Help Wales after Storm Dennis fund

[:en]

All across Wales, and South Wales in particular, communities have been hit by Storm Dennis and the flooding it has caused.

Michael Sheen has set up a Go Fund Me campaign, in response to the flooding events hitting Wales.

‘Seeing the images of people with homes and businesses devastated by the recent floods both in my home borough of Neath Port Talbot and in the surrounding areas and beyond, is heart breaking. I see people working together to help their friends and neighbours. I see communities coming together and helping one another. I see people on the frontline doing everything they can to support those families whose lives have been turned upside down in the last few days. In order to continue this vital work, the groups and organisations who are helping the people of Wales urgently need our support.

What is happening with the money raised?

All funds raised will be held centrally in Wales by Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and distributed to communities across the country with those worst affected, taking priority. WCVA is in partnership with County Voluntary Councils (CVCs), to ensure that the funds raised are managed effectively and received by groups and organisations taking action to respond to flooding events, ensuring benefit to those most at need.

There are other specific fundraising campaigns helping individuals and businesses – please do not stop donating to these.

Michael Sheen has a close relationship with WCVA as the President of the organisation. It was decided that WCVA would be best place to administer the funds raised, as WCVA have a solid reputation as a grant funds administrator in Wales. WCVA holding funds also means that all donations received are eligible for gift aid.

Who can apply?

Ultimately the fund will benefit people living in areas of Wales worst affected by the floods. If you are a voluntary organisation, in an area of Wales hit by the floods and need funding to help you or the community members you support get back up and running, then you may be able to apply to this fund – use the checklist below to confirm:

 • You are a constituted group with a bank account with at least two unrelated signatories
 • You are a not for profit operation
 • You are not an individual
 • You are working in a community affected by the 2020 floods

If you meet these criteria, then this is the right flood response fund for you.

How to apply?

If you work in an area hit by the recent floods and provide community services such as a nursery, furniture recycling, access to refurbished goods on a not for profit basis, please email the Grant Funds Team at WCVA at funding@wcva.cymru with your request, with the following information:

 1. The name of your constituted group/voluntary organisation/charity/community interest company/social enterprise and your registration number if applicable
 2. Details of what you are looking for funding to cover e.g. new carpets for your nursery, equipment for your day centre, funds to cover your social enterprise to furnish x amount of family homes with new carpets/white goods – these are only examples, we welcome requests from all types of community organisation
 3. The amount you are seeking, requests up to £5,000 are welcome. Please provide a breakdown and description of costs

Once your request has been received by the WCVA Grant Funds Team the process will be as follows:

 • WCVA Grant Funds Team verify the information and the request provided, assisted by your local County Voluntary Council (CVC)
 • The request for funding is reviewed
 • Your request is accepted, and an offer of funding is made, subject to WCVA receiving a copy of your governing document and evidence of your community/business account, with two unrelated signatories
 • Funding is released to your group/organisation
 • Evidence of how the money has been used is submitted to WCVA

Are there any deadlines? How much is available?

As this is a live fundraising campaign in reaction to an emergency there are currently no deadlines and requests for funding will be reviewed on a first come first served basis, until the funding has been allocated.

Other financial assistance available:

For businesses affected:

https://businesswales.gov.wales/

Community Facilities Programme:

https://gov.wales/community-facilities-programme

For individuals affected

The Welsh Government’s Discretionary Assistance Fund is providing £500 for all households affected by the floods. The household’s living area must have been affected to qualify. Uninsured households will get £1000. Individuals should contact their local authority for assistance in applying.

[:cy]

Ar hyd a lled Cymru, ac yn Ne Cymru’n benodol, mae cymunedau wedi’u llorio gan Storm Dennis a’r llifogydd y mae wedi’i hachosi.

Mae Michael Sheen wedi sefydlu ymgyrch Go Fund Me, mewn ymateb i’r digwyddiadau llifogydd sy’n bwrw Cymru.

‘Mae gweld y lluniau o bobl sydd wedi cael eu cartrefi a’u busnesau wedi’u dinistrio gan y llifogydd diweddar, ym mwrdeistref Castell-nedd Port Talbot ble cefais fy magu ac yn yr ardaloedd cyfagos a thu hwnt, yn dorcalonnus. Rwy’n gweld pobl yn gweithio gyda’i gilydd i helpu eu ffrindiau a’u cymdogion. Rwy’n gweld cymunedau yn dod ynghyd i helpu ei gilydd. Rwy’n gweld pobl ar y rheng flaen yn gwneud popeth y gallant i gynorthwyo’r teuluoedd hynny sydd wedi gweld eu bywydau’n troi’n llanast llwyr yn y diwrnodau diwethaf. Er mwyn parhau â’r gwaith hanfodol hwn, mae’r grwpiau a’r mudiadau sy’n helpu pobl Cymru angen eich cymorth.

Beth fydd yn digwydd i’r arian a godir?

Bydd yr holl arian a godir yn cael ei gadw’n ganolog yng Nghymru gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) a’i ddosbarthu i gymunedau ar hyd a lled y wlad, gan roi blaenoriaeth i’r rheini a effeithiwyd waethaf. Mae CGGC yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau Gwirfoddol Sirol i sicrhau bod yr arian a godir yn cael ei reoli’n effeithiol a’i dderbyn gan grwpiau a mudiadau sy’n cymryd camau i ymateb i ddigwyddiadau llifogydd, gan sicrhau’r budd i’r rhai mewn angen mwyaf.

Mae ymgyrchoedd codi arian penodol eraill ar gael i helpu unigolion a busnesau – cofiwch barhau i roi arian i’r rhain.

Mae gan Michael Sheen berthynas agos â CGGC fel Llywydd y mudiad. Penderfynwyd mai CGGC fyddai yn y sefyllfa orau i weinyddu’r arian a godir, gan fod gan CGGC enw da iawn am weinyddu arian grant yng Nghymru. Mae’r ffaith fod yr arian yn cael ei gadw gan CGGC hefyd yn golygu bod yr holl arian a dderbynnir yn gymwys am rodd cymorth.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Yn y pen draw, pobl sy’n byw yn yr ardaloedd hynny o Gymru a effeithiwyd waethaf gan y llifogydd fydd yn elwa ar y gronfa. Os ydych chi’n fudiad gwirfoddol, mewn ardal o Gymru a fwrwyd gan y llifogydd ac angen arian i’ch helpu chi neu aelodau o’r gymuned rydych chi’n eu cefnogi i chwilio’u traed eto, yna mae’n bosibl y gallech wneud cais ar gyfer y gronfa hon. Defnyddiwch y rhestr wirio isod i gadarnhau:

 • Rydych yn grŵp a gyfansoddwyd gyda chyfrif banc sydd angen llofnod o leiaf dau unigolyn nad ydynt yn perthyn i’w gilydd
 • Rydych yn fusnes nid-er-elw
 • Nid ydych yn unigolyn
 • Rydych yn gweithio mewn cymuned a effeithiwyd gan lifogydd 2020

Os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna hon yw’r gronfa ymateb i lifogydd gywir i chi.

Sut i ymgeisio?

Os ydych yn gweithio mewn ardal a darwyd gan y llifogydd diweddar ac yn darparu gwasanaethau cymunedol fel meithrinfa, ailgylchu dodrefn, mynediad at nwyddau wedi’u hailwampio ar sail nid-er-elw, anfonwch e-bost at y Tîm Arian Grant yn CGGC yn funding@wcva.cymru gyda’ch cais, gan ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

 1. Enw eich grŵp a gyfansoddwyd/ mudiad gwirfoddol / elusen / cwmni buddiannau cymunedol / menter gymdeithasol a’ch rhif cofrestru os yw’n gymwys
 2. Manylion yr hyn rydych eisiau’r arian ar ei gyfer, e.e. carpedi newydd ar gyfer eich meithrinfa, cyfarpar ar gyfer eich canolfan ddydd, arian ar gyfer eich menter gymdeithasol i ddodrefnu x o gartrefi teuluol â charpedi newydd/nwyddau gwyn – dim ond enghreifftiau yw’r rhain, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob math o fudiad cymunedol
 3. Yr swm rydych yn ceisio, croesawyd ceisiadau hyd at £5,000.  Darparwch esponiad a disgrifiad o’ch costau os gwelwch yn dda.

Unwaith y bydd eich cais wedi’i dderbyn gan Dîm Arian Grant CGGC, bydd y broses fel a ganlyn:

 • Bydd Tîm Arian Grant CGGC yn dilysu’r wybodaeth a’r cais a gyflwynwyd, gyda chymorth eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol (CVC)
 • Bydd y cais am arian yn cael ei adolygu
 • Os derbynnir y cais, bydd cynnig ariannol yn cael ei wneud, cyhyd â bod CGGC yn derbyn copi o’ch dogfen lywodraethu a thystiolaeth o’ch cyfrif cymunedol/busnes, a dau unigolyn nad ydynt yn perthyn i fod yn llofnodwyr
 • Bydd yr arian yn cael ei ryddhau wedyn i’ch grŵp/mudiad
 • Bydd tystiolaeth o sut mae’r arian wedi’i ddefnyddio yn cael ei chyflwyno i CGGC

A oes unrhyw ddyddiadau cau? Faint sydd ar gael?

Gan mai ymgyrch codi arian bywiol yw hwn mewn ymateb i argyfwng, nid oes dyddiadau cau ar hyn o bryd a bydd ceisiadau am arian yn cael eu hadolygu ar sail y cyntaf i’r felin, hyd oni y bydd yr arian wedi’i ddyrannu.

Cymorth ariannol arall sydd ar gael:

I fusnesau sydd wedi’u heffeithio

https://businesswales.gov.wales/cy

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleusterau-cymunedol

I unigolion sydd wedi’u heffeithio

Mae Cronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru’n darparu £500 ar gyfer yr holl aelwydydd sydd wedi’u heffeithio gan y llifogydd. I fod yn gymwys, rhaid i’r ardal y mae’r aelwyd yn byw ynddi fod wedi’u heffeithio. Bydd aelwydydd heb yswiriant yn cael £1000. Dylai unigolion gysylltu â’u hawdurdod lleol am gymorth i wneud cais.

[:]

related resources

Scroll to Top