Doing Business in Wales or With Wales? There’s Something You Should Know….

[:en]A small country of 3 million people will start living with ground-breaking legislation from spring 2016. The Well-being of Future Generations (Wales) Act establishes a set of national goals and places a duty on named public bodies to pursue these goals through the Sustainable Development Principle.

For thirteen years the charity Cynnal Cymru-Sustain Wales has worked in partnership with the Welsh Government to bring the principles of sustainability to practical reality and latterly has been instrumental in the development of this legislation.

From 2016, if you are doing business in Wales or with Wales you need to understand how to implement the principles of Sustainable Development and report on your progress. Our Relevant, Resilient, Responsible consultancy programme will help you do this. We are in the process of helping Glamorgan Cricket Club to develop their sustainable development strategy and integrated reporting mechanism.

We have also helped Principality, Melin Homes and others through our Business Leadership for Sustainable Development course: www.cynnalcymru.com/business-leadership-for-sustainable-development/

We can also offer short seminars on the WFG Act to help business leaders understand the implications and opportunities of the legislation.

Sustainable Development has always been strategically important in Wales but from 2016 there is reason to assume that it will increasingly become the Welsh way of doing business. It will certainly become the way that public services are delivered.

We are a not-for-profit charitable enterprise with a membership of experts and committed professionals. Our vision is that Wales, as a small country, can be a test bed for proving that a sustainability society, prospering justly in balance with nature, is possible. Come and join us on this journey!

Contact 02920 192021 and ask for Mari.[:cy]O wanwyn 2016, bydd gwlad fach â phoblogaeth o 3 miliwn o bobl yn dechrau byw gyda deddfwriaeth arloesol.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn sefydlu set o nodau cenedlaethol ac yn rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus penodol i ddilyn y nodau hyn trwy’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy.

Ers 13 mlynedd, mae’r elusen, Cynnal Cymru, wedi gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i ddod ag egwyddorion cynaliadwyedd yn realiti ymarferol ac, yn ddiweddar, mae wedi bod yn allweddol o ran datblygu’r ddeddfwriaeth hon.

O 2016, os byddwch yn gwneud busnes yng Nghymru neu gyda Chymru, bydd angen i chi ddeall sut i weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy ac adrodd ar eich cynnydd. Bydd ein rhaglen ymgynghori Cyfoes, Cadarn, Cyfrifol, yn eich helpu i wneud hyn. Rydym ni wrthi’n helpu Clwb Criced Morgannwg i ddatblygu eu strategaeth datblygu cynaliadwy a mecanwaith adrodd integredig.

Hefyd, rydym wedi helpu’r Principality, Cartrefi Melin ac eraill trwy ein cwrs Arweinyddiaeth Busnes ar gyfer Datblygu Cynaliadwy: www.cynnalcymru.com/business-leadership-for-sustainable-development/

Hefyd, gallwn gynnig seminarau byr ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i helpu arweinwyr busnes i ddeall goblygiadau a chyfleoedd y ddeddfwriaeth.

Mae datblygu cynaliadwy bob amser wedi bod yn bwysig yn strategol yng Nghymru ond, o 2016, mae rheswm i dybio y bydd yn dod fwyfwy yn ffordd o wneud busnes yng Nghymru.  Yn bendant, dyma’r ffordd y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cyflawni.

Rydym yn fenter elusennol nid er elw sydd ag aelodaeth o arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol ymrwymedig. Ein gweledigaeth yw y gall Cymru, sy’n wlad fach, fod yn fainc arbrofi i brofi bod cymdeithas cynaliadwyedd, sy’n ffynnu’n gyfiawn mewn cydbwysedd â natur, yn bosibl. Dewch i ymuno â ni ar y daith hon!

Ffoniwch 02920 192021 a gofynnwch am Mari.[:]

Scroll to Top