Keep Wales Tidy team up once again with McDonald’s to tackle marine litter

[:en]

Following the success of last years All Wales Beach Clean, Keep Wales Tidy are targeting rivers and waterways, along with beaches across Wales in a month-long campaign.  In partnership with McDonald’s, Marine Clean Cymru will take place from the 20th of September to 20th of October.

Community groups, schools and businesses from across Wales will be joining the month of action, organising clean up events up and down the country.

Marine litter is a growing threat to our aquatic and coastal environment, with 80% coming from land-based sources. Since litter found in rivers, canals and waterways eventually makes its way into our oceans, the problem of marine litter isn’t just relevant to coastal communities.

Lesley Jones, Chief Executive for Keep Wales Tidy said:

“We’re all responsible for the health of our oceans, so it’s crucial that we come together to make a real and lasting difference to our marine environment. Join us to work in partnership on this clean-up campaign and show how we’re caring for Wales and the wider world together.”

Marine Clean Cymru is being supported by McDonald’s, with volunteers from restaurants up and down the country planning on giving up their time to clean up their local beach or waterway.

Franchisee Ron Mounsey, who owns and operates 16 restaurants in South Wales, says:

“I’m delighted that McDonald’s is involved in this fantastic campaign for the second year. As a business we understand the important role that we play in making Wales a cleaner place for everyone and an enjoyable place to live, work and visit. We’re committed to playing our part in tackling litter and part of this is by supporting this campaign to clean up our local beaches and waterways. I look forward to seeing the difference that the events up and down the country will make to our local environment.”

Marine Clean Cymru has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

To get involved, visit the Keep Wales Tidy website: www.keepwalestidy.cymru

[:cy]

Yn dilyn llwyddiant Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan y llynedd, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn targedu afonydd, dyfrffyrdd ynghyd a thraethau ar draws Cymru mewn ymgyrch dros fis.  Mewn partneriaeth â McDonald’s, cynhelir Glanhau Moroedd Cymrurhwng 20 Medi a 20 Hydref.

Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau ar draws Cymru yn cymryd rhan yn y mis o weithredu, gan drefnu digwyddiadau glanhau ar hyd a lled y wlad.

Mae sbwriel morol yn fygythiad cynyddol i’n hamgylchedd dyfrol ac arfordirol, gydag 80% yn dod o ffynonellau ar y tir. Gan fod sbwriel sy’n cael ei ganfod mewn afonydd, camlesi a dyfrffyrdd yn gwneud ei ffordd i’n moroedd yn y pen draw, nid yw problem sbwriel morol yn berthnasol i gymunedau arfordirol yn unig.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Rydyn ni i gyd yn gyfrifol am iechyd ein cefnforoedd, felly mae’n hanfodol ein bod ni’n dod at ein gilydd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol i’n hamgylchedd morol. Ymunwch â ni i weithio mewn partneriaeth ar yr ymgyrch lanhau hon a dangos sut rydyn ni’n gofalu am Gymru a’r byd ehangach gyda’n gilydd.”

Cefnogir Glanhau Moroedd Cymru gan McDonald’s, gyda gwirfoddolwyr o fwytai ar hyd a lled y wlad yn bwriadu rhoi o’u hamser i lanhau eu traeth lleol.

Dywed Franchisee Ron Mounsey, sydd yn rhedeg ac yn berchen ar 16 o fwytai yn Ne Cymru:

“Rwyf wrth fy modd bod McDonald’s yn gysylltiedig â’r ymgyrch rhagorol hwn am yr ail flwyddyn. Fel busnes rydym yn deall y rôl bwysig sydd gennym yn gwneud Cymru’n lle glanach i bawb ac yn lle dymunol i fyw, gweithio ac ymweld ag ef. Rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan yn mynd i’r afael â sbwriel a rhan o hyn yw cefnogi’r ymgyrch hwn i lanhau ein traethau a’n dyfrffyrdd lleol. Edrychaf ymlaen at weld y gwahaniaeth y bydd y digwyddiadau ar hyd a lled y wlad yn ei wneud i’n hamgylchedd lleol.”

Mae Glanhau Moroedd Cymru wedi cael cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

I gymryd rhan, ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus: www.keepwalestidy.cymru

[:]

Latest updates

Scroll to Top