yn codi’n  gyson. Dwi nawr yn derbyn y Cyflog Byw, ac felly mae talu’r biliau yn haws ac mae bywyd yn well i fi a’n nheulu,” meddai Mohamed, sydd hefyd wedi bod yn dysgu Cymraeg ers symud i Aberystwyth ddeuddeng mlynedd yn ôl.

Caiff y Cyflog Byw ei osod gan y Sefydliad Cyflog Byw ac mae’n seiliedig ar yr enillion sydd ei hangen ar weithiwr i dalu costau byw elfennol. Mae’r gyfradd yn uwch na Chyflog Byw Cenedlaethol Llywodraeth y DU.

Wrth lansio Wythnos Cyflog Byw Cymru 2018 ar ddydd Llun 5 Tachwedd, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones y bydd cyfradd y Cyflog Byw Go Iawn y tu allan i Lundain yn cynyddu o £8.75 yr awr i £9 yr awr.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Sefydliad Cyflog Byw, Tess Lanning: “Bydd y cyfraddau Cyflog Byw newydd yn rhoi hwb i filoedd o weithwyr ledled Cymru. Mae busnesau cyfrifol yn ymwybodol nad yw cyflog isafswm y llywodraeth yn ddigon i fyw arno. Mae cyflogwyr sy’n talu’r Cyflog Byw Go Iawn yn galluogi eu gweithwyr i fyw bywyd urddasol, ac yn eu cynorthwyo i dalu dyledion a thalu biliau.

“Rydym am weld cynghorau lleol, prifysgolion, clybiau pêl-droed, cwmnïau bysiau a chyflogwyr yn y sectorau preifat a chyhoeddus ym mhob dinas yn ymrwymo i fod yn gyflogwyr Cyflog Byw Go Iawn. O ganlyniad, bydd miloedd yn derbyn cynnydd cyflog, a bydd cyflogwyr lleol eraill yn dilyn eu hesiampl. Pan fydd y sefydliadau hyn yn camu tuag at y cyfeiriad yma, gallwn ddechrau adeiladu ar leoliadau Cyflog Byw Go Iawn.”[:]

Share:

Related resources

Scroll to Top