How to Become a Friendly Funder

[:en]On 19th February 2019, Cynnal Cymru hosted a webinar entitled; Could you help Wales become a Living Wage Nation?

The purpose of the webinar was to introduce the Living Wage Friendly Funders Scheme – a scheme by which funders and commissioners can make public commitments to supporting the payment of the Living Wage across their funded projects.

The first ever report of Low Pay in the Charity Sector was published by the Living Wage Foundation last year. It found that 26.2% of people within the charity sector are paid less than the Living Wage – more than the average rate of 22% across other UK sectors. Within this, women, young people, part-time workers and BAME workers are disproportionately affected. The report suggests that the issue of low pay cannot be resolved without influencing the organisations that often have power over charities’ incomes – namely funders and commissioners. This is the main aim of the Living Wage Friendly Funders Accreditation scheme.

The webinar introduced the scheme and its aims, identified the necessary steps to accreditation and spoke about how Cynnal Cymru and the Living Wage Foundation can be at hand to help during every stage of the process.

There is also additional support available for Cardiff –based organisations looking to accredit if they do so before March 31st 2019. This support is in the form of three years’ worth of accreditation fees reimbursed by Cardiff Council to aid their ambition of becoming a Living Wage City. You can find more information about the scheme here.

You can also listen to the webinar in full[:cy]Ar y 19eg o Chwefror 2019, Cynhaliodd Cynnal Cymru gweminar o’r enw; Gallech chi helpu Cymru i ddod yn genedl Gyflog Byw?

Roedd pwrpas y gweminar cyflwyno’r Cynllun Cyllidwr Cefnogi Cyflog Byw – cynllun lle mae cyllidwyr a chomisiynwyr yn gallu gwneud ymrwymiad cyhoeddus i gefnogi talu’r cyflog byw a swyddi sydd yn cael eu hariannu ganddynt.

Y llynedd, cyhoeddodd y Living Wage Foundation yr adroddiad cyntaf erioed o Gyflog Isel yn y Sector Elusennol. Canfu fod 26.2% o bobl yn y sector elusennol yn cael eu talu lai na’r Cyflog Byw – sy’n fwy na chyfradd gyfartalog sectorau eraill yn y Deyrnas Unedig, sef 22%. O fewn hyn, mae menywod, pobl ifanc, gweithwyr rhan amser a gweithwyr BAME yn teimlo’r effaith yn fwy nag eraill. Awgryma’r adroddiad na ellir datrys problem cyflog isel heb ddylanwadu ar y mudiadau sy’n aml â phŵer dros incwm elusennau – sef cyllidwyr a chomisiynwyr.

Cyflwynodd y weminar y cynllun a’i nodau, adnabod y camau angenrheidiol i gael eich achrediad a sôn am y gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth Gynnal Cymru a’r Sefydliad Cyflog Byw yn ystod pob rhan o’r proses.

Mae hefyd, cefnogaeth ychwanegol i sefydliadau yn ardal Caerdydd sydd eisiau achredu. Bydd Cyngor Caerdydd yn talu ffioedd am dair blynedd os ydych chi’n achredu cyn 31ain o Fawrth 2019. Rydych chi’n gallu darllen am y cynllun ad-daliadau yma. 

Rydych chi hefyd yn gallu gwrando ar y webinar llawn. 

 

 [:]

Share:

Related resources

Scroll to Top