Cynnal Cymru Supports 100 Years of the Women’s Institute

[:en]Cynnal Cymru-Sustain Wales were delighted to support the Centenary of the National Federation of WI’s, earlier this month.

The WI is the largest women’s voluntary organisation in the UK with over 212,000 members. The first WI meeting in the UK was held in Llanfairpwll on Anglesey in September 1915, and the organisation has a strong network in Wales.

Helen Nelson attended the WI evening reception at the stunning art deco headquarters of the Royal Society of British Architects in the heart of London on behalf of Cynnal Cymru; having worked closely with the WI over the years. Cynnal Cymru and the WI have focussed on issues such as climate change, sustainable development and regenerating the high street and have plans to continue working in these areas in light of the new Well-being of Future Generation Act in Wales.

In 2009, WI members from Llandewi Brefi Eco team in Ceredigion were voted Green Heroes, in Cynnal Cymru’s Wales Green List. More recently the WI played an active role in the Wales We Want National Conversation by arranging events on ‘The Wales that Women Want in 2050’ project and to consolidate the relationship Rhian Connick, head of the WI in Wales was also Cynnal Cymru Board Member and Chair.

Helen Nelson, Programme Manager for Cynnal Cymru said “It was a pleasure to be able to support the WI celebrate their centenary having been involved in many projects with the WI. We look forward to continuing to work as partners on a sustainable Wales for future generations”.

Anne Jones, Chair of WI said “we were delighted that Cynnal Cymru was able to join us in celebrating a 100 years of the WI. We value the partnership with Cynnal Cymru and look forward to continuing to work with them to ensure that the vital role women play in achieving a sustainable future for their families and communities is recognised”.[:cy]Roedd Cynnal Cymru-Sustain Wales yn falch iawn i gefnogi Canmlwyddiant Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched, yn gynharach y mis hwn.

Sefydliad y Merched yw’r sefydliad gwirfoddol mwyaf i ferched yn y DU gyda dros 212,000 o aelodau. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Sefydliad y Merched yn y DU yn Llanfairpwll ar Ynys Môn ym Medi 1915 ac mae ganddo rwydwaith gref yng Nghymru.

Mynychodd Helen Nelson dderbyniad Sefydliad y Merched ym mhencadlys odidog ‘art deco’ Cymdeithas Frenhinol Penseiri Prydain yng nghanol Llundain ar ran Cynnal Cymru ar ôl gweithio’n agos gyda Sefydliad y Merched dros y blynyddoedd. Mae Cynnal Cymru a Sefydliad y Merched wedi canolbwyntio ar faterion megis newid yn yr hinsawdd, datblygu cynaliadwy ac adnewyddu’r stryd fawr ac mae ganddynt gynlluniau i barhau i weithio yn y meysydd hyn yng ngoleuni Deddf newydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru.

Yn 2009, pleidleisiwyd tîm Eco Llanddewi Brefi yng Ngheredigion yn Arwyr Gwyrdd yn Rhestr Werdd Cynnal Cymru. Yn fwy diweddar chwaraeodd Sefydliad y Merched rôl weithgar yn Sgwrs Genedlaethol y Gymru a Garem  drwy drefnu digwyddiadau ar brosiect ‘Y Gymru a Garai Merched yn 2050’, ac i atgyfnerthu’r berthynas roedd Rhian Connick, pennaeth Sefydliad y Merched yng Nghymru hefyd yn Aelod o Fwrdd Cynnal Cymru ac yn Gadeirydd.

Dywedodd Helen Nelson, Rheolwraig Rhaglenni Cynnal Cymru “Yr oedd yn bleser medru cefnogi Sefydliad y Merched wrth iddynt ddathlu eu canmlwyddiant ar ôl cymryd rhan mewn llawer o brosiectau’r Sefydliad. Edrychwn ymlaen at barhau i weithio fel partneriaid ar gynaliadwyedd yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol[:]

Scroll to Top