Cynnal Cymru Festive Event

[:en]On Friday December 18th, Cynnal Cymru hosted a Festive Networking Breakfast in the Millennium Stadium.

The event brought together a range of people from organisations interested in gaining an understanding of how they can become more sustainable and learn from some of Cynnal Cymru’s members.

Co-director Mari Arthur opened the event and highlighted the need for businesses and organisations to take action to reduce their impact on the environment in light of the COP21 Paris agreement earlier in December.

Rhodri Thomas from Cynnal Cymru gave an inspiring and entertaining personal reflection, looking at the way Sustainable Development has been addressed and engaged throughout his own lifetime. Rhodri reflected on the different ways governments and organisations have attempted to tackle climate change over the past 30 years since the Brundtland Report came out in 1987.

We were delighted to hear from Darren Crossman, facilities manager at the Millennium Stadium/Welsh Rugby Union where he announced their exciting plans to generate their own energy. The Millennium Stadium is working with the Low Carbon Research Institute at Cardiff University to put solar PV on the roof of the stadium and power the stadium through renewable energy throughout the year. This will be an iconic project for Wales and a world-leading example as the only stadium in the world to be powered by renewable energy – demonstrating that Wales is leading the way in implementing practical sustainability initiatives.

Cynnal Cymru and WRU partners, Principality also spoke at the event showcasing their ‘Being Responsible’ projects. James Harper, Marketing Manager for Principality Building Society explained that all of their activities are done in the interest of their 500,000 members across Wales. Principality sponsors a large number of sports clubs, community projects and events and staff are encouraged to engage in volunteer work and raise money for worthwhile projects. James also announced that their new head office is being retrofitted with new energy efficient technology.

There was also a chance for new members The Pelican Nursery and Natural UK who have come together through Cynnal Cymru to announce a new pilot project. Natural UK, a specialist waste management company based in Ammanford, have developed the technology to recycle nappies so that 100% avoids landfill, reusing some of the materials for insulation and roof tiles. They are working in partnership with the Welsh-medium, Eco nursery to recycle all the nappies from the nursery and are now going to pilot it wider to include parents and the local community; providing a nappy recycling bank at the nursery. This is a great example of the way Cynnal Cymru can help bring together organisations around the central theme of sustainability, enabling partnerships and new projects to develop sustainable practices in Wales.

The networking breakfast was an excellent opportunity to bring together like-minded enterprises, to reflect on recent success stories and collaborations and to look ahead at 2016 plans to further support our members.[:cy]Ar ddydd Gwener Rhagfyr 18fed, cynhaliodd Cynnal Cymru Frecwast Rhwydweithio Nadoligaidd yn Stadiwm y Mileniwm.

Daeth y digwyddiad ag ystod o bobl at ei gilydd o sefydliadau â diddordeb mewn ennill dealltwriaeth o’r modd y gallant ddod yn fwy cynaliadwy a dysgu oddi wrth rai o aelodau Cynnal Cymru.

Agorwyd y digwyddiad gan y Cyd-gyfarwyddwr Mari Arthur a amlinellodd yr angen i fusnesau a sefydliadau weithredu i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd yng ngoleuni  cytundeb COP21 ym Mharis yn gynharach ym mis Rhagfyr.

Cafwyd myfyrdod ysbrydoledig a diddan gan Rhodri Thomas o Cynnal Cymru a edrychodd ar y modd yr aethpwyd i’r afael â Datblygu Cynaliadwy  yn ystod ei fywyd ef. Myfyriodd Rhodri ar y gwahanol ddulliau a ddefnyddiwyd gan lywodraethau a sefydliadau i geisio mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd dros yn 30 mlynedd ers i Adroddiad Brundtland ddod allan yn 1987.

Roeddem wrth ein bodd i glywed Darren Crossman, rheolwr cyfleusterau  Stadiwm y Mileniwm/Undeb Rygbi Cymru yn  cyhoeddi  eu cynlluniau cyffrous i gynhyrchu eu hynni eu hunain. Mae Stadiwm y Mileniwm yn gweithio gyda Sefydliad Ymchwil ar Garbon Isel ym Mhrifysgol Caerdydd i roi paneli solar ffotofoltaig ar do’r stadiwm i bweru’r stadiwm drwy gyfrwng ynni adnewyddadwy drwy gydol y flwyddyn. Bydd hwn yn brosiect eiconig i Gymru ac yn enghraifft sy’n arwain y byd fel yr unig stadiwm yn y byd i gael ei bweru gan ynni adnewyddadwy – sy’n dangos bod Cymru’n arwain y ffordd wrth weithredu mentrau ymarferol cynaliadwyedd.

Siaradodd y Principality, partneriaid Cynnal Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, hefyd yn yr achlysur gan arddangos eu prosiectau ‘bod yn Gyfrifol’. Eglurodd James Harper, Rheolwr Marchnata Principality bod eu holl weithgareddau’n canolbwyntio ar fudd eu 500,000 aelod ar draws Cymru. Mae Principality yn noddi nifer mawr o glybiau chwaraeon, prosiectau cymunedol a digwyddiadau ac  anogir staff i wneud gwaith gwirfoddol a chodi arian i brosiectau gwerthchweil. Hefyd, dywedodd James fod eu prif swyddfa newydd  yn cael  ei hôl-osod gyda thechnoleg effeithlon mewn ynni.

Roedd yna hefyd gyfle i aelodau newydd Meithrinfa y Pelican a Natural UK sydd wedi dod at ei gilydd drwy Cynnal Cymru i ddatgan prosiect peilot newydd. Mae Natural UK, cwmni sy’n arbenigo mewn rheoli gwastraff, wedi ei leoli yn Rhydaman, wedi datblygu technoleg i ailgylchu clytiau babanod gant y cant i osgoi tirlenwi, gan ailddefnyddio rhai o’r deunyddiau ar gyfer insiwleiddio a theils to. Maent yn cydweithio mewn partneriaeth â’r Eco-feithrinfa  cyfrwng Cymraeg i ailgylchu eu holl glytiau o’r feithrinfa a’u bwriad yn awr yw ehangu eu cynlluniau peilot i gynnwys rhieni a’r gymuned leol, gan ddarparu banc ailgylchu clytiau yn y feithrinfa. Mae hon yn enghraifft wych o’r modd y gall Cynnal Cymru helpu i ddwyn sefydliadau at ei gilydd o amgylch thema ganolog cynaliadwyedd, gan alluogi partneriaid a phrosiectau newydd i ddatblygu arferion cynaliadwy yng Nghymru.

Yr oedd y brecwast rhwydweithio’n gyfle ardderchog i ddwyn at ei gilydd fentrau o’r un anian, i fyfyrio ar lwyddiannau a chydweithredu diweddar  ac i edrych ymlaen at gynlluniau 2016 i roi cymorth pellach i’n haelodau.[:]

Scroll to Top