Innovation Shorts: How Cenin Group are harnessing natural resources to develop innovative low carbon technologies

[:en]Cenin Group

Cenin Group Logo

 

 

 

 

 

 

Cenin Group was established to develop innovative technologies. Our technology developed at Cardiff University, uses advanced analytical techniques and chemical engineering to allow the production of ultra-low carbon cements.

A founding principal of Cenin Group came from a study tour in 2007. In other European countries there is much greater co-operation and integration of operations, allowing enterprises the ability to achieve much greater efficiency.  In Güssing in Austria, they have proven that by using the natural resources they have around them, they can create significant amounts of renewable energy and more importantly economic activity and employment.  The founder of Cenin Group saw the opportunity to create a hybrid of this model in Wales and from this Parc Stormy was born.

To achieve sustainable development you need to achieve significant job creation or at least add to job security. From this concept the founding principles of Cenin Group at Parc Stormy were cast: energy generation using natural resources, recycling of materials and wastes, and sustainable secure job creation.

It is fantastic to be able to say that we have implemented sustainable techniques and a circular economy. It seems like a major achievement to talk about carbon and waste reduction as key elements of sustainability, until you realise that food banks and fuel poverty are still all around us, which are everyday issues to people living even just a few miles away.

From the early concept in 2007, Cenin Group have developed a cluster of interdependent renewable energy projects including, wind, solar PV, anaerobic digestion, and there are plans to add battery storage and to produce hydrogen for a hydrogen refuelling station.

Sited in amongst this renewable energy cluster, that will soon produce enough surplus power to meet the energy needs of the local town of Porthcawl, is the specialist mineral research and ultra-low carbon cement manufacturing facility.

Over the past 7 years the cement side of the business has been able to find ways to reuse waste products from the steel, coal, biomass and oil refining industries in Wales. These waste and bi-products have been used as cements in the steel, insulation, concrete and ground stabilisation industries.

The IP, patents and ongoing European technical approvals for this new innovative cement production results in dramatically less waste going into landfill, therefore making major economic savings and significant job creation in much needed areas.  A snow ball effect is created by finding innovative new products. This allows for the better use of resources, reducing producers’ wastes and bi products costs, and for the use of new generation ultra-low carbon cement products.

Today hundreds of thousands of tons will not go to landfill, thousands of homes will be supplied with renewable energy and hundreds of jobs will be created or enhanced simply by finding some waste, making use of a very run down industrial site, and by fully utilising the available natural resources (wind and solar radiation).

Cenin Group is demonstrating that Wales has the opportunity to harness natural and waste resources to help improve economic activity, reduce carbon emissions and increase resource efficiency at the same time.  Vital economic development can be achieved using only waste and natural resources whilst also tackling man’s greatest challenge, Climate Change.[:cy]Yn y cyfnod yn arwain i fyny at Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy ar 21 Ebrill yng Nghaerdydd, byddwn yn arddangos cyfres o ddarnau arloesol, gan ganolbwyntio ar Gymru.

Cenin Group

Sefydlwyd Grŵp Cenin ar gyfer datblygu technolegau arloesol. Mae ein technoleg a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Caerdydd, yn defnyddio technegau dadansoddol blaengar a pheirianneg gemegol i ganiatáu cynhyrchu sment isel iawn mewn carbon.

Deilliodd egwyddor sylfaenol Grŵp Cenin o daith astudio yn 2007. Mewn gwledydd Ewropeaidd eraill mae llawer mwy o gydweithrediad ac integreiddiad mewn gweithrediadau, sy’n caniatáu i fentrau fod yn llawer mwy effeithlon. Yn Güssing yn Awstria, maent wedi profi y gallant, drwy ddefnyddio’r adnoddau naturiol sydd o’u cwmpas, greu cyflenwadau arwyddocaol o ynni adnewyddadwy, ac yn fwy pwysig weithgaredd a chyflogaeth economaidd. Gwelodd sylfaenydd Grŵp Cenin y cyfle i greu hybrid o’r model hwn yng Nghymru ac fel canlyniad ganwyd  Parc Stormy.

I gyflawni datblygu cynaliadwy mae arnoch angen medru creu swyddi arwyddocaol neu o leiaf ychwanegu at sicrwydd swyddi. O’r cysyniad hwn lluniwyd egwyddorion sylfaenol Grŵp Cenin ym Mharc Stormy: cynhyrchu ynni drwy ddefnyddio adnoddau naturiol, ailgylchu deunyddiau a gwastraff, a chreu swyddi cynaliadwy diogel.

Mae’n rhyfeddol i fedru dweud ein bod wedi gweithredu technegau cynaliadwy ac economi cylchol. Mae siarad am leihad mewn carbon a gwastraff fel elfennau allweddol cynaliadwyedd yn ymddangos fel cyflawniad o bwys, hyd nes eich bod yn sylweddoli bod banciau bwyd a thlodi tanwydd yn dal o’n cwmpas ym  mhob man – materion bywyd bob dydd i bobl sy’n byw ddim ond ychydig filltiroedd i ffwrdd.

Ers ei gysyniad cynnar yn 2007, mae Grŵp Cenin wedi datblygu clwstwr o brosiectau ynni adnewyddadwy cyd-ddibynnol yn cynnwys, gwynt, paneli solar ffotofoltäig, treuliad anaerobig, ac mae cynlluniau ar y gweill i ychwanegu storio batris a chynhyrchu hydrogen ar gyfer gorsaf ail-lenwi â thanwydd hydrogen.

Ymhlith y clwstwr hwn o ynni adnewyddadwy, a fydd cyn hir yn cynhyrchu digon o bŵer dros ben i gwrdd ag anghenion ynni Porthcawl, y dref leol, lleolir cyfleuster ymchwil mwynau arbenigol a sy’n cynhyrchu sment carbon isel iawn.

Dros y 7 blynedd ddiwethaf mae ochr sment y busnes wedi llwyddo i ddod o hyd i ffyrdd o ailddefnyddio cynnyrch gwastraff o’r diwydiannau dur, glo, biomas a phuro olew yng Nghymru. Mae’r gwastraff a’r sgil gynnyrch hyn wedi cael eu defnyddio fel sment yn y diwydiannau dur, insiwleiddio, concrid a diwydiannau  sefydlogi tir.

Mae’r IP, patentau a chymeradwyaeth technegol Ewropeaidd parhaus ar gyfer y dull newydd arloesol hwn o gynhyrchu sment wedi arwain at leihad dramatig yn y gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi, a thrwy hynny’n gwneud arbedion economaidd o bwys a chynnydd arwyddocaol mewn swyddi mewn ardaloedd â galw mawr amdanynt. Crëir effaith pelen eira drwy ddarganfod cynnyrch newydd arloesol. Mae hyn yn caniatáu gwell defnydd o adnoddau, gan leihau gwastraff cynhyrchwyr a chostau sgil gynnyrch, ac yn galluogi defnyddio math newydd o gynnyrch sment isel iawn mewn carbon.

Heddiw mae cannoedd o filoedd o dunelli o wastraff na fydd yn mynd i safleoedd tirlenwi, miloedd o gartrefi’n cael eu cyflenwi gan ynni adnewyddadwy a channoedd o swyddi’n cael eu creu neu eu gwella yn unig drwy ddarganfod gwastraff, gwneud defnydd o safle diwydiannol dirywiedig, a thrwy wneud defnydd llwyr o’r adnoddau naturiol sydd ar gael (gwynt a phelydriad solar).

Mae Grŵp Cenin yn dangos bod gan Gymru’r cyfle i harneisio adnoddau naturiol a gwastraff i helpu i wella gweithgaredd economaidd, lleihau allyriadau carbon a chynyddu effeithlonrwydd adnoddau ar yr un pryd. Gellir cyflawni datblygu economaidd hanfodol drwy ddefnyddio gwastraff ac adnoddau naturiol yn unig, tra hefyd yn mynd i’r afael â her fwyaf dynoliaeth, Newid Hinsawdd.[:]

Scroll to Top