Cynnal Cymru – Sustain Wales BECOMES WORKPLACE OF WORLD CHANGERS

[:en]Cynnal Cymru – Sustain Wales has committed to sourcing more ethically in their office in Cardiff, by ensuring staff and visitors are able to choose Fairtrade options when it comes to having their daily cuppa.

By offering Fairtrade tea, coffee and sugar, staff at Cynnal Cymru – Sustain Wales are celebrating becoming a Fairtrade Workplace of World Changers – and can now proudly display their Fairtrade certificate.

David Fitzpatrick from Cynnal Cymru – Sustain Wales says: ‘As an organisation, we are committed to sourcing sustainably where we can, and are delighted to be able to celebrate becoming a Fairtrade Workplace of World Changers.

‘Staff have worked hard to ensure we have Fairtrade hot drinks in the building, and we’re happy to know that by purchasing Fairtrade we’re helping a farmer working hard somewhere else to get a fair deal.’

Fairtrade ensures farmers and workers across the developing world receive a decent price for their hard work, as well as an additional Fairtrade Premium, used by producers and workers to invest in their communities – whether that’s building a new school or hospital, or investing in better and more environmental business practices.

As part of our commitment this year we have highlighted the growers at Kuapa Kokoo Ltd for Fairtrade Fortnight and are providing samples of their Divine Chocolate Minis at our major annual event.

James Bennett, Head of Brand and Out of Home at the Fairtrade Foundation, adds: ‘By supporting farmers and workers through their business practices, Cynnal Cymru – Sustain Wales is helping to change lives.

‘Switching to Fairtrade at your workplace is easy and is one way of showing that, as a business, you care about sourcing sustainably. My question would be, why not offer Fairtrade?’

For more information, contact: Mari@cynnalcymru.com

The Fairtrade Foundation is an independent certification body which licenses the use of the FAIRTRADE Mark on products which meet international Fairtrade standards. This independent consumer label appears on products to show that disadvantaged producers are getting a better deal from trade. Today, more than 1.3 million people – farmers and workers – across more than 70 developing countries benefit from the international Fairtrade system.

Over 4,500 products have been licensed to carry the FAIRTRADE Mark including coffee, tea, herbal teas, chocolate, cocoa, sugar, bananas, grapes, pineapples, mangoes, avocados, apples, pears, plums, grapefruit, lemons, oranges, satsumas, clementines, mandarins, lychees, coconuts, dried fruit, juices, smoothies, biscuits, cakes & snacks, honey, jams & preserves, chutney & sauces, rice, quinoa, herbs & spices, seeds, nuts & nut oil, wines, beers, rum, confectionary, muesli, cereal bars, yoghurt, ice-cream, flowers, sports balls, sugar body scrub and cotton products including clothing, homeware, cloth toys, cotton wool, olive oil, gold, silver and platinum.

Awareness of the FAIRTRADE Mark continues to be high in 2013, at a level of 77%.

Estimated retail sales of Fairtrade products in 2012 reached £1.57 billion, a 19% increase on sales of £1.32 billion in 2011.[:cy]Mae Cynnal Cymru wedi ymroddi i fod yn fwy moesegol wrth brynu ar gyfer eu swyddfa yng Nghaerdydd, trwy sicrhau bod staff ac ymwelwyr yn gallu dewis opsiynau Masnach Deg wrth gael eu paned ddyddiol.

Trwy gynnig te, coffi a siwgr Masnach Deg, mae staff Cynnal Cymru yn dathlu dod yn Weithle o Newidwyr Byd Masnach Deg – a gallan nhw nawr arddangos eu tystysgrif Masnach Deg.

Dywedodd David Fitzpatrick o Cynnal Cymru: ‘Fel sefydliad, rydym yn ymroddedig i gaffael yn gynaliadwy lle gallwn ni, ac rydym yn falch o allu dathlu dod yn Weithle o Newidwyr Byd Masnach Deg.

‘Mae’r staff wedi gweithio’n galed i sicrhau bod gennym ni ddiodydd poeth Masnach Deg yn yr adeilad, ac rydym yn hapus i wybod, wrth brynu nwyddau Masnach Deg, ein bod ni’n helpu ffermwr sy’n gweithio’n galed yn rhywle arall, i gael bargen deg.’

Mae Masnach Deg yn sicrhau bod ffermwyr a gweithwyr ledled y byd datblygedig yn cael pris digonol am eu gwaith caled, yn ogystal â Phremiwm Masnach Deg ychwanegol, a ddefnyddir gan gynhyrchwyr a gweithwyr i fuddsoddi yn eu cymunedau – p’un ai i adeiladu ysgol neu ysbyty newydd, neu fuddsoddi mewn arferion busnes gwell a mwy amgylcheddol.

Fel rhan o’n hymroddiad eleni, rydym ni wedi amlygu’r tyfwyr yn Kuapa Kokoo Ltd ar gyfer Pythefnos Masnach Deg a byddwn yn darparu samplau o’u siocledi bach Divine yn ein prif ddigwyddiad blynyddol.

Dywedodd James Bennett, Pennaeth Brand and Out of Home y Sefydliad Masnach Deg: ‘Trwy gynorthwyo ffermwyr a gweithwyr trwy eu harferion busnes, mae Cynnal Cymru yn helpu i newid bywydau.

‘Mae newid i Fasnach Deg yn eich gweithle yn hawdd ac yn un sy’n dangos, fel busnes, eich bod chi’n pryderu am gaffael yn gynaliadwy. Fy nghwestiwn i fyddai, pam peidio â chynnig Masnach Deg?’

Mae’r Sefydliad Masnach Deg yn gorff ardystio annibynnol sy’n trwyddedu defnyddio’r marc MASNACH DEG ar gynhyrchion sy’n bodloni safonau Masnach Deg rhyngwladol. Mae’r label defnyddwyr annibynnol hwn yn ymddangos ar gynhyrchion i ddangos bod cynhyrchwyr difreintiedig yn cael bargen well o fasnach. Heddiw, mae mwy nag 1.3 miliwn o bobl – ffermwyr a gweithwyr – ar draws mwy na 70 o wledydd datblygedig yn elwa ar y system Masnach Deg ryngwladol.

Mae dros 4,500 o gynhyrchion wedi cael eu trwyddedu i ddangos y marc MASNACH DEG, gan gynnwys coffi, te, te llysieuol, siocled, coco, siwgr, bananas, grawnwin, pîn-afalau, mangos, afocados, afalau, gellyg, eirin, grawnffrwyth, lemonau, orennau, satswmas, clementinau, mandarinau, litshis, cnau coco, ffrwythau sych, sudd, smwddîs, bisgedi, cacennau a byrbrydau, mêl, jamiau a phiclau, siytni a sawsiau, reis, cwinoa, perlysiau a sbeisys, hadau, cnau ac olew cnau, gwinoedd, cwrw, rym, melysion, miwsli, bariau grawnfwyd, iogwrt, hufen iâ, blodau, peli chwaraeon, sgrwb siwgr i’r corff a chynhyrchion cotwm, gan gynnwys dillad, deunyddiau i’r cartref, teganau defnydd, gwlân cotwm, olew olewydd, aur, arian a phlatinwm.

Roedd ymwybyddiaeth o’r marc MASNACH DEG yn parhau i fod yn uchel yn 2013, ar lefel o 77%.

Yn 2012, cyrhaeddodd gwerthiant amcangyfrifedig cynhyrchion Masnach Deg mewn siopau £1.57 biliwn, sy’n gynnydd o 19% ar werthiant o £1.32 biliwn yn 2011.[:]

Scroll to Top