NABOD NATUR – Gweithgareddau ar gyfer pob tymor

Mae’r GWANWYN yn amser da i…

Edrych allan am adar mudol –am syniadau tymhorau ewch i  Adar yn mudo | North Wales Wildlife Trust

Gosod cloch ar goler cath er mwyn rhoi rhybudd i gywion ac anifeiliaid bychan eraill


Mawrth 20 – 31

Bod yn actif yn ystod wythnos Stroliwch a Roliwch Sustrans 2023 

Ebrill 24 – 30

Cymryd rhan yn Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru  (Cyfoeth Naturiol Cymru)

Mai heb Dorri’r Lawnt

Cefnogi’n peillwyr drwy adael y peiriant torri gwair yn y sied (Plantlife)

Mai 3

Dathlu symffoni natur drwy gymryd rhan yn Diwrnod Rhyngwladol Côr y Bore   (Ymddiriedolaethau Natur)

Mai 1 – 7

Cefnogi ein Draenogod yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Draenogod 

Mawrth – Awst

Edrych ar ôl yr adar sy’n nythu yn eich gardd  (House Beautiful)

Mae’r HAF yn amser braf i…

Sicrhau bod ffynhonell ddŵr ar gael ar gyfer bywyd gwyllt – bath adar, pwll, hyd yn oed hen soser yn yr ardd

Gwneud lle i natur a gwrthdroi colledion byd natur. (Asiantaeth Natur yr Alban)

Bod yn heini ac iach tra’n mwynhau’r heulwen drwy beicio neu cerdded (Sustrans)

Glanhau eich ardal leol trwy eich Hwb Casglu Sbwriel lleol (Cadwch Gymru’n Daclus / Caru Cymru)


Mehefin 19 – 25

Dathlu’r holl bethau bychain sy’n rhedeg y byd yn ystod Wythnos Genedlaethol Pryfed   (Royal Entomological Society)

Gorffennaf 14

Helpu asesu iechyd ein hamgylchedd drwy gymryd rhan yn y Big Butterfly Count (Cadwraeth Ieir Bach yr Haf)

Gorffennaf 22 – 30

Mwynhewch yr awyr agored a chysylltu â natur yn ystod Wythnos Natur Cymru  (Bioamrywiaeth Cymru)

Mae’r HYDREF yn amser da am…

Adael i lysdyfiant farw yn ôl yn naturiol, torri’r gwair yn llai aml a gadael hadau i’r adar i’w bwyta

Casglu dail, brigau, rhisgl, gwair sych a mwswgl i adeiladu gwesty pryfed (Woodland Trust)

Plannu bylbiau  (Gardeners World)

Creu pwll bach   (RSPB)

Cynaeafu hadau blodau gwyllt  yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf (Kew Grow Wild)


Medi 15 – 24

Trefnu neu cymryd rhan ag ymgyrch i lanhau traeth lleol Great British Beach Clean (MSC)

Medi – Hydref

Plannu blodau sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt   (RSPB)

Hydref

Edrychwch am greaduriaid sy’n cysgu’r gaeaf e.e. draenogod, llyffantod ac anifeiliaid eraill cyn tanio coelcerth. (Cymdeithas Gadwraeth Draenogod Prydain)

Tachwedd – Mawrth

Plannu coeden! Dilynwch ganllawiau’r Woodland Trust

Mae’r GAEAF yn amser da i…

Sicrhau eich bod yn rhoi dŵr a bwyd braster-uchel i adar yr ardd  (RSPB)

Gofalu am eich twmpathau compost  – cyn eu troi, gwnewch yn siwr nad oes unrhyw fywyd gwyllt yno yn cysgu’r gaeaf! (Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt)

Tachwedd 25 – Rhagfyr 3

Ymunwch â’r sector cadwraeth a grwpiau gwirfoddol yn ystod Wythnos Genedlaethol y Coed  i blannu miloedd o goed er mwyn dathlu dechrau y tymor plannu coed (The Tree Council/ Cyngor y Coed)

Ionawr – Ebrill

Helpu poblogaeth y llyffantod lleol groesi’r heol drwy wirfoddoli gyda’ch Patrol Llyffantod lleol

Dolenni ychwanegol

Calendr Natur (Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru)

RSPB – Calendr tymhorol gweithredu ar ran natur

Canllaw misol at natur (RSPB)

Ieir Bach yr Haf  (Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru)  

10 Ffordd i Helpu Draenogod  (Gardeners World, BBC)

Gwyddoniaeth Dinasyddion ar gyfer bioamrywaieth | NatureScot

Scroll to Top
Skip to content