Mike Rann

[:en]

Hon Mike Rann AC, CNZM, Former Premier of South Australia

Mike Rann is Chief Executive Officer of the Rann Strategy Group (RSG), based in London with affiliates in Rome, Milan, Washington and Sydney. Mr Rann is also Visiting Professor at the Policy Institute of King’s College London. Mr Rann was most recently Australia’s Ambassador to Italy, San Marino, Libya and Albania, based in Rome. He was also Australia’s Permanent Representative to the United Nations Food and Agriculture Organization and the World Food Programme. Between 2012 and 2014, Mike Rann was Australian High Commissioner to the United Kingdom, and Permanent Representative to the UN’s International Maritime Organisation.

Mike Rann was Premier of South Australia between March 2002 and October 2011. He was leader of the South Australian Labor Party for a record 17 years.The Rann Government invested strongly in re-vitalising South Australia’s capital city, Adelaide, through a new approach to planning and urban design, a major “greening” program as well as large investments in transformational infrastructure, high tech precincts and transport oriented developments, and major events and festivals.

Mr Rann served for 26 years in the South Australian Parliament, including in Ministerial portfolios as varied as Aboriginal Affairs, Tourism and Further Education. While Premier he was also Minister for Economic Development, Minister for the Arts, Australia’s first Minister for Social Inclusion and one of the world’s first Ministers for Climate Change. Under his leadership South Australia lead Australia with from zero to 33% of its electricity generation coming from renewables (now 41%). He established the Adelaide Thinkers in Residence Programme bringing experts from around the world to work with him and his Cabinet on a wide range of challenges including climate change policies and renewables.

Following his retirement from Parliament, Mr Rann was appointed by former UK Prime Minister Tony Blair to the International Leadership Council of the UK based Climate Group. He was also Chair of Low-Carbon Australia Limited, the Federal Government’s “green bank”, which provided finance to help businesses reduce emissions; and a member of the Australian Government’s Urban Policy Forum. In 2010, Mr Rann received the “Global Champion of Climate Change Award” by the Indian Environmental NGO, Exnora International.
Mr Rann was National President of the Australian Labor Party during the Prime Ministership of Kevin Rudd. He was also elected by all other Australian Premiers and Chief Ministers to be the inaugural Chair of the Council of the Australian Federation, a policy think-tank for Australian States and Territories.

Mr Rann has MA in politics from Auckland University and received its Distinguished Alumni Award. He has an Honorary Doctorate from the University of South Australia. Mr Rann is Professorial Fellow in Social and Policy studies at Flinders University in Australia, adjunct Professor in Public Policy at Carnegie Mellon and Visiting Senior Research Fellow in Political Studies at the University of Auckland, New Zealand. He is a Fellow at the Center for National Policy, Washington DC.

Mr Rann has been awarded honours by New Zealand, Greece and Poland. On Australia Day January 2016 Mr Rann was awarded the highest Australian honour, the Companion of the Order of Australia. Mr Rann was born in the United Kingdom, raised and educated in New Zealand, and emigrated to Australia in 1977.

Mike Rann will be speaking about how he has helped South Australia move to a more sustainable region.

Other Speakers

Miriam Turner
Phil Jones
Herbert Girardet

Buy Tickets to the Summit.

Cynhadledd Cynnal Cymru[:cy]Yr Anrhydeddus Mike Rann AC, CNZM, Cyn-brif Weinidog De Awstralia

Mike Rann yw Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Rann Strategy (RSG), wedi ei leoli yn Llundain ac mae hefyd yn Athro Ymweld yn Sefydliad Polisi Coleg y Brenin, Llundain. Yn fwyaf diweddar yr oedd Mr Rann yn Llysgennad Awstralia i’r Eidal, San Marino, Libya ac Albania, yn gweithio o Rufain. Yr oedd hefyd yn Gynrychiolydd Parhaol Awstralia i Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig a’r Rhaglen Bwyd y Byd. Rhwng 2012 a 2014, roedd Mike Rann yn Uchel Gomisiynydd Awstralia i’r Deyrnas Unedig ac yn Gynrychiolydd Parhaol i Sefydliad Morol Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig.

Rhwng Mawrth 2002 a Hydref 2011 roedd Mike Rann yn Brif Weinidog De Awstralia a thorrodd record drwy fod yn arweinydd Plaid Lafur De Awstralia am 17 mlynedd. Buddsoddodd Llywodraeth Rann lawer mewn adfywio prifddinas De Awstralia, Adelaide, drwy ymagwedd newydd tuag at gynllunio a dylunio dinesig, rhaglen “gwyrddlasu” o bwys, yn ogystal â buddsoddiadau mawr mewn seilwaith trawsffurfiannol, rhodfannau uwch dechnoleg a datblygiadau’n canolbwyntio ar drafnidiaeth, a digwyddiadau mawr a gwyliau. Gwasanaethodd Mr Rann am 26 mlynedd yn Senedd De Awstralia gan ymgymryd hefyd a phortffolios Gweinidogaethol mor amrywiol â Materion Cynfrodorol, Twristiaeth ac Addysg Bellach. Tra’n Brif Weinidog roedd hefyd yn Weinidog Datblygu Economaidd, Gweinidog y Celfyddydau, Gweinidog Cynhwysiant Cymdeithasol Cyntaf Awstralia ac yn un o Weinidogion Newid Hinsawdd cynta’r byd. O dan ei arweinyddiaeth cynyddodd Awstralia ei chynnyrch trydan o ffynonellau adnewyddadwy o ddim i 33% (41% yn awr). Sefydlodd y Rhaglen Meddylwyr Preswyl Adelaide gan ddwyn arbenigwyr o bob rhan o’r byd i weithio gydag ef a’i Gabinet ar ystod eang o heriau yn cynnwys polisïau ar y newid yn yr hinsawdd ac ynni adnewyddadwy.

Yn dilyn ei ymddeoliad o’r Senedd, penodwyd Mr Rann gan Gyn-brif Weinidog Prydain Tony Blair i Gyngor Arweinyddiaeth Rhyngwladol y Grŵp Hinsawdd wedi ei leoli yn y DU. Roedd hefyd yn Gadeirydd Low-Carbon Australia Limited, “banc gwyrdd” y Llywodraeth Ffederal, a roddodd arian i helpu busnesau i leihau allyriadau; ac yn aelod o Fforwm Polisi Dinesig Llywodraeth Awstralia. Yn 2010, derbyniodd Mr Rann “Wobr Eiriolydd Byd-eang Newid Hinsawdd” gan Gorff Anllywodraethol

Amgylcheddol yr India, Exnora International. Roedd Mr Rann yn Llywydd Cenedlaethol Plaid Lafur Awstralia pan roedd Kevin Rudd yn Brif Weinidog. Cafodd ei ethol hefyd gan holl Brif Weinidogion ac Uwch Weinidogion eraill Awstralia fel Cadeirydd cyntaf Cyngor Ffederasiwn Awstralia, melin drafod polisi ar gyfer Gwladwriaethau a Thiriogaethau Awstralia.

Mae gan Mr Rann MA mewn gwleidyddiaeth o Brifysgol Auckland a derbyniodd ei Gwobr Alumni Enwog. Mae ganddo Ddoethuriaeth Anrhydeddus o Brifysgol De Awstralia. Mae Mr Rann yn Gymrawd Proffeswrol mewn astudiaethau Cymdeithasol a Pholisi ym Mhrifysgol Flinders yn Awstralia,  Athro Cynorthwyol mewn Polisi Cyhoeddus yn Carnegie Mellon ac yn Uwch Gymrawd Ymchwil Ymweld mewn Astudiaethau Gwleidyddol ym Mhrifysgol Auckland, Seland Newydd. Mae’n Gymrawd yng Nghanolfan Polisi Cenedlaethol, Washington DC. Dyfarnwyd anrhydeddau i Mr Rann gan Seland Newydd, Gwlad Groeg a Gwlad Pwyl. Ar Ddydd Awstralia Ionawr 2016 dyfarnwyd anrhydedd uchaf Awstralia i Mr Rann, Cydymaith Urdd Awstralia.

Ganwyd Mr Rann ym Mhrydain, fe’i magwyd yn Seland Newydd, ac ymfudodd i Awstralia yn 1977.

Siaradwyr Arall

Miriam Turner
Phil Jones
Herbert Girardet

Prynnwch Docynnay am Y Cynhadledd Cynnal Cymru

Cynhadledd Cynnal Cymru[:]

Scroll to Top