Innovation Shorts: How Dŵr Cymru are protecting our communities for generations to come

[:en]Dŵr Cymru supplies safe and reliable drinking water to over three million customers every day, while taking away waste water to treat, before it can be safely returned to the environment. In providing these services, Dŵr Cymru depends on a huge network of assets, most of which have extremely long lives, meaning that the decisions taken today will have an important impact on customers, the economy and on the environment for many years to come.

Ensuring that the company has a long term plan to ensure they can continue to provide these services and be ready to tackle the challenges of an ever-changing environment is central to their long-term vision, ‘Our Sustainable Future’. This plan, originally published in 2007, outlines Dŵr Cymru’s vision for the next 25 years and how they strive to provide better value for money for customers.

Dŵr Cymru’s unique model not only benefits customers by ensuring all profits and reinvested in the business for the future benefit of customers, but also benefits the wider environment in its car communities. This includes delivering its best ever environmental performance in 2015, thanks to investment at its wastewater treatment works and sewer network. These play an essential role in protecting the environment and improving bathing water quality and the investment helped Wales secure 41 Blue Flags.


‘What does not-for-profit mean?’ via Dwr Cymru Welsh Water

The company is also leading the way in finding sustainable solutions to tackle challenges to environmental performance. With the company now generating around 25% of its energy needs from renewable sources on its various sites, it is also investing:

  • £40 million in a sustainable draining programme – RainScape – in Llanelli and Gowerton which offers an innovative solution to tackle urban flooding and protect local communities.
  • £24 million in transforming Five Fords wastewater treatment workings in Wrexham, North Wales, into an innovative Energy Park – incorporating solar photovoltaic (PV), advanced anaerobic digestion, wind and hydro generation schemes at the sites.
  • Managing 14 hydro turbines at various reservoirs across Wales – worth around @20 million – has doubled the amount of renewable energy generated. These hydro schemes produce 40GWh of energy which is enough to power 9,000 homes.

“We work hard every day to make sure our water and environment is looked after for now, and for years to come. By finding sustainable and better ways of doing things, we can keep our customers’ bills down and put more money back into protecting our communities for generations to come.”

Chris Jones, Chief Executive[:cy]Yn y cyfnod yn arwain i fyny at Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy  ar 21 Ebrill yng Nghaerdydd, byddwn yn  arddangos cyfres o ddarnau ar arloesedd, gan ganolbwyntio ar Gymru

Dŵr Cymru

Mae Dŵr Cymru’n cyflenwi dŵr yfed diogel a dibynadwy i dros dair miliwn o gwsmeriaid bob dydd, tra’n dwyn i ffwrdd ddŵr gwastraff i’w drin, cyn y gellir ei ddychwelyd yn ddiogel i’r amgylchedd. Wrth ddarparu’r gwasanaethau hyn, mae Dŵr Cymru’n dibynnu ar rwydwaith enfawr o asedau, y rhan fwyaf ohonynt ag oes hir iawn, gan olygu y bydd y penderfyniadau a wneir heddiw yn cael effaith pwysig ar gwsmeriaid, yr economi a’r amgylchedd am flynyddoedd i ddod.

Mae sicrhau bod gan y cwmni gynllun hirdymor i sicrhau eu bod yn medru parhau i ddarparu’r gwasanaethau hyn a bod yn barod i fynd i’r afael â heriau amgylchedd sy’n newid yn barhaus, yn ganolog i’w gweledigaeth hirdymor, ‘Ein Dyfodol Cynaliadwy’. Mae’r cynllun hwn, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007, yn amlinelli gweledigaeth Dŵr Cymru  ar gyfer y 25 mlynedd nesaf a sut y maent yn ymroi i ddarparu gwell gwerth am arian i gwsmeriaid.

Mae model unigryw Dŵr Cymru’n fanteisiol i gwsmeriaid nid yn unig drwy sicrhau bod yr holl elw’n cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes er lles cwsmeriaid yn y dyfodol, ond hefyd am ei fod yn fanteisiol i’r amgylchedd ehangach yn ei gymundau.  Mae hyn yn golygu cyflawniad ei berfformiad amgylcheddol gorau erioed yn 2015, diolch i fuddsoddiad yn ei weithfeydd trin dŵr gwastraff a’i rwydwaith carthffosiaeth. Mae’r rhain yn chwarae rôl hanfodol mewn amddiffyn yr amgylchedd a gwella ansawdd dŵr ymdrochi, a helpwyd Cymru gan y buddsoddiad hwn i sicrhau 41 Baner Las.

Mae’r cwmni hefyd yn arwain y ffordd yn y gwaith o ddarganfod datrysiadau cynaliadwy i fynd i’r afael â’r heriau i berfformiad amgylcheddol. Gyda’r cwmni yn awr yn cynhyrchu rhyw 25 % o’i anghenion ynni o ffynonellau adnewyddadwy ar ei safleoedd amrywiol, mae hefyd yn buddsoddi:

£40 miliwn mewn rhaglen ddraenio gynaliadwy – RainScape – yn Llanelli a Thre-gŵyr sy’n cynnig datrysiad arloesol i fynd i’r afael â llifogydd trefol ac amddiffyn cymunedau lleol.

£24 miliwn mewn trawsffurfio gweithfeydd trin dŵr gwastraff Five Fords yn Wrecsam, gogledd Cymru, yn Barc Ynni arloesol – sy’n ymgorffori cynlluniau solar ffotofoltäig, treulio anaerobig datblygedig a chynlluniau cynhyrchu ynni gwynt a dŵr ar y safleoedd.

Mae rheoli 14 o dyrbinau dŵr mewn gwahanol gronfeydd dŵr ar draws Cymru – gwerth oddeutu £20 miliwn – wedi dyblu’r maint o ynni adnewyddadwy a gynhyrchir. Mae’r cynlluniau dŵr hyn yn cynhyrchu 40GWh o ynni sy’n ddigon i bweru 9,000 o gartrefi.

“Rydym yn gweithio’n galed bob dydd i wneud yn siŵr bod ein dŵr a’n hamgylchedd yn cael gofal yn nawr, ac am flynyddoedd i ddod. Drwy ddarganfod dulliau gwell a chynaliadwy o weithredu, gallwn gadw biliau ein cwsmeriaid i lawr a rhoi mwy o arian yn ôl ar gyfer amddiffyn ein cymunedau ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.”

Chris Jones, Prif Weithredwr

 

Bydd Uwchgynhadledd Cynnal Cymru yn dwyn at ei gilydd arbenigwyr sy’n arwain sectorau ac sy’n trawsnewid egwyddorion cynaliadwyedd yn arfer ac sy’n mynd i’r afael â themâu blaen y gad megis technoleg carbon isel, effeithlonrwydd adnoddau a modelau defnyddio newydd. Bydd yr uwchgynhadledd yn dangos i fusnesau lleol a chenedlaethol bod busnesau arloesol, carbon isel, effeithlon mewn adnoddau yn broffidiol a chystadleuol.[:]

Scroll to Top