National Research Network for Low Carbon Energy and Environment (NRN-LCEE) Funding Opportunities

[:en]The Sêr Cymru National Research Network for Low Carbon, Energy and Environment (NRN-LCEE) is a major pan-Wales initiative funded by the Welsh Government Sêr Cymru initiative and the Higher Education Funding Council for Wales.

The Network supports collaborative and interdisciplinary research in Wales into the interactions between land, water, the provision of food and energy production, at different spatial scales across air-land-water systems.

NRN-LCEE aims to support and promote excellent, internationally competitive science in Wales, foster increased and novel collaboration between researchers in Wales, establish a new basis for a sustainable increase in research funding to Wales and encourage researchers with excellent track records to establish themselves in Wales

There are currently two opportunities available to researchers in the field of sustainability.

Returning Fellowships

The eligibility criteria for the second round of NRN-LCEE Returning Fellowships have been updated to allow for a larger pool of researchers to apply to this opportunity. NRN-LCEE Returning Fellowships are for researchers who are returning/ have returned from a period of leave, for reasons of maternity/ paternity/ adoption/ health/ caring. Individual Fellowships of up to £20,000 each are available for researchers returning after a minimum of 6 months of leave. Previously, the minimum period was 12 months. Because of this change, the deadline for proposals has been extended to 17 December 2015.

Applicants should have returned to (full or part time) work between 1 June 2014 and 31 December 2016, and have a contract of employment at a Welsh HEI, the Centre for Ecology and Hydrology at Bangor or the British Geological Survey Wales that extends beyond 30 June 2018.More details available on the NRN-LCEE website.

 

Research Development Fund

Funding is available to support new research developments and/or to expand opportunities for knowledge transfer, as well as engagement with stakeholders and industry initiatives.

The Research Development Fund is available for initiatives that can demonstrate a contribution towards the development of the Welsh research capacity within the thematic research areas of the NRN-LCEE.

More information and deadlines for funding is available on the website. 

 

 [:cy]Menter Cymru-gyfan o bwys yw Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol  Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE) Menter Sêr Cymru a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Mae’r Rhwydwaith yn cynorthwyo ymchwil cydweithredol o wahanol ddisgyblaethau yng Nghymru ar y rhyngweithio rhwng tir, dŵr, darpariaeth bwyd a chynhyrchiad ynni, ar wahanol raddfeydd gofodol ar draws systemau aer-tir-dŵr.

Amcan NRN-LCEE yw cynorthwyo a hybu gwyddoniaeth ragorol, gystadleuol ar raddfa ryngwladol yng Nghymru, meithrin cydweithrediad cynyddol a newydd rhwng ymchwilwyr yng Nghymru, sefydlu sylfaen newydd ar gyfer cynnydd cynaliadwy i Gymru mewn cyllid ymchwil, ac annog ymchwilwyr sydd wedi ennill eu plwyf i sefydlu eu hunain yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae yna ddau gyfle ar gael i ymchwilwyr ym maes cynaliadwyedd.

Cymrodoriaethau Dychweledigion

Mae’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer ail rownd Cymrodoriaethau Dychweledigion NRN-LCEE wedi eu diweddaru i ganiatáu i nifer mwy o ymchwilwyr wneud cais am y cyfle hwn. Mae Cymrodoriaethau Dychweledigion NRN-LCEE ar gyfer ymchwilwyr sy’n dychwelyd/wedi dychwelyd o gyfnod o seibiant, am resymau mamolaeth/tadolaeth/iechyd/gofalu. Mae Cymrodoriaethau i fyny at £20,000 yr un ar gael i ymchwilwyr sy’n dychwelyd yn dilyn lleiafswm o 6 mis i ffwrdd. Cyn hyn, y lleiafswm oedd 12 mis. Oherwydd y newid hwn, mae’r dyddiad cau ar gyfer cynigion wedi ei ymestyn hyd 17 Rhagfyr 2015.

Dylai ymgeisyddion fod wedi dychwelyd i waith (llawn amser neu ran amser) rhwng 1 Mehefin 2014  a 31 Rhagfyr 2016, â chanddynt gontract cyflogi mewn Sefydliad Addysg Uwch, Canolfan Ecoleg a Hydroleg Bangor neu’r British Geological Survey Wales sy’n ymestyn tu hwnt i 30 Mehefin 2018. Gellir cael mwy o wybodaeth ar wefan NRN-LCCE

Cronfa Datblygu Ymchwil

Mae cyllid ar gael i gynorthwyo datblygiadau ymchwil newydd ac/neu ehangu cyfleoedd ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth, yn ogystal ag ymgysylltiad â rhanddeiliaid a mentrau diwydiannol.

Mae’ r Gronfa Datblygu Ymchwil ar gael i fentrau a fedr ddangos cyfraniad tuag at ddatblygiad y gallu i ymchwilio yng Nghymru o fewn meysydd ymchwil thematig NRN-LCEE.

Mwy o gwybodaeth ar wefan NRN-LCEE.

 [:]

Scroll to Top