Cyrsiau eco-llythrennedd ar-lein am ddim i helpu unigolion a grwpiau cymunedol ymateb i’r argyfwng ym myd natur

Ydych chi’n aelod o grŵp cymunedol neu fudiad gwirfoddol?
A hoffech chi gymryd rhan mewn rhaglen, am ddim, i helpu gwarchod ac adfer natur?
Os hoffech wneud, efallai bod y cwrs hwn i chi!

Mae’r cwrs hyfforddiant Nabod Natur – Nature Wise a ddarperir gan Cynnal Cymru – Sustain Wales, yn eich hyfforddi ynghylch y ffordd y mae’r amgylchedd naturiol yn gweithio, y bygythiadau y mae’n wynebu a sut y gall bawb helpu natur i ffynnu. 

Diolch i gyllid oddi wrth Moondance Foundation, yr ydym yn gallu cynnig ein cwrs eco-lythrennedd Nabod Natur trwy yr iaith Gymraeg. Bydd y cwrs yn canolbwytio’n benodol ar y ffordd y gall gweithredu ymarferol fod o fudd i natur.

Rydym yn cynnig llefydd di-dâl i staff, gwirfoddolwyr neu aelodau mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol rhwng mis Mai 2023 a Gorffennaf 2023.

Mwy am y cwrs Nabod Natur – Nature Wise

Mae Nabod Natur yn gwrs sy’n canolbwytio ar weithredu, ac a seilir ar wyddoniaeth, i’ch helpu chi ddeall y berthynas rhwng pobl a systemau naturiol. Mae’n rhannu gwybodaeth, yn adeiladu dealltwriaeth a darparu’r offer i ysgogi a chataleiddio gweithredu.

Beth fydda i’n dysgu?

Bydd eich cwrs eco-llythrennedd Nabod Natur yn eich helpu chi fod yn fwy gwybodus a hyderus ynghylch helpu taclo’r argyfwng natur ar eich stepen drws, a thu hwnt. Mae rhan o’r cwrs yn cynnwys datblygu cynllun gweithredu ar gyfer natur yn seiliedig ar yr hyn y byddwch wedi’i archwilio yn ystod y cwrs. Gall hyn fod ar gyfer eich bywyd personol neu eich grŵp/ mudiad.


Ar gyfer pwy y mae’r cwrs Eco-llythrennedd Nabod Natur?

Bwriedir y cwrs eco-llythrennedd Nabod Natur ar gyfer:

  • Grwpiau cymunedol neu fudiadau gwirfoddol ledled Gymru
  • Gall unrhyw aelod o staff, gwirfoddolwr neu ymddiriedolwr mudiad gwirfoddol neu grŵp cymunedol gofrestru. Mae cynghorwyr tref a chymuned o’r ardaloedd hyn hefyd yn gymwys.

 Dyddiadau’r cwrs

CwrsSesiwn 1 – 2.5 awrSesiwn 2 – 2.5 awr
12il o Fai 2023 10yb – 12:30yp (Saesneg)4ydd o Fai 2023 10yb – 12:30yp (Saesneg)
23ydd o Fai 2023 10yb – 12:30yp (Cymraeg)5ed o Fai 2023 10yb – 12:30yp (Cymraeg)
316eg o Fai 2023 10yb – 12:30yp (Cymraeg)18fed o Fai 2023 10yb – 12:30yp (Cymraeg)
45ed o Fehefin 2023 1:30yp – 4yp (Saesneg)7fed o Fehefin 2023 1:30yp – 4yp (Saesneg)
513eg o Fehefin 2023 10yb – 12:30yp (Cymraeg)15fed o Fehefin 2023 10yb – 12:30yp (Cymraeg)
620fed o Fehefin 2023 10yb – 12:30yp (Saesneg)22ain o Fehefin 2023 10yb – 12:30yp (Saesneg)
74ydd o Orffennaf 2023 10yb – 12:30yp (Cymraeg)6ed o Orffennaf 2023 10yb – 12:30yp (Cymraeg)
811eg o Orffennaf 2023 10yb – 12:30yp (Saesneg)13eg o Orffennaf 2023 10yb – 12:30yp (Saesneg)
925ain o Orffennaf 2023 10yb – 12:30yp (Saesneg)27ain o Orffennaf 2023 10yb – 12:30yp (Saesneg)

Ymrwymiad y cwrs

Dim ond pump awr bydd angen arnoch os am gymryd rhan – dwy sesiwn arlein a gynhelir yn ystod yr un wythnos, a hynny fel arfer ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Bydd tystysgrifau yn cael eu dyrannu i’r ymgeiswyr sy’n gorffen y cwrs yn llwyddiannus.

Sut y galla i archebu lle?

Cofrestrwch eich lle yn rhad-ag-am-ddim trwy Ticketsource

Am unrhyw ymholiadau eraill, anfonwch e-bost i training@cynnalcymru.com


Cwestiynau cyffredin

Oes angen arna i unrhyw wybodaeth flaenorol am systemau natur?

Nag oes, mae’r cwrs byr hwn yn agored i bawb. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol.

Beth os na allaf fynychu ar y diwrnodau hynny?

Rhaid ichi fynychu’r ddwy sesiwn i gwblhau’r cwrs. Os nad ydych ar gael ar yr amseroedd a hysbysebir, ond yn dal am wneud y cwrs, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda, a byddwn yn ychwanegu’ch enw at restr am gwrs a gynhelir ar amser arall.

Beth os yw fy ngrŵp cyfan am wneud y cwrs?

Os oes gennych grŵp o ddeg person neu fwy sydd am wneud y cwrs, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda a byddwn yn ymchwilio i’r posibilrwydd o gynnal cwrs ar wahân ar adeg sy’n eich siwtio chi.

Pryd bydd y cyrsiau yn cael eu cynnal?

Byddwn yn cynnal cyrsiau rheolaidd rhwng Mai a Gorffennaf 2023.

related resources

Scroll to Top