Innovation Shorts: Orangebox – placing responsible design at the heart of its business #SWS16

[:en]In the lead up to the Sustain Wales Summit on Business Innovation for a Sustainable Economy on 21 April in Cardiff, we will be showcasing a series of innovation shorts, focusing on Wales.

Orangebox: Cradle to Cradle Design

Orangebox is a furniture design and manufacturing company with sustainability at the heart of its operations. Based outside Cardiff, Orangebox realises its large impact it has on the environment through material use in products, and the processes used to put them together. Their front-end design process recognises the importance of material sustainability and longevity. Orangebox wants to eliminate the use of toxic materials in their value chain and encourages circular economy approach for products at ‘end of life’ stage.

All wood used in production is 100% FSC and PEFC certified, with 78% of suppliers based in the UK. 100% of electricity in the South Wales facility comes from wind and hydro energy.

In 2007, Orangebox opened a recycling plant in South Wales, where old office chairs could be returned, whether one of their own or not. The chairs are assessed to see whether they can be reused after their one cycle life and donated to Saint David’s Foundation, a charity providing hospice care in South Wales. All other chairs are disassembled into different separate materials and recycled.

Orangebox developed and manufactured the first Cradle to Cradle certified office chair in Europe in 2009. The ARA Task chair turned conventional office chair design on its head in order to achieve 98% recyclability. The frame and back membrane eliminated fasteners and binding materials for an interference fit. Binding materials together is an irreversible process and once binding materials are applied, it renders the recipient material parts unrecyclable. The interference fit allows for smooth design and easy disassembly. The new arm part is a single material component which can easily be broken down into constituent parts. The ARA Task chair has resulted in a reduced raw material exhaustion and production costs.

Overall, Orangebox have over doubled their annual turnover whilst also reducing material waste by 30% in just 3 years.

Orangebox have been recognised for their contributions to sustainability through their low carbon, circular economy and cradle to cradle approach, winning the Furniture Maker’s Sustainability Award in 2013. 

 

The Sustain Wales Summit will bring together sector-leading experts who are translating the principles of sustainability into practice and will address cutting edge themes such as low-carbon technology, resource efficiency and new models of consumption. The summit will show local and national businesses that low carbon, resource efficient and innovative business is profitable and competitive.

Book Now[:cy]Yn y cyfnod yn arwain i fyny at Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy ar 21 Ebrill yng Nghaerdydd, byddwn yn  arddangos cyfres o ddarnau ar arloesedd, gan ganolbwyntio ar Gymru.

Cwmni dylunio a gweithgynhyrchu dodrefn yw Orangebox a chynaladwyedd yn rhan hanfodol o’i weithgareddau. Wedi ei leoli tu allan i Gaerdydd, mae Orangebox yn ymwybodol o’r effaith mawr a gaiff ar yr amgylchedd drwy’r deunyddiau a ddefnyddia i gynhyrchu ei nwyddau, a’r prosesau a ddefnyddir i’w gosod gyda’i gilydd. Mae eu proses ddylunio pen-blaen yn cydnabod pwysigrwydd cynaliadwyedd a hirhoedledd deunyddiau. Mae Orangebox yn dymuno dileu’r defnydd o ddeunyddiau gwenwynig yn eu cadwyn gwerth ac yn annog ymagwedd economi cylchol ar gyfer cynnyrch yng nghyfnod ‘diwedd oes’.

Mae’r holl bren a ddefnyddir wrth gynhyrchu wedi ei ardystio gant y cant gan Gyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd a Rhaglen Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd a 78% o gyflenwyr yn seiliedig yn y DU. Mae 100% o drydan yn y cyfleuster yn ne Cymru’n dod o ynni gwynt ac ynni dŵr.

Yn 2007, agorodd Orangebox waith ailgylchu yn ne Cymru, lle gellid dychwelyd hen gadeiriau swyddfa, p’un a oeddynt yn eiddo iddynt hwy ai peidio. Caiff y cadeiriau eu hasesu i weld a fedrant gael eu hailddefnyddio yn dilyn un cylch bywyd, a’u rhoi i Sefydliad Dewi Sant, elusen sy’n darparu gofal hospis yn ne Cymru. Caiff yr holl gadeiriau eraill eu dadgydosod yn wahanol ddeunyddiau a’u hailgylchu.

Yn 2009 dyluniodd Orangebox gadair swyddfa ardystiedig Cryd i Gryd (gwyliwch y fideo yn y fan hon).Troes y gadair Task ARA ddyluniadau cadeiriau swyddfa confensiynol wyneb i waered er mwyn cyflawni ailgylchedd o 98%. Gwaredwyd clipiau cau a deunydd rhwymo o’r ffrâm a’r croenyn cefn ar gyfer creu ffit ymyrryd. Mae rhwymo deunyddiau gyda’i gilydd yn broses anwrthdroadwy ac unwaith mae’r deunyddiau rhwymo wedi eu gosod yn eu lle, mae’n gwneud y darnau o ddeunydd derbyn yn amhosibl i’w hailgylchu. Mae’r ffit ymyrryd yn caniatáu dyluniad esmwyth hawdd ei ddadosod. Mae darn y fraich yn gydran deunydd sengl y gellir yn hawdd ei wahanu’n ddarnau cyfansoddol. Mae’r gadair Task ARA wedi arwain at leihau gwacâd deunydd crai a chostau cynhyrchu.

Yn gyffredinol mae Orangebox wedi dyblu eu trosiant blynyddol ac ar yr un pryd wedi lleihau eu gwastraff deunydd o 30% mewn dim ond 3 blynedd.

Mae Orangebox wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyfraniadau i gynaliadwyedd drwy eu heconomi cylchol carbon isel a’u hymagwedd cryd i gryd gan ennill Gwobr Cynaliadwyedd gwneuthurwyr Dodrefn yn 2013.

Bydd Uwchgynhadledd Cynnal Cymru yn dwyn at ei gilydd arbenigwyr sy’n arwain sectorau sy’n trawsnewid egwyddorion cynaliadwyedd yn arfer ac sy’n mynd i’r afael â themâu blaen y gad megis technoleg carbon isel, effeithlonrwydd adnoddau a modelau defnyddio newydd. Bydd yr uwchgynhadledd yn dangos i fusnesau lleol a chenedlaethol bod busnesau arloesol, carbon isel, effeithlon mewn adnoddau yn broffidiol a chystadleuol.[:]

Scroll to Top