People of Wales to send giant message in bottle for Earth Hour

[:en]WWF-Cymru, the Welsh arm of the global conservation organisation, is celebrating the 10th anniversary of Earth Hour (the annual event that sees millions worldwide switch off their lights) this March, by helping the people of Wales to send a giant, eight metre message in a bottle to Welsh politicians and the world, calling for urgent national and global action on climate change.

Suspended from the Senedd building in the week running up to Earth Hour (March 25th, 8.30pm – 9.30pm) the installation, designed by artist Lulu Quinn, will symbolise the hundreds of messages gathered from across Wales online and face-to-face.

The Presiding Officer, Elin Jones AM, said:

“Sustainability features prominently within the National Assembly for Wales – both within the context of policy work undertaken by Committees scrutinising Government but also that the very building in which this work is carried out represents a practical expression of the Assembly’s commitment to sustainability.

“We strive to improve our environmental performance; not just by supporting Earth Hour each year, but making improvements like a 40% reduction in our energy footprint since 2008

“Of course, a key role of the Senedd is to represent the interests of Wales and its people. An eight metre giant sculpture, depicting the strength of feeling across Wales for climate change action, is not only apt but will be difficult to ignore by anyone, including our Assembly Members.  I very much look forward to its installation in the week running up to Earth Hour.”

WWF-Cymru has based its campaign on the age old, romantic practice, of sending a message in a bottle, which inspires action on the part of the person who finds the bottle to learn more about the sender and their wishes. WWF-Cymru wants Welsh politicians – who will receive this message – to be similarly energised, stirring within them a deep commitment to take urgent action on climate change.

“Climate change will have a massive impact on people’s lives here in Wales and around the world. So it’s great to see this strength of feeling physically dominating the Senedd building in the run up to Earth Hour” says Anne Meikle, head of WWF Cymru. “If you want to show your support, there’s still time to be part of the Message in a Bottle campaign because you can add your message online or do a selfie message on Facebook, Twitter or Instagram”

Global temperatures have been rising for over a century, speeding up in recent years, and are now at their highest. 2016 was the hottest year on record, beating the previous two records of 2015 and 2014.

Worldwide, we’re experiencing record floods, droughts, superstorms and wildfires. Nearly one in six species are at risk from extinction due to climate change. In Wales, the communities we call home and our incredible nature are also at risk.

Support for Earth Hour has grown each year – with a record 178 countries taking part in 2016 – and 2017’s is set to be the biggest yet.

Last year, an estimated half a million people across Wales took part. In 2017, many iconic landmarks have already pledged to turn their lights out on the night – from Caernarfon Castle to Cardiff’s Principality Stadium. Over half of all Welsh local authorities have already signed up, along with 286 schools throughout the country.

#WWFMessageinaBottle is a project supported by the Arts Council of Wales and players of People’s Postcode Lottery, and WWF is inviting you to take part by writing your personal message. To submit your message on what action you want to see Wales take on tackling climate change, go online, visit: wwf.org.uk/messageinabottle[:cy]Mae WWF-Cymru, cangen Cymru o’r sefydliad cadwraethol byd-eang, yn dathlu degfed pen-blwydd Awr Ddaear (y digwyddiad blynyddol pan mae miliynau o bobl ledled y byd yn diffodd eu goleuadau) ym mis Mawrth eleni, trwy helpu pobl Cymru i anfon neges mewn potel enfawr wyth metr at wleidyddion Cymru a’r byd, yn galw am weithredu brys ar y newid yn yr hinsawdd yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Bydd y gosodwaith, sydd wedi’i ddylunio gan yr artist Lulu Quinn, yn hongian o adeilad y Senedd yn ystod yr wythnos cyn Awr Ddaear (Mawrth 25, 8.30pm – 9.30pm), yn symbol o’r cannoedd o negeseuon sydd wedi’u casglu o bob cwr o Gymru, ar lein ac wyneb yn wyneb.

Dywedodd y Llywydd, Elin Jones AC:

“Mae cynaliadwyedd yn cael sylw blaenllaw gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru – yng nghyd-destun y gwaith polisi a wneir gan y Pwyllgorau sy’n craffu ar y Llywodraeth, ond hefyd gan fod yr union adeilad lle caiff y gwaith ei wneud yn fynegiant ymarferol o ymrwymiad y Cynulliad i gynaliadwyedd.

“Rydym yn ymdrechu i wella ein perfformiad amgylcheddol; nid yn unig trwy gefnogi Awr Ddaear bob blwyddyn, ond hefyd trwy wneud gwelliannau fel lleihau ein hôl-troed ynni 40% ers 2008.

“Wrth gwrs, un o rolau allweddol y Senedd yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl. Nid yn unig mae’n briodol cael cerflun enfawr wyth metr sy’n dangos y teimladau cryfion sydd ledled Cymru am weithredu ar y newid yn yr hinsawdd, ond bydd hefyd anodd i unrhyw un ei anwybyddu, gan gynnwys ein Haelodau Cynulliad. Edrychaf ymlaen at weld y gwaith yn cael ei osod yn ei le yn yr wythnos cyn Awr Ddaear.”

Mae WWF-Cymru wedi seilio ei ymgyrch ar yr hen arfer rhamantaidd o anfon neges mewn potel yn ysgogi’r person sy’n dod o hyd i’r botel i ddysgu mwy am y sawl a’i hanfonodd a’i ddymuniadau. Mae WWF Cymru eisiau i wleidyddion Cymru – a fydd yn cael y neges hon – deimlo’r un cyffro, a chael eu symbylu i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

“Bydd y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl yma yng Nghymru a ledled y byd. Felly mae’n wych gweld y teimladau cryfion hyn yn amlwg ar adeilad y Senedd yn y cyfnod cyn Awr Ddaear” medd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru. “Os ydych chi eisiau dangos eich cefnogaeth, mae amser o hyd i chi gymryd rhan yn ymgyrch Neges mewn Potel oherwydd gallwch ychwanegu’ch neges ar lein neu roi neges hun-lun ar Facebook, Twitter neu Instagram”

Mae tymereddau byd-eang wedi bod yn codi ers dros ganrif, gan gyflymu yn y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn wedi cyrraedd eu huchaf. 2016 oedd y flwyddyn gynhesaf a gofnodwyd erioed, gan guro’r ddwy flynedd gynhesaf flaenorol, sef 2015 a 2014.

Dros y byd i gyd rydym yn gweld llifogydd, sychdwr, stormydd hynod bwerus a thannau gwyllt mwy nag erioed o’r blaen. Mae bron un o bob chwe rhywogaeth mewn perygl o ddifodiant oherwydd y newid yn yr hinsawdd. Yng Nghymru, mae’r cymunedau sy’n gartref inni a’n byd naturiol anhygoel mewn perygl.

Mae’r gefnogaeth i Awr Ddaear wedi tyfu bob blwyddyn – cymerodd 178 o wledydd ran yn 2016, nifer sy’n record – ac mae’n argoeli mai’r noson eleni fydd y fwyaf eto.

Y llynedd, amcangyfrifwyd bod hanner miliwn o bobl yng Nghymru wedi cymryd rhan. Yn 2017, mae llawer o adeiladau a strwythurau amlwg eisoes wedi addo diffodd eu goleuadau ar y noson – o Gastell Caernarfon i Stadiwm Principality yng Nghaerdydd. Mae mwy na hanner yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru eisoes wedi cofrestru, ynghyd â 286 o ysgolion ledled y wlad.

Mae #NegesMewnPotel yn brosiect sy’n cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl, ac mae WWF yn eich gwahodd chi i gymryd rhan trwy ysgrifennu’ch neges bersonol eich hun. I gyflwyno’ch neges ar y camau gweithredu yr ydych eisiau i Gymru eu cymryd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, ewch ar lein i: wwf.org.uk/messageinabottle[:]

Scroll to Top