Economi Sylfaenol

 

Mae’r Economi Sylfaenol yn berthnasol i wneuthurwyr polisi, a’r rhai sy’n creu lleoedd, fel ei gilydd. Mae Cynnal Cymru yn cydweithio gyda’r ddau er mwyn archwilio, ac esbonio, paham y mae’r rhan yma o’r economi o bwys o ran cynaliadwyedd.

Economi Sylfaenol

Mae Cynnal Cymru yn hyrwyddo, ar ran Llywodraeth Cymru, cymuned ymarfer yn ymchwilio ffyrdd o dyfu a chynnal yr economi sylfaenol. Mae ei brif feysydd ffocws yn cynnwys Gofal Cymdeithasol, Bwyd a Sgiliau’r Dyfodol.

Mae Cymuned Ymarfer yr Economi Sylfaenol yn cyfarfod yn gyson i gyfnewid gwybodaeth, rhannu dysg ac annog arloesedd. Un rôl allweddol yw helpu creu cysylltiadau rhwng prosiectau a phartneriaid o bob sector er mwyn datrys problemau mewn ffordd ymarferol, a chydweithio. Yr aelodau, gan gymryd rhan weithredol, sy’n arwain y cyfarfodydd ac mae’r cyfarfodydd yn cynnwys mynychwyr o’r awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, darparwyr hyfforddiant, sefydliadau cymunedol, rhwydweithiau’r trydydd sector a swyddogion o Lywodraeth Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â sesiwn, neu am wybod mwy, cysylltwch â clare@cynnalcymru.com

Hanes

Dechreuodd cymuned ymarfer yr economi sylfaenol ym mis Gorffennaf fel rhan o Gronfa Her Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru. Ei nod yw rhannu dysgu ac arloesi, adeiladu cysylltiadau ac annog cydweithredu.

Roedd y Gronfa Her wedi darparu cefnogaeth i brosiectau a oedd am arbrofi ffyrdd newydd o fynd i’r afael â’r heriau – rhai ohonynt yn newydd, eraill yn hen iawn – a wynebir gan fusnesau’r economi sylfaenol, neu’r rhai sy’n dibynnu ar eu gwasanaeth.

Roedd rhain yn cynnwys:

  • recriwtio, cadw a sgiliau’r gweithlu
  • y strwythurau cyflenwi a chynllun y gwasanaethau
  • ffyrdd o hybu effaith prynu yn lleol
  • a ffyrdd o gynnwys dinasyddion yng nghynllun y gwasanaethau

Y nod oedd archwilio i ystod o ddatrysiadau a fyddai, o bosib, yn cynhyrchu modelau hyfyw addasadwy yr oedd modd eu tyfu a’u lledaenu, er mwyn cryfhau economïau lleol ac adeiladu cyfoeth cymunedol.

Gan ddechrau yn 2019 gyda 52 prosiect cychwynnol, y disgwyl oedd, o’r cychwyn, na fyddai rhai o’r arbrofion yn llwyddiannus, ac roedd effaith y pandemig wedi gwneud yr amodau yn fwy heriol fyth.

Serch hynny, gosodwyd cymuned ymarfer yn ei lle er mwyn helpu dal peth o’r dysgu a’r ddealltwriaeth gyfoethog a gynhyrchwyd gan yr holl brosiectau a oedd wedi cymryd rhan. Mae’r enghreifftiau yn yr astudiaethau achos isod yn cynnig blas o’r prosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa – eu llwyddiannau, eu heriau ac, yn bennaf oll, dysgu beth yw’r ffordd orau o gefnogi’r economi sylfaenol yn eu hardal neu sector.

Daeth y Gronfa i ben ym mis Mawrth 2021 ond, ar gais yr aelodau, mae’r gymuned ymarfer wedi parhau. Mae ei rȏl yn dal i gynnwys rhannu dysgu, annog a lledaenu deialog ac hyrwyddo cydweitho.

Adnoddau Cyflym

Diweddariadau Diweddaraf
Mwy o'r economi sylfaenol
Scroll to Top
Skip to content