ELITE Paper Solutions: Adeiladu cysylltiadau rhwng y sector cyhoeddus a menter gymdeithasol

Mae ELITE Paper Solutions wedi defnyddio grant Cronfa Her yr Economi Sylfaenol nid yn unig i dyfu ei lwyddiant masnachol ond i amlygu buddion ei nodau cymdeithasol a gweithle hollol gynhwysol.

Menter gymdeithasol, wedi’i lleoli ym Merthyr Tudful a sy’n arbenigo mewn rheoli a storio dogfennau a darnio data, yw ELITE Paper Solutions.

Fel mae’r acronym yn esbonio – Equality Linked Into Training and Employment – mae ELITE yn anelu at ddarparu gweithle cwbl gynhwysol i gefnogi’r rhai hynny sydd bellaf o’r farchnad lafur oherwydd, er enghraifft, anabledd, cyflyrau iechyd neu ddiweithdra hirdymor, i ennill sgiliau a swyddi.

Derbyniodd ELITE grant y Gronfa Her i ddatblygu ei fodel ymhellach fel ei fod yn gallu cyflawni contractau ar raddfa fawr, contractau a fyddai, yn eu tro, yn cynnal rhagor o swyddi, sgiliau a chyfleoedd gwirfoddoli. Roedd rhan o’r cynllun hwn yn cynnwys dylanwadu ar randdeiliaid yn y sector cyhoeddus i newid eu harferion caffael fel eu bod yn gallu dyfarnu mwy o gontractau i fentrau cymdeithasol.

Buddsoddwyd yr arian grant mewn eitemau cyfalaf a refeniw er mwyn tyfu’r tîm ac adeiladu capasiti sefydliadol. Roedd hyn yn cynnwys penodi Ymgynghorydd Cyflogaeth i weithio gydag asiantaethau cyfeirio a chyrff cynnal eraill i helpu unigolion i gael mynediad at, a symud ymlaen drwy, gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth ELITE.

Roedd y buddsoddiadau hyn nid yn unig wedi helpu ELITE i ennill 3 contract mawr o’r sector cyhoeddus ond hefyd wedi’i alluogi i ymateb yn gyflym i newidiadau yn anghenion ei gwsmeriaid oherwydd pandemig Covid, a chynyddu ei refeniw o £90,000, o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Er enghraifft, roedd un contract a oedd i fod i ddechrau ar ffin y cyfnod clo wedi cynyddu, o draean, ei archeb am gynwysyddion oherwydd newid yn ei ddull gweithio, dull a oedd yn cynhyrchu llawer mwy o bapur nag y ragwelwyd. Gyda’r capsiti ychwanegol hyn, roedd ELITE yn gallu cyflenwi’r biniau casglu ychwanegol angenrheidiol.

Ar ben arall y sbectrwmt, mae’r ffaith bod llawer o sefydliadau yn symud o amgylchedd y swyddfa wedi arwain at ymchwydd yn y galw am sicrhau bod gwybodaeth gorfforol ar gael arlein. Mae’r cynnydd cyflym yn y galw am ei wasanaeth sganio cyfrinachol wedi galluogi ELITE i gyflogi naw aelod newydd o staff i helpu yn yr adran sganio.

Mae ELITE hefyd yn falch ei fod wedi gallu tyfu contractau eraill, gan gynnwys y GIG, trwy ymateb i’r galw cynyddol am y gwasanaeth storio archifau y mae’n darparu, i storio cofnodion pwysig yn ddiogel.

Ochr yn ochr â’i lwyddiant masnachol cynyddol, mae’r grant wedi galluogi ELITE i ddatblygu ymhellach ei weithgaredd craidd o gefnogi’r rhai hynny sydd wedi’u hallgáu o gyfleoedd i ennill sgiliau a gwaith. Ers 2015, mae adran fenter gymdeithasol yr Elusen wedi gweithio gyda dros 250 o bobl sy’n dioddef anabledd neu anfantais; ‘rydym o’r farn bod swydd i gael i bawb, waeth beth yw’r gefnogaeth sydd ei angen arnynt.

I roi esiampl, mae Prif Swyddog Gweithredol ELITE, Andrea Wayman, yn dweud “Mae ein adran sganio yn lle gwych ar gyfer y bobl hynny sy’n uchel weithredol ar y sbectrwm awtistig oherwydd yr angen am roi sylw i fanylder, ac ‘rydym yn eu cefnogi nhw i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol, ffactor sydd, o bosibl, yn y gorffennol wedi’u rhwystro rhag ennill cyflogaeth. Mae eu datblygiad wedi creu tîm gwych”.

Yn hyn o beth, mae prosiect y Gronfa Her hefyd wedi arddangos y rȏl y gall mentrau cymdeithasol chwarae yn yr economi sylfaenol. Mae Andrea o’r farn bod modd mabwysiadu model ELITE mewn unrhyw weithle, gan gynnwys BBaCh mwy o faint a’r Sector Cyhoeddus, i alluogi gweithluoedd mwy amrywiol, cefnogi economïau lleol a gwella dealltwriaeth o’r cyfraniad y mae pobl, sydd yn aml yn cael eu hesgeuluso, yn gallu gwneud.

Er mwyn cefnogi derbynwyr grant y Gronfa Her, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithredu cymuned ymarfer sy’n dod â phrosiectau at ei gilydd i rannu dysgu ac heriau. Mae Andrea o’r farn bod hyn wedi bod o fudd mawr wrth adeiladu perthynas ac wedi arwain at atgyfeiriadau newydd lluosog, yn ogystal â chleient newydd. Mae hyn hefyd wedi rhoi’r cyfle i ELITE i weithredu fel ‘llais prynu cymdeithasol’, ac i hysbysu, a dylanwadu ar, y rhai sydd yn ymwneud ag ocht bwrcasu y broses caffael.

Wrth sȏn am y Gymuned Ymarfer, roedd Andrea am ddweud, “Ro’n i ddim wedi sylweddoli faint o fonws y byddai’r cymunedau ymarfer yn cynnig i ni. Ro’n i’n meddwl eu bod yn rhyw fath o ȏl-ystyriaeth ond, mewn gwirionedd, mae’n nhw wedi bod yr un mor bwysig i ni ag yr oedd derbyn yr arian grant”.

Wrth i ELITE edrych at y dyfodol, mae ei amcanion yn cynnwys dal i dyfu ac hyrwyddo ei fodel. Bydd hyn yn golygu ennill mwy o gyfleoedd yn y sector cyhoeddus, a pharatoi’r ffordd, fel bod mentrau cymdeithasol eraill yn gallu dilyn yr esiampl.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

The Foundational Economy Challenge Fund supported innovative, experimental approaches to community wealth-building and resilient local economies.

Cefnogodd Cronfa Her Economi Sylfaenol dulliau arloesol ac arbrofol o adeiladu cyfoeth cymunedol ac economïau lleol cadarn.

related resources

Scroll to Top