Join WWF Cymru for Earth Hour – Saturday 30th March

[:en]

WWF’s Earth Hour is a global movement, which brings together people across the world to call for greater action on protecting our planet.

Each year millions of people around the world get involved by switching off their lights and organising events for their communities to show they care.

 

Why get involved?

Joining in with Earth Hour provides a fantastic opportunity to showcase the work you’re already doing to protect the environment as well as offering you the opportunity to present your vision for the future.

 

Why is Earth Hour so important?

Our world is under threat like never before. We’re destroying forests, choking the oceans with plastic, decimating wildlife population sizes, and causing devastating changes to the climate.

 

That’s why Earth Hour is so vital – it gives a powerful voice to people everywhere who want to put the world on the path to recovery.

 

Taking Part

There are several ways in which you can take part in Earth Hour 2019.

 

  • Lights out: Switching off any non-essential lights for one hour to help create a symbolic and spectacular display and encouraging local landmarks and businesses in your area to do the same.
  • Events: Running events in the community leading up to and on the day of Earth Hour to get people engaged. This could include anything from organising a creative project, a local candlelit dinner or hosting a dating in the dark event.
  • Promotion: Showing support for Earth Hour by sharing on your social media channels and starting conversations with your friends and family about the issues that face nature in Wales. Hashtags to use on the night are #EarthHourWales and #AwrDdaear.

 We are the first generation to know we are destroying the world. And we could be the last that can do anything about it. We must act now to reverse the damage and restore nature. We have the solutions, we just need our voices to be heard.

 

Make your voice heard; join us for this year’s #EarthHourWales

For more information on how you can make nature matter, visit our website www.wwf.org.uk/earthhourwales and follow us on social media.

Facebook: @wwfcymruwales                Twitter and Instagram: @wwfcymru[:cy]

Mae Awr Ddaear WWF yn fudiad byd-eang sy’n dwyn ynghyd pobl o bob rhan o’r byd i alw am fwy o weithredu i warchod ein planed.

Bob blwyddyn mae miliynau o bobl o gwmpas y byd yn cymryd rhan trwy ddiffodd eu goleuadau a threfnu digwyddiadau yn eu cymunedau i ddangos eu bod yn malio.

 

Pam ddylech chi gymryd rhan?

Mae ymuno ag Awr Ddaear yn gyfle ardderchog i dynnu sylw at y gwaith yr ydych yn ei wneud eisoes i warchod yr amgylchedd yn ogystal â chynnig cyfle ichi gyflwyno’ch gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

 

Pam mae Awr Ddaear mor bwysig?

Mae ein byd o dan fygythiad mewn ffordd na welwyd erioed o’r blaen. Rydyn ni’n dinistrio coedwigoedd, yn tagu’r moroedd gyda phlastig, yn lleihau poblogaethau bywyd gwyllt yn aruthrol ac yn achosi newidiadau difrodol i’r hinsawdd.

Dyna pam mae Awr Ddaear mor hanfodol – mae’n rhoi llais nerthol i bobl ym mhob man sydd eisiau rhoi’r byd ar y trywydd iawn i ymadfer.

 

Cymryd rhan

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan yn Awr Ddaear 2019.

 

  • Diffodd goleuadau: Diffodd unrhyw oleuadau diangen am awr i helpu i greu sioe symbolaidd a thrawiadol ac annog tirnodau a busnesau lleol yn eich ardal i wneud yr un peth.
  • Digwyddiadau: Cynnal digwyddiadau yn y gymuned yn y cyfnod cyn Awr Ddaear ac ar y diwrnod ei hun i gael pobl i gymryd rhan. Gallai hyn gynnwys unrhyw beth o drefnu cinio yng ngolau canhwyllau yn lleol i gynnal digwyddiad bachu cariad yn y tywyllwch.
  • Hyrwyddo: Dangos cefnogaeth i Awr Ddaear trwy rannu ar eich sianelau cyfryngau cymdeithasol a dechrau sgyrsiau gyda’ch ffrindiau a’ch teulu ynglŷn â chyflwr natur yng Nghymru. Yr hashnodau i’w defnyddio ar y noson yw #EarthHourWales ac #AwrDdaear.

Ni yw’r genhedlaeth gyntaf sy’n gwybod ein bod ni’n dinistrio’r byd ac mae’n bosibl mai ni yw’r genhedlaeth olaf a all wneud unrhyw beth yn ei gylch. Rhaid inni weithredu yn awr i ddadwneud y difrod ac adfer natur. Mae’r atebion gennym ni, y cwbl mae ei angen yw i’n lleisiau gael eu clywed.

 

Gwnewch yn siŵr bod eich llais chi yn cael eu clywed; ymunwch â ni ar gyfer #AwrDdaear

Am fwy o wybodaeth ar sut gallech chi sicrhau bod natur yn ffynnu, ewch i’n wefan www.wwf.org.uk/awrddaear a dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol.         Facebook: @wwfcymruwales                Twitter ac Instagram: @wwfcymru[:]

Scroll to Top