Litter Heroes are Once Again Joining Forces for Spring Clean Cymru

[:en]

Be part of the pick (20 March – 13 April 2020)

Keep Wales Tidy is calling on people across Wales to help improve the environment on our doorstep by getting involved in its annual Spring Clean Cymru campaign.

The charity is aiming to inspire thousands of people to join forces to collect and safely dispose of litter from our streets, parks and beaches, recycling as much as possible. Community groups, schools and businesses will all be taking part between 20 March to 13 April.

Spring Clean Cymru is part of the Great British Spring Clean. In 2019, over 563,163 people, including 175,055 students, volunteered their time to take part in the campaign – the biggest ever!

This year’s campaign will not only see tonnes of litter being removed from the environment on our doorstep, it also aims to rescue thousands of the plastic bottles and aluminum drinks cans that are simply thrown on the ground but could, very easily, be recycled.

Lesley Jones, Chief Executive for Keep Wales Tidy, said:

“The value of a good quality environment can’t be underestimated. It not only affects the look and feel of a place but has a significant and far-reaching impact on our health and wellbeing and the local economy. That’s why we’re encouraging the people of Wales to get outdoors, be proud and help care for where they live. We want to make spring clean bigger and better than ever!” 

To find out more about Spring Clean Cymru visit www.keepwalestidy.cymru

[:cy]

Byddwch yn rhan o’r glanhau (20 Mawrth – 13 Ebrill 2020)

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn galw ar bobl ledled Cymru i helpu gwella’r amgylchedd ar drothwy’r drws trwy gymryd rhan yn ei ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru.

Mae’r elusen yn galw ar bobl i gasglu a gwaredu sbwriel yn ddiogel o’n strydoedd, ein parciau a’n traethau, gan ailgylchu cymaint â phosibl. Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau yn cymryd rhwng 20 Mawrth i 13 Ebrill.

Mae Gwanwyn Glân Cymru yn rhan o Wanwyn Glân Prydain Fawr. Yn 2019, gwirfoddolodd dros 563,163 o bobl, yn cynnwys 175,055 o fyfyrwyr, eu hamser i gymryd rhan yn ein hymgyrch – y mwyaf erioed!

Bydd yr ymgyrch eleni nid yn unig yn arwain at dunelli o sbwriel yn cael ei symud o’r amgylchedd lleol ond bydd hefyd yn ceisio achub miloedd o’r poteli plastig a’r caniau alwminiwm sy’n cael eu taflu ar y ddaear ond y gellid, yn hawdd iawn, eu hailgylchu.

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Ni ellir amcangyfrif yn rhy isel werth amgylchedd o ansawdd da. Mae nid yn unig yn effeithio ar olwg a theimlad lle, ond mae’n cael effaith sylweddol a phellgyrhaeddol ar ein hiechyd a’n lles a’r economi leol hefyd. Dyna pam yr ydym yn annog pobl Cymru i fynd yn yr awyr agored, bod yn falch a helpu i ofalu am ble maent yn byw. Yn 2019, ein nod yw gwneud y gwanwyn yn lân yn fwy ac yn well nag erioed! “

Ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus (www.keepwalestidy.cymru) i gofrestru’ch glanhau eich hun neu ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan.

[:]

Scroll to Top