Prosiect Sylfaen Project – Free Support Programme for Community-based Environmental Organisations

[:en]

Could your organisation benefit from FREE bespoke support to become more effective and sustainable?

Organisations working with natural assets need to balance the interests of the environment and local communities with achieving long-term financial security.

Cynnal Cymru and the Wales Co-operative Centre are looking for six community-based environmental organisations in Wales to undertake a development journey that will ensure they have strong financial, governance and management foundations.

With funding from the Co-op Foundation, we are offering a free support programme that will focus on building capacity and confidence in the areas of forward planning, financial management, human resources, legal compliance, Board governance, public accountability, marketing and communications, and environmental responsibility.

Successful applicants will receive a root and branch review of their development needs whilst also exploring local and national pressures and opportunities.

This will be followed by a bespoke support programme designed to increase their effectiveness and capacity to deliver their objectives and meet community needs. Topics may include Board duties and recruitment, Business Planning, Stakeholder Engagement, Partnership and Collaboration, Annual Reporting, Asset Transfer or others that are identified as relevant.

Techniques will include mentoring, training, one-to-one advice sessions, networking and shared learning. Applicants will typically receive between 5 and 8 days of free support each.

Peer learning and disseminating new skills and techniques are important aspects of this programme. Applicants will need to be willing to join a peer-learning and support process. They will need to be able to cascade knowledge and new techniques to others in the sector by engaging with at least 3 other local organisations to share in some of the training and support sessions.

A small budget will be provided to successful applicants to cover the costs associated with these aspects.

This is a Wales-wide programme that will run from November 2019 to March 2021 and is open to all environmentally-focused community-based organisations. We particularly want to hear from organisations that are managing green spaces or other natural assets.

 

How to apply

Download the Application form

Selection of successful applicants will be through a simple application form followed by a short telephone interview.

For more details contact rhodri@cynnalcymru.com

Deadline extended: 20 December, 12 Noon.

 


 

What the Applicant will receive:

· 1 day Business Diagnosis

· 1-2 days Action Plan design

· 2-3 days of training /support

· Participation in 1 shared learning network meeting

· Invitation to end of project “legacy” event

. Limited financial assistance to host networking and shared learning events

 

What is required from the applicant:

You need to be able to allocate time and staff to both receive and help the delivery of project benefits from Cynnal Cymru and the Wales Co-operative Centre.

We require you to identify and engage with at least 3 other community-led environmental organisations in your area that can join us in a process of knowledge-sharing, training and support.

Use of your premises for training/meetings

Provide us with information, quotes and photos for use in promoting and reporting the success of the project

Information to help us compile quarterly progress reports and a detailed case study.

 

[:cy]

Allai eich mudiad elwa o gefnogaeth arbenigol am ddim i fod yn fwy effeithiol a chynaliadwy.

Mae mudiadau sy’n gweithio gyda asedau naturiol angen cloriannu diddordebau mewn amgylchedd a chymunedau lleol gyda chyflawni sicrwydd ariannol hirdymor.

Mae Cynnal Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn edrych am 6 mudiad amgylcheddol yn y gymuned yng Nghymru i ymgymryd â thaith datblygu fyddai’n sicrhau fod ganddynt seiliau ariannol, llywodraethu a rheoli cryf.

Gyda chyllid gan Sefydliad y Co-op, rydym yn cynnig rhaglen gymorth am ddim a fydd yn canolbwyntio ar adeiladu gallu a hyder ym meysydd blaengynllunio, rheolaeth ariannol, adnoddau dynol, cydymffurfiaeth gyfreithiol, llywodraethu Bwrdd, atebolrwydd cyhoeddus,

marchnata a chyfathrebu, a chyfrifoldeb amgylcheddol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn adolygiad gwraidd a bôn o’u hanghenion datblygu tra byddant hefyd yn archwilio pwysau a chyfleoedd lleol a chenedlaethol. Dilynir hyn gan raglen gymorth bwrpasol a ddyluniwyd i gynyddu eu heffeithiolrwydd a’u gallu i gyflawni eu hamcanion a diwallu anghenion cymunedol. Gall pynciau gynnwys dyletswyddau a recriwtio Bwrdd, Cynllunio Busnes, Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Partneriaeth a Chydweithio, Adrodd Blynyddol, Trosglwyddo Asedau neu eraill y nodir eu bod yn berthnasol. Bydd technegau yn cynnwys mentora, hyfforddiant, sesiynau cyngor un i un, rhwydweithio a dysgu ar y cyd. Yn nodweddiadol, bydd ymgeiswyr yn derbyn rhwng 5 ac 8 diwrnod o gymorth am ddim yr un.

Mae dysgu cyfoedion a lledaenu sgiliau a thechnegau newydd yn agweddau pwysig ar y rhaglen hon. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn barod i ymuno â phroses dysgu a chefnogi cyfoedion. Bydd angen iddynt allu rhaeadru gwybodaeth a thechnegau newydd i eraill yn y sector trwy ymgysylltu ag o leiaf 3 sefydliad lleol arall i rannu yn rhai o’r sesiynau hyfforddi a chefnogi. Darperir cyllideb fach i ymgeiswyr llwyddiannus i dalu’r costau sy’n gysylltiedig â’r agweddau hyn.

Rhaglen ledled Cymru yw hon a fydd yn rhedeg rhwng Tachwedd 2019 a Mawrth 2021 ac mae’n agored i bob sefydliad cymunedol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd. Rydym eisiau clywed yn arbennig gan sefydliadau sy’n rheoli mannau gwyrdd neu asedau naturiol eraill.

Dewisir ymgeiswyr llwyddiannus trwy ffurflen gais syml ac yna cyfweliad ffôn byr. Am fwy o fanlyion a ffurflen gais cysylltwch â rhodri@cynnalcymru.com

Bydd ceisiadau yn cau ar y 27fed Tachwedd 

Beth fydd ymgeiswyr yn ei dderbyn:

· Diagnosis Busnes 1 diwrnod

· Dylunio Cynllun Gweithredu 1-2 ddiwrnod

· 2-3 diwrnod o hyfforddiant / cefnogaeth

· Cymryd rhan mewn 1 cyfarfod rhwydwaith dysgu ar y cyd

· Gwahoddiad i ddigwyddiad “etifeddiaeth” diwedd prosiect

. Cymorth ariannol cyfyngedig i cynnal digwyddiad rhwydweithio a dysgu ar y cyd

Yr hyn sy’n ofynnol gan yr ymgeisydd:

• Mae angen i chi allu dyrannu amser a staff i dderbyn a helpu i gyflawni buddion prosiect Cynnal Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru.

• Rydym yn gofyn i chi nodi ac ymgysylltu ag o leiaf 3 sefydliad amgylcheddol arall a arweinir gan y gymuned yn eich ardal a all ymuno â ni mewn proses o rannu gwybodaeth, hyfforddi a chefnogi.

• Defnyddio’ch adeilad ar gyfer hyfforddiant / cyfarfodydd

• Rhoi gwybodaeth, dyfyniadau a lluniau i ni i’w defnyddio wrth hyrwyddo ac adrodd ar lwyddiant y prosiect

• Adroddiadau cynnydd chwarterol ac astudiaeth achos fanwl.

 

Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais cysylltwch â rhodri@cynnalcymru.com.[:]

Scroll to Top