Yr hyn ‘rydym yn ei wneud

Ni yw’r arbenigwyr cynaliadwyedd yng Nghymru – ‘rydym yn darparu cyngor, hyfforddiant a chysylltiadau i helpu eich sefydliad wneud penderfyniadau mentrus am ddyfodol tecach a mwy diogel.

P’un yr ydych, yn wyneb yr argyfwng hinsawdd, am ddiogelu eich busnes at y dyfodol, helpu diogelu ac adfer natur neu greu swyddi a fydd yn gwella bywydau a chymunedau, gallwn ni eich helpu chi gyrraedd y nod. 

Byddwn yn darparu cyngor, hyfforddiant a gwasanaethau cynnal i helpu chi droi eich amcanion cynaliadwyedd yn weithredoedd. Gallwn hefyd weithredu fel cynullwyr ac hyrwyddwyr – a dod â sefydliadau at ei gilydd i wneud pethau ddigwydd.

‘Rydym yn gweithio ar draws sectorau gan ddod ag arweinyddion busnes, cyrff cyhoeddus, consortia’r sector ac arloeswyr diwydiant at ei gilydd.

Ar gyfer busnesau

Er mwyn i’ch busnes ffynnu, rhaid ei fod yn addas at y dyfodol – yn barod i ddygymod â heriau newid hinsawdd a’r cyflenwad o adnoddau naturiol, yn gallu denu a chadw staff a chwarae rhan bositif yn eich cymuned. ‘Rydym yma i’ch cefnogi chi gyda chyngor, hyfforddiant a chyfleoedd i gysylltu ag eraill.

Ar gyfer cyrff cyhoeddus

Mae’r sector cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu newidiadau sylfaenol – ac ‘rydym ni wrth law i’ch cefnogi. Mae’r Ddeddf Llesiant Cendlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn golygu bod angen meddwl a gweithredu mewn ffordd wahanol er mwyn creu cymunedau mwy gwyrdd, iachach a thecach. Mae gennym y sgiliau a’r arbenigedd i helpu chi a’ch tîm addasu, a chwrdd â gofynion eich defnyddwyr gwasanaeth at y dyfodol.

Ar gyfer y trydydd sector

‘Rydym ar gael i helpu’ch sefydliad i fod yn wydn, a chwarae eich rhan mewn creu dyfodol cynaliadwy. O newid hinsadd hyd at gyfiawnder cymdeithasol, gallwn eich helpu chi ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r cysylltiadau sydd eu hangen arnoch i lwyddo. 

Sefydlu llinellau sylfaenol

Cynlluniau gweithredu

Ymwybyddiaeth Fewnol ac addysg

Gwreiddio cynaliadwyedd ar draws sefydliadau

Cyngor a chynllunio gweithredu

Gallwn ni eich helpu i adnabod effaith eich sefydliad ar bobl a’r amgylchedd, a rhoi cyngor ynghylch addysg fewnol, cynlluniau gweithredu a thargedau am welliannau yn ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Amcanion Datblygu Cynaliadwy 2030 ac arfau Gwerth Cymdeithasol.

Datblygu Proffesiynol ac Hyfforddiant

Gallwn ni eich helpu chi adeiladu gwybodaeth a gweithlu grymus drwy ein cyrsiau a’n rhaglenni hyfforddiant.

P’un ai bod angen arnoch hyfforddiant amgylcheddol pwrpasol neu wasanaeth tîm Llythrennedd Carbon, mae gennym y sgiliau a’r profiad i ddylunio, datblygu a chyflenwi rhaglenni hyfforddiant unigryw.

Mae ein hyfforddwyr wedi’u hyfforddi at lefel TAR mewn addysg oedolion, ac mae ganddynt brofiad o gynnal cyrsiau ar gyfer rheolwyr hŷn, aelodau etholedig a swyddogion arweiniol.

Adeiladu Cysylltiadau a Chydweithio

‘Rydym yn trefnu a rheoli cydweithrediad rhwng diwydiannau, Cymunedau Ymarfer traws-sector a phartneriaethau prosiect. ‘Rydym hefyd yn gweithio gyda thimau mewnol, traws-sefydliadol neu aml-bartner i greu gofod ar gyfer ymholiad grŵp, myfyrio a meddwl creadigol sy’n canolbwyntio ar ddarganfod datrysiadau.

Creu mentrau cydweithredol

Cynnwys y gymuned

Hyrwyddo sy’n ffocysu ar weithredu

Cysylltwch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.

shwmae@cynnalcymru.com

Tel. 029 2294 0810

Scroll to Top
Skip to content