Launch of new event series

[:en]

Cynnal Cymru-Sustain Wales have recently launched a series of events including monthly office networking lunches (free to members) as well as a variety of other exciting events. Our ‘Spoken World’ and shared learning events will reach out to diverse audiences and seek to bring new communities and perspectives into the debate that lies behind the Well-being of Future Generations Act (WFG Act).
‘Spoken World’ is a series of live events held across Wales tackling global topics and issues through the medium of the spoken word. Building on Cynnal Cymru’s successful background within the art and creative industries, the ‘Spoken World’ series aims to engage our members and wider networks, inspiring them to take action. These events will include:
  • Spoken Word talks and Q&A’s
  • Film screenings
  • Comedy gigs
  • Poetry Slams and Reading Nights
In addition to the ‘Spoken World’ series, shared learning events will address specific themes such as application of design thinking, technological and social innovation, the role of culture and art in making safe resilient communities. All of our events are run sustainably.
Visit our Events page for more details.

[:cy]

Yn ddiweddar lansiodd Cynnal Cymru-Sustain Wales gyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys ciniawau misol rhwydweithio’r swyddfa (am ddim i aelodau) yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill cyffrous. Bydd ein ‘Byd Llafar’ a’n digwyddiadau dysgu ar y cyd yn cyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol ac yn ceisio dod â chymunedau a phersbectifau newydd i mewn i’r ddadl sydd wrth wraidd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Cyfres o ddigwyddiadau byw ar draws Cymru yw Byd Llafar sy’n mynd i’r afael â phynciau a materion drwy gyfrwng y gair llafar. Gan adeiladu ar gefndir llwyddiannus Cynnal Cymru o fewn y diwydiannau celfyddydol a chreadigol, bwriad cyfres y Byd Llafar yw ennyn diddordeb ein haelodau a’n rhwydweithiau ehangach, a’u hysbrydoli i  weithredu. Bydd y digwyddiadau hyn yn cynnwys:
  • Sgyrsiau’r Gair Llafar a sesiwn holi ac ateb
  • Sgrinio Ffilmiau
  • Gigs comedi
  • Barddoniaeth Slam a Nosweithiau Darllen
Yn ychwanegol at y gyfres ‘Byd Llafar’, bydd digwyddiadau dysgu ar y cyd yn mynd i’r afael â themâu penodol megis sut i ddatrys problemau, datblygiadau technolegol a cymdeithasol, rôl diwylliant a chelfyddyd yng nghreadigaeth cymunedau diogel cryf. Rhedir pob digwyddiad mewn dull  cynaliadwy.

[:]

Scroll to Top