Mae Cynnal Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd.

Allech chi ein helpu ni i gefnogi newid ar gyfer dyfodol cynaliadwy yng Nghymru, gwella amrywiaeth ein profiadau casgliadol, ac ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr?

Ni yw’r prif sefydliad ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru, gan gefnogi newid ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Ein cenhadaeth yw cyflymu’r cynnydd tuag at economi carbon isel, cymdeithas deg a chyfiawn ac amgylchedd naturiol ffyniannus.

Fel elusen nid-er-elw, mae gennym dîm bychan, creadigol ac ymroddedig sy’n ehangu, a bwrdd cefnogol o ymddiriedolwyr gwirfoddol.

Rydym wrthi’n ceisio creu cronfa amrywiol o ymgeiswyr ac rydym yn fodlon ystyried unrhyw addasiadau rhesymol y gallai fod eu hangen ar unrhyw ddarpar ymddiriedolwyr er mwyn bod yn llwyddiannus.

Beth rydym yn chwilio amdano gan ymddiriedolwyr newydd

Rydym ni eisiau i bawb sy’n gweithio i ni a gyda ni – gan gynnwys ein hymddiriedolwyr, ein haelodau a’n cleientiaid – deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u derbyn, ni waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn cydnabod bod y sector cynaliadwyedd yn dioddef o ddiffyg amrywiaeth ac felly rydym yn annog ceisiadau gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli a’r rheini o gefndiroedd amrywiol.

Fel ymddiriedolwr, byddwch yn cefnogi’r tîm drwy ddarparu arweiniad, her ac arweinyddiaeth yng nghyfarfodydd chwarterol ein bwrdd, yn ogystal â chael eich annog i arwain ar agendâu penodol.

Er mwyn ehangu ein sgiliau a’n harbenigedd rydym yn ddelfrydol yn chwilio am gymorth yn unrhyw un o’r meysydd canlynol:

  • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant;
  • Cyfathrebu a marchnata
  • Datblygu busnes elusennol
  • Datblygu busnes elusennol a chynhyrchu incwm
  • Diwylliant Cymreig a’r iaith Gymraeg
  • Technolegau newydd a thechnolegau datblygol, TGCh, isadeiledd digidol

Rydym ni’n awyddus i gefnogi’r rheini sy’n newydd i fod yn ymddiriedolwr – ar hyn o bryd efallai nad oes gennych chi’r holl sgiliau a’r cymwyseddau ond os oes gennych chi’r brwdfrydedd a’r ymrwymiad i’n cefnogi ni gyda’n hagenda cynaliadwyedd, a llywodraethiant ein helusen, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Byddwn yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth i’r rheini sy’n newydd i fod yn ymddiriedolwr elusen.

I ymgeisio

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi ymuno â ni i hyrwyddo dyfodol mwy cynaliadwy yng Nghymru, lawrlwythwch ragor o wybodaeth o’n gwefan:

Dyddiad cau 19 Mehefin 2023

Byddwn yn gwahodd ymgeiswyr i fynychu cyfweliad ym mis Mehefin ac rydym yn gobeithio y byddant yn gallu ymuno â ni yng nghyfarfod ein bwrdd ym mis Gorffennaf. Byddwn yn darparu cyflwyniad llawn ar gyfer ymddiriedolwyr newydd, a chyfle i gael cefnogaeth gan fentoriaid sydd eisoes yn ymddiriedolwyr.

Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn werthoedd craidd sy’n cael eu rhannu gan staff a bwrdd Cynnal Cymru. Serch hynny, nid oes cynrychiolaeth ddigon amrywiol ar ein Bwrdd. Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth gyffredinol ein Bwrdd yn y rownd recriwtio hon.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth galon ein gwaith i greu cymdeithas deg a chyfiawn drwy fentrau fel y Cyflog Byw go iawn. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod nad yw cael effaith ar leihau anghydraddoldeb drwy ein gwaith yn ddigon. Mae creu sefydliad sy’n ymgorffori Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn sail i’n gallu i gyflawni ein nodau elusennol, gan gynnwys cefnogi trawsnewid cyfiawn i economi carbon isel ac amgylchedd naturiol ffyniannus.

Fodd bynnag, er bod ein bwriadau wedi bod yn dda erioed, nid ydym wedi cael y polisïau, y gweithdrefnau na’r bobl i ddangos ein bod wedi ymrwymo’n llwyr i wella Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant o fewn Cynnal Cymru a’r sector datblygu cynaliadwy. Mae eleni’n newid sylweddol o ran gweithredu ein hymrwymiad, a diben y datganiad hwn yw ein gwneud yn atebol i’r ymrwymiad hwn a nodi ein gweithredoedd hyd yma ac ar gyfer y dyfodol.

related resources

Scroll to Top