Green Gown winners join Cynnal Cymru

[:en]Cynnal Cymru are delighted to welcome the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) as new members following their success at the 2015 Green Gown Awards.

Dr Jane Davidson, Director of the Institute of Sustainable Practice, Innovation and Resource Effectiveness (INSPIRE), has embedded sustainability across the University’s operations which has been recognised by a number of awards over the past few years; more recently as ‘Best University Newcomer’ and ‘Leadership’ Green Gown Awards.

Prior to joining the University, Jane was Minister for Environment and Sustainability in the Welsh Government and was instrumental in ensuring the Welsh Government made sustainable development its central organising principle; her portfolio included the introduction of the 5p carrier bag charge and establishment of the Climate Change Commission for Wales. As an influential member of the Labour Party prior to the last Welsh Assembly elections, Jane ensured the then Sustainable Development Bill was added to the Labour Party manifesto, this has since become the Well-being of Future Generations Act and will become law from April 2016.

Following Jane Davidson’s appointment as Pro-vice Chancellor in 2011, UWTSD had no previous history of involvement in sustainability. In this short time, INSPIRE has won the Guardian Award for Sustainability in Higher Education in 2013, the Soil Association Gold Catering Mark for its support for local producers in 2014, and in 2015 UWTSD rose from 113th in the UK to 8th in UK and 1st in Wales in the People and Planet University League.

In the last few weeks Jane Davidson has also collected the Leadership Award at the EUAC’s (Environmental Association for Universities and Colleges) Green Gowns Awards for establishing the INSPIRE project which has placed sustainability at the centre of the University’s delivery for its curriculum, campuses, communities and culture.

 

Cynnal Cymru has worked closely with Jane in recent years and are proud to welcome UWSTD as our latest member. We hope this will lead to greater collaboration and we look forward to sharing UWTSD’s good practical examples with our other members throughout Wales.[:cy]Mae  Cynnal Cymru wrth eu bodd i groesawu Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) fel aelodau newydd yn dilyn eu llwyddiant yng Ngwobrau Gynau Gwyrdd 2015.

Mae Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithlonrwydd Adnoddau (INSPIRE), wedi gwneud cynaliadwyedd yn rhan annatod o  weithgareddau’r Brifysgol a gafodd gydnabyddiaeth drwy ennill nifer o wobrau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf; yn fwy diweddar fel ‘Newydd-ddyfodiad Gorau’r Brifysgol’ a Gwobr Gynau Gwyrdd am Arweinyddiaeth.

Cyn ymuno â’r Brifysgol, yr oedd Jane yn Weinidog Amgylchedd a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ac yn weithgar yn y broses o wneud datblygu cynaliadwy’n brif egwyddor drefniadol; yr oedd ei phortffolio’n cynnws cyflwyno tâl o 5c am fagiau siopa a sefydlu Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Fel aelod dylanwadol o’r Blaid Lafur cyn etholiadau diwethaf Cynulliad Cymru, sicrhaodd Jane ychwanegiad y Bil Datblygu Cynaliadwy (fel yr oedd yr adeg honno) at faniffesto’r Blaid Lafur, sydd ers hynny wedi dod yn Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac a ddaw i rym yn Ebrill 2016.

Cyn penodiad Jane Davidson fel Dirprwy Is-ganghellor yn 2011, nid oedd cynaliadwyedd erioed wedi bod yn rhan o hanes UWTSD. Yn yr amser byr ers hynny mae INSPIRE wedi ennill Gwobr y Guardian am Gynaliadwyedd mewn Addysg Uwch yn 2013,  Safon Aur Arlwyo Cymdeithas y Pridd am ei gefnogaeth i gynhyrchwyr lleol yn 2014 ac yn 2015 esgynnodd UWTSD o fod yn rhif 113 i fod yn rhif 8 yn y DU a’r 1af yng Nghymru yn y People and Planet University League.

Yn yr ychydig wythnosau diwethaf mae Jane Davidson wedi casglu’r Wobr Arweinyddiaeth yng Ngwobrau Gynau Gwyrdd Cymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EUAC) am sefydlu’r prosiect INSPIRE sydd wedi gosod cynaliadwyedd yng nghanol darpariaeth y Brifysgol, yn ei chwricwlwm, campysau, cymunedau a diwylliant.

Mae Cynnal Cymru wedi gweithio’n agos gyda Jane yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn falch i groesawu UWSTD fel ein haelod diweddaraf. Gobeithiwn y bydd hyn yn arwain at fwy o gydweithrediad ac edrychwn ymlaen at rannu enghreifftiau da ymarferol UWSTD gyda’n haelodau drwy Gymru gyfan.

 [:]

Scroll to Top