Closure urged for ‘environmentally catastrophic’ power station

[:en]Environmental campaigners are calling for a coal-fired power station in Wales to be closed after the threat it poses to the environment and to the health of people in Wales was revealed in a new report [1].

Friends of the Earth Cymru has calculated that Aberthaw power station, near Barry in the Vale of Glamorgan, costs Welsh society £400 million more every year in environmental and health pollution than any gains from employment and electricity generation.

The UK Government has committed to close all coal-fired power stations by 2025. However the Welsh Government has had no discussions with the Aberthaw operator about its closure, nor has any discussion taken place at Cabinet about closing it.

The report, published today by Friends of the Earth Cymru, highlights numerous concerns about the power plant, including:

Climate change: Aberthaw pumps out up to 8.5 million tonnes of carbon dioxide (CO2) annually; in 2013 it was responsible for 17% of Wales’ greenhouse gas emissions. Its continued operation would mean Wales will almost certainly fail to meet the Welsh Government target of a 40% reduction in emissions by 2020

Nitrogen oxides: Aberthaw power station is the third-largest point source of toxic nitrogen oxides (NOx) in Europe, with emissions well in excess of EU Directives. NOx are a group of toxic gases that can cause respiratory problems and are harmful to human health. As a result of these emissions – exceeding legal limits since at least 2008 – it is currently the subject of legal proceedings lodged by the European Commission with the European Court of Justice.

Mercury: Aberthaw is a major emitter of mercury (Hg), with a 0.6% share of UK emissions. European legislation requires the cessation of discharges of hazardous substances such as mercury into water by 20 November 2021. It is difficult to see how Aberthaw will comply with this requirement.

Friends of the Earth Cymru says the coal-burning power station should be closed down, and greater resources put into energy efficiency and renewable power.

 

Friends of the Earth Cymru director, Gareth Clubb, said:

“Aberthaw is one of the most polluting power stations in the whole of the UK. The toxic gases pouring out of its chimneys put a massive burden on society. The environmental damage and serious health impacts are enomous – particularly on people with respiratory ailments. People living downwind of Aberthaw, including in Barry, Cardiff, Newport and Bristol, will be horrified by the knowledge that their health could be directly impacted by the fumes gushing out of this power station. This environmentally catastrophic power plant makes a major contribution to Wales’ impact on climate change. Its continued operation would mean Wales will almost certainly fail to meet the Welsh Government target of a 40% reduction in emissions by 2020. Aberthaw power station has been hauled before the European Court of Justice for its refusal to meet pollution limits. It’s high time the Welsh Government took action and pushed Westminster to close it. Every year this dirty power plant continues to operate will mean hundreds of millions of pounds of damage to Welsh people and our environment.”

  1. https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/aberthaw-report-99801.pdf Total cost to society of pollution from Aberthaw is £947 million each year.

[:cy]Mae ymgyrchwyr amgylcheddol yn galw am gau gorsaf bŵer llosgi glo yng Nghymru wedi i’r bygythiad y mae’n ei beri i’r amgylchedd ac i iechyd pobl Cymru gael ei ddatgelu mewn adroddiad newydd [1].

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi cyfrifo bod gorsaf bŵer Aberddawan, ger y Barri ym Mro Morgannwg, yn costio £400 miliwn yn fwy i gymdeithas Cymru bob blwyddyn mewn llygredd amgylcheddol ac iechyd nac unrhyw enillion a geir o ganlyniad i gyflogaeth a chynhyrchu trydan.

Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gau pob gorsaf bŵer llosgi glo erbyn 2025. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru wedi cynnal unrhyw drafodaethau gyda gweithredwr Aberddawan ynglŷn â’r cau, ac ni fu unrhyw drafodaethau yn y Cabinet ynglŷn â’i chau.

Mae’r adroddiad, a gyhoeddir heddiw gan Gyfeilion y Ddaear Cymru, yn tynnu sylw at nifer o bryderon ynglŷn â’r orsaf bŵer, yn cynnwys:

Newid hinsawdd: Mae gorsaf Aberddawan yn pwmpio hyd at 8.5 miliwn tunnell fetrig o garbon deuocsid (CO2) yn flynyddol; yn 2013 roedd hi’n gyfrifol am 17% o allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru. Byddai parhau gyda’i gweithrediad yn golygu y bydd Cymru bron yn sicr yn methu cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o ostyngiad gwerth 40% mewn allyriadau erbyn 2020.

Ocsidau nitrogen: Gorsaf bŵer Aberddawan yw ffynhonnell trydydd fwyaf o ocsidau nitrogen (NOx) gwenwynig yn Ewrop, gydag allyriadau yn llawer uwch na Chyfarwyddebau’r UE. Mae NOx yn grŵp o nwyon gwenwynig a all achosi problemau anadlu ac maent yn niweidiol i iechyd dynol. O ganlyniad i’r allyriadau hyn – sydd wedi mynd dros y terfynau cyfreithiol ers o leiaf 2008 – mae’n destun achos cyfreithiol ar hyn o bryd a ddygwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd gerbron Llys Cyfiawnder Ewrop.

Arian Byw: Mae Aberddawan yn allyrrwr mawr o arian byw (Hg) ac yn gyfrifol am 0.6% o allyriadau’r DU. Mae deddfwriaeth Ewropeaidd yn ei gwneud i’n ofynnol i roi terfyn ar ollwng sylweddau peryglus megis arian byw i mewn i ddŵr erbyn 20 Tachwedd 2021. Mae’n anodd gweld sut y bydd Aberddawan yn cydymffurfio â’r gofyniad hwn.

Dywed Cyfeilion y Ddaear Cymru y dylid cau’r orsaf bŵer llosgi glo, ac y dylai mwy o adnoddau gael eu rhoi i feysydd effeithlonrwydd ynni a phŵer adnewyddadwy.

 

Meddai Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru, Gareth Clubb:

“Aberddawan yw un o’r gorsafoedd pŵer sy’n llygru fwyaf yn y DU. Mae’r nwyon gwenwynig sy’n llifo allan o’i simneiau yn gosod baich anferth ar gymdeithas. Mae’r difrod amgylcheddol a’r effeithiau difrifol ar iechyd yn enfawr – yn arbennig ar gyfer pobl sydd ag anhwylderau anadlu. Bydd pobl sy’n byw yng nghyfeiriad y gwynt o Aberddawan, yn cynnwys yn y Barri, Caerdydd, Casnewydd a Bryste, yn cael eu harswydo o wybod y gallai eu hiechyd gael ei effeithio’n uniongyrchol gan y mygdarth sy’n cael ei chwydu allan o’r orsaf bŵer hon. Mae’r orsaf pŵer amgylcheddol drychinebus hon yn gwneud cyfraniad mawr i effaith Cymru ar newid hinsawdd. Byddai parhau gyda’i gweithrediad yn golygu y bydd Cymru bron yn sicr yn methu cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o ostyngiad gwerth 40% mewn allyriadau erbyn 2020. Mae gorsaf bŵer Aberddawan wedi ei dwyn gerbron Llys Cyfiawnder Ewrop am iddi wrthod bodloni’r terfynau o ran llygredd. Mae’n hen bryd i Lywodraeth Cymru weithredu a rhoi pwysau ar San Steffan i’w chau. Am bob blwyddyn y bydd y gwaith pŵer budr hwn yn parhau i weithredu gwneir difrod gwerth cannoedd o filiynau o bunnoedd i bobl Cymru ac i’n hamgylchedd.”

[1]. https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/aberthaw-report-99801.pdf[:]

Scroll to Top