Frank O Connor – ‘Too Much Stuff’

[:en]We over consume, from food and drink through to consumer products and clothing. With current consumption patterns it is estimated that we need anywhere between 3 and 5 planets to sustain us. We clearly need a radical shift in life style and behaviour to move to one planet living.

As a global citizen here are five relatively simple steps to start.

Buy less stuff:

We buy too much stuff, 98% which is thrown away within 6 months. When we need to purchase stuff, we could choose durable long-life products that are non-toxic and have been designed for circularity (i.e. can be reused, remanufactured, repaired, upgraded, recycled, etc.).

Own less stuff:

We own too much stuff, 80% of which is used less than once a month. We could explore sharing as an alternative to individual ownership. We could then access durable long-life products through sharing models, e.g. cars, bikes, clothes, etc.

Repair more stuff:

We throw away so much stuff that can be repaired. We could explore either repairing stuff ourselves and there are lots of support communities out there to help us, or we could support service providers who could do the repair work for us, thus extending the life of the stuff we own.

Buy the food you actually need:

We throw away so much food every week. The statistics are frightening. We could make a pledge to buy what we need, supporting local producers, preferably organic, that sell in suitable portions.

Choose stuff wisely:

We support too many irresponsible companies that do not take into account the true cost of the stuff they produce and sell, e.g. pollution, toxicity, resource scarcity, waste, employee health and wellbeing, etc. We could ask questions of businesses on their values and ethics, using tools such as social media to uncover the truth of their activities. This would help inform us (and others) of which businesses we should support and why. We could also look to purchase secondhand goods thus extending their life.

Frank O Connor

Frank is a passionate, authentic, creative and values-led sustainable designer and social entrepreneur.  Working on something he believes in has taken him to Asia, Africa, Europe, Australia and Americas, collaborating with individuals and all types & sizes of organisation including the UN, European Commission, national and regional governments, multinationals, SMEs, educational institutes, charities and voluntary groups.

Frank’s mixed discipline background includes a PhD in ecodesign and a Masters in Advanced Manufacturing. Frank currently runs anois, a collaborative platform for seeking sustainable solutions, and is in the process of co-founding a number of other ethical organisations including one focussed on sharing.[:cy]Rydym yn defnyddio gormod, o fwyd a diod i gynnyrch defnyddwyr a dillad. Gyda phatrymau defnydd presennol, amcangyfrifir bod angen rhwng tair a phum planed i’n cynnal. Mae’n amlwg bod arnom angen newid radical mewn ffordd o fyw ac ymddygiad i’n symud tuag at fyw ar un blaned.
Fel dinesydd byd-eang, dyma bum cam cymharol syml i gychwyn.

Prynu llai o bethau:

Rydym yn prynu gormod o bethau, ac mae 98% o’r rhain yn cael eu taflu i ffwrdd o fewn chwe mis. Pan mae angen i ni brynu pethau, gallem ddewis cynnyrch hir oes cadwrus sy’n ddiwenwyn ac wedi’u cynllunio ar gyfer cylchogrwydd (h.y. gellir eu hailddefnyddio, eu hailgynhyrchu, eu hatgyweirio, eu huwchraddio, eu hailgylchu ac ati).

Bod yn berchen ar lai o bethau:

Rydym yn berchen ar ormod o bethau, a defnyddir 80% ohonynt lai nag unwaith y mis. Gallem archwilio rhannu fel dewis amgen i berchenogaeth unigol. Wedyn gallem gael mynediad i gynnyrch hir oes cadwrus trwy fodelau rhannu, e.e. ceir, beiciau, dillad ac ati.

Atgyweirio mwy o bethau:

Rydym yn taflu cymaint o bethau i ffwrdd ond gellir eu hatgyweirio. Gallem archwilio naill ai atgyweirio pethau ein hunain ac mae llawer o gymunedau cymorth ar gael i’n cynorthwyo, neu gallem gefnogi darparwyr gwasanaethau sy’n gallu gwneud y gwaith o atgyweirio ar ein rhan, gan ymestyn oes y pethau rydym yn berchen arnynt.

Prynu dim ond y bwyd sydd ei angen arnom:

Rydym yn taflu cymaint o fwyd i ffwrdd bob wythnos. Mae’r ystadegau’n frawychus. Gallem wneud addewid i brynu’r hyn sydd ei angen arnom, a chefnogi cynhyrchwyr lleol, organig os yn bosibl, sy’n gwerthu mewn dognau addas.

Doethineb wrth ddewis pethau:

Rydym yn cefnogi gormod o gwmnïau anghyfrifol sy’n methu ag ystyried cost wirioneddol y pethau y maent yn eu cynhyrchu a’u gwerthu, e.e. llygredd, gwenwyndra, prinder adnoddau, gwastraff, iechyd a lles gweithwyr ac ati. Gallem holi cwestiynau i fusnesau ynghylch eu gwerthoedd a’u moeseg, gan ddefnyddio offer megis cyfryngau cymdeithasol, i ddatgelu’r gwir ynghylch eu gweithgareddau. Byddai hyn yn cynorthwyo o ran ein hysbysu ni (a phobl eraill) ynghylch pa fusnesau y dylem eu cefnogi a pham. Hefyd gallem ystyried prynu nwyddau ail-law a thrwy hyn ymestyn eu hoes.

Mae Frank yn gweithio’n rhyngwladol fel cynllunydd a strategydd cynaliadwy.[:]

Scroll to Top