Ymgysylltu a Chyfranogi

Grwp Herio Cymru Sero Net 2035 yn lansio ei her gyntaf

Mae’r byd yn profi effeithiau trychinebus yr argyfwng hinsawdd ac ar hyn o bryd nid yw ar y trywydd iawn i osgoi effeithiau pellach a allai gael effaith negyddol ar ein bywydau ni i gyd. Yn ddiweddar, cyhoeddodd gwyddonwyr blaenllaw yr hyn a elwir yn “ein rhybudd terfynol”. Mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru ar y cyd wedi gwahodd grŵp annibynnol i archwilio sut y gall y wlad gyflymu ei throsglwyddiad i sero net, a sut y gallai fod yn bosibl diwygio ei tharged i 2035 o 2050 ymlaen.

Tasg y ‘Grŵp’, dan arweiniad y cyn Weinidog Amgylchedd Jane Davidson, yw:

  • dod o hyd i’r enghreifftiau gorau o newid trawsnewidiol o Gymru ac o gwmpas y byd;
  • herio llywodraeth Cymru a Senedd i fynd ymhellach ac yn gyflymach;
  • dychmygu sut olwg sydd ar ddyfodol tecach, mwy cynaliadwy i genedl y Cymry.

Dywedodd Will Evans, ffermwr 10fed cenhedlaeth o Wrecsam ac aelod o’r Grŵp:

“Rwy’n bryderus iawn am effaith newid hinsawdd ar ffermio yn y DU a dyna pam rwy’n falch ac yn gyffrous i fod yn rhan o’r sgwrs genedlaethol hon ar sut y gall Cymru roi’r gorau i weithredu ac addasu i ddiogelu dyfodol i’n plant. ”

Mae ffermwr y 10fed cenhedlaeth, Will Evans, yn falch o’i waith. Mae ffermwr y 10fed cenhedlaeth, Will Evans, yn falch o’i waith. Ac eto mae ganddo bryderon dybryd am ddyfodol ffermio yng Nghymru a dyfodol ei ferched yn wyneb newid hinsawdd. Mae’n ymwybodol bod angen i ffermio newid ac mae hyn yn rhoi cyfle enfawr. Yn ddiweddar mae wedi ymuno â ‘Grŵp Her Cymru Net Zero 2035’ sydd newydd ei ffurfio, dan gadeiryddiaeth y cyn-weinidog dros yr amgylchedd, Jane Davidson, i helpu i sicrhau bod ffermio a’r system fwyd yng Nghymru yn addas ar gyfer y dyfodol. Mae’r Grŵp yn lansio ei waith yn ffurfiol heddiw, gyda her gyntaf i archwilio sut y gallai Cymru fwydo ei hun erbyn 2035.

Dywedodd Jane Davidson, Cadeirydd:

“Mae sefydlu’r grŵp her yn dangos bod Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn “cael” difrifoldeb ein sefyllfa fyd-eang ac o ddifrif ynglŷn â sut y gallwn leihau’r effeithiau a pharatoi ar gyfer y dyfodol.”

Mae’r Grŵp yn chwilio am yr atebion mwyaf dychmygus i lywio cynlluniau cyflawni 10 mlynedd rhwng 2025 a 2035.

Bydd yn ceisio safbwyntiau o Gymru a’r byd; gwneud casgliadau drafft yn gyhoeddus i’w rhoi ar brawf yn agored yng Nghymru a thu hwnt, cyn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn haf 2024.

Ychwanegodd Jane Davidson:

“Rwy’n herio unrhyw un sydd â syniadau mawr am sut i gyrraedd sero net erbyn 2035 – tra hefyd yn gwneud yn siŵr ein bod yn cefnogi cymunedau yng Nghymru ac yn sicrhau canlyniadau gwell i fyd natur – i ymateb i’n galwadau am dystiolaeth.”

Bydd y Grŵp am glywed gan bobl a chymunedau ledled Cymru a’r byd i wrando ar eu profiadau a’u syniadau, ar draws ystod o heriau allweddol. Yr her gyntaf, sy’n cael ei lansio heddiw, yw Sut gallai Cymru fwydo’i hun erbyn 2035?

Mae galwad yr her gyntaf am farn a thystiolaeth hefyd yn cael ei lansio heddiw a disgwylir iddo redeg am ddau fis, gan ddod i ben ar 28th Mehefin. Bydd dyddiadau lansio ar gyfer heriau pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law. Mae gwaith y Grŵp i fod i redeg tan haf 2024.

Mae’r Grŵp yn cynnwys 25 o aelodau annibynnol, di-dâl ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o Senedd Ieuenctid Cymru.

Y pum Her Net Sero 2035 yw:

  1. Sut gallai Cymru fwydo ei hun erbyn 2035?
  2. Sut y gallai Cymru ddiwallu anghenion ynni erbyn 2035 a chael gwared ar danwydd ffosil yn raddol?
  3. Sut y gallai Cymru gynhesu ac adeiladu cartrefi a gweithleoedd erbyn 2035?
  4. Sut y gellid cysylltu pobl a lleoedd ledled Cymru erbyn 2035?
  5. Sut gallai addysg, swyddi a gwaith edrych ledled Cymru erbyn 2035?

Grwp Herio Cymru Sero Net 2035 yn lansio ei her gyntaf Read More »

Caiff adroddiad yn cynnwys argymhellion o Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent ei gyhoeddi heddiw.

Cynhaliwyd y Cynulliad yn rhithiol dros ddau benwythnos ym mis Mawrth a daeth ynghyd â dros 40 o bobl a ddewiswyd ar hap, ac yn gynrychioladol yn ddemograffig, sy’n byw yn y fwrdeistref sirol i drafod y cwestiwn pwysig iawn: “Beth ddylem ni ym Mlaenau Gwent ei wneud i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd sy’n deg ac yn gwella safonau byw i bawb”

Mabwysiadodd y Cynulliad Hinsawdd bump argymhelliad yn gysylltiedig â thrafnidiaeth, tai a gofod gwyrdd, a gafodd dros 80% o gefnogaeth. Cafodd yr argymhellion eu hysgrifennu gan aelodau’r Cynulliad eu hunain a’i seilio ar gyflwyniadau gan arbenigwyr newid hinsawdd.

Medrir gweld yr argymhellion a’r adroddiad llawn yn y dolenni cysylltiedig. Cliciwch Yma.

Lluniwyd yr adroddiad gan Cynnal Cymru a Chymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, dau o bartneriaid a drefnodd Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent.

Ym mis Medi y llynedd, fe wnaeth y Cyngor ddatgan yn swyddogol fod Argyfwng Hinsawdd ym Mlaenau Gwent. Yr wythnos nesaf, bydd pob cynghorydd bwrdeistref yn cael cyfle i glywed gan aelodau Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent am eu hargymhellion ac ystyried sut y gallant symud ymlaen â’r agenda.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent, sydd wedi dod â sefydliadau yn cynnwys y cyngor, iechyd, tai, heddlu a’r sector gwirfoddol ynghyd, wedi ymroi i roi ymateb ysgrifenedig i’r argymhellion hyn yn eu cyfarfod nesaf ym mis Gorffennaf. Mae hyn yn adlewyrchu ymrwymiad hirdymor partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i Flaenau Gwent chwarae ei ran lawn wrth weithredu i gyflawni targed Cymru i allyriadau Sero-Net erbyn 2050.

Dywedodd y Cyng Dai Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol Adfywio a Datblygu Economaidd y Cyngor, fydd yn arwain y briffiad. Dywedodd:

“Rydym yn hollol ymroddedig fel Cyngor i weithio gydag ystod eang o bartneriaid i wneud popeth a fedrwn i ymateb yn lleol i’r broblem fyd-eang hon. Sylweddolwn yr heriau enfawr sydd o’n blaen i gyd wrth geisio diogelu ein hamgylchedd ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Dyna pam i ni fel awdurdod lleol ddatgan Argyfwng Hinsawdd a’n bod eisoes wedi dechrau gweithredu drwy ein Cynllun Datgarboneiddio. Aiff y cynllun hwn â ni i ddull gweithredu mwy strategol tuag at cyflawni niwtraliaeth carbon drwy flaenoriaethu gwaith mewn nifer o feysydd allweddol o’n gweithrediadau a all, gyda rhai newidiadau, wneud cyfraniad sylweddol tuag at ein nod o fod yn niwtral o ran carbon.

“Roedd y bobl yn y Cynulliad Hinsawdd yr un mor angerddol am ein hamgylchedd a bydd eu hargymhellion yn helpu i ganolbwyntio hyd yn oed fwy ar ein meddyliau a dweud wrthym beth yr ystyriant yn allweddol i fynd i’r afael â’r mater. Diolch i bawb a gymerodd ran am roi eu hamser.”

Cyflwynir yr adroddiad hefyd i Fwrdd Gwasanaethau Blaenau Gwent, gan fod gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol yn allweddol i fynd i’r afael â materion amgylcheddol.

Dywedodd Sarah Hopkins, Cyfarwyddwr, Cynnal Cymru:

“Bydd y symud i sero-net yn golygu newidiadau i fywydau pobl felly mae’n hanfodol fod cymunedau yn deall ac yn cymryd rhan yn y daith. Mae mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn rhoi cyfle i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sy’n bodoli yng Nghymru a gwella bywyd i bawb. Mae’n wirioneddol galonogol gweld ymrwymiad Cyngor Blaenau Gwent, y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ehangach a’r cymdeithasau tai i wrando ac ymateb i’r argymhellion gan y Cynulliad.

“Gobeithiwn y bydd ardaloedd eraill yng Nghymru hefyd yn defnyddio prosesau tebyg i lywio cynlluniau gweithredu ar ddatgarboneiddio.”

Dywedodd Steve Cranston, Arweinydd Economi Sylfaen Tai United Welsh:

“Rydym yn hynod falch i fod wedi cymryd rhan yng nghynulliad hinsawdd cyntaf Cymru. Mae’n dangos ei bod yn bosibl dod â sampl cynrychioladol o bobl ynghyd – a mynd i’r afael ag un o’r heriau caletaf sy’n ein hwynebu i gyd – yr argyfwng hinsawdd. Mae’r broses Cynulliad Hinsawdd yn un sy’n parchu gwahanol safbwyntiau ac yn meithrin ymddiriedaeth. Cafodd y 5 argymhelliad uchaf gefnogaeth lethol o 80% gan aelodau. Mae hyn yn rhoi pwysau a hygrededd i’r argymhellion sy’n anodd eu hanwybyddu. Bu’r broses o gydweithio ar draws cymdeithasau tai, yr awdurdod lleol, sefydliadau cymdeithas ddinesig a dinasyddion yn un gadarnhaol lle cafodd cysylltiadau eu cryfhau ac y cafodd ymddiriedaeth ei adeiladu.

“Mae’r pedair cymdeithas tai a gefnogodd y Cynulliad Hinsawdd – Linc Cymru , Cartrefi Melin, Tai Calon ac United Welsh – yn gweithio i ddatblygu ymateb cydlynol i’r argymhellion. Bydd yr argymhellion yn helpu i lunio ein blaenoriaethau yn y dyfodol ym meysydd allweddol ôl-osod tai.”

Trefnwyd Cynlluniad Hinsawdd Blaenau Gwent gan gymdeithasau tai United Welsh, Linc Cymru, Cartrefi Melin a Tai Calon mewn partneriaeth gydag elusen datblygu cynaliadwy Cynnal Cymru, Cyngor Blaenau Gwent ac ERS Cymru.

Caiff adroddiad yn cynnwys argymhellion o Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent ei gyhoeddi heddiw. Read More »

Illustration of Blaenau Gwent area

Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent Adroddiad

Cynhaliwyd Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent o’r 6 hyd at yr 28 o Fawrth 2021.

Cynhaliwyd y Cynulliad arlein trwy gyfrwng Zoom. Dewiswyd hanner cant o breswylwyr Blaenau Gwent ar hap i fynd i’r afael â’r cwestiwn:

“Beth y dylid ei wneud ym Mlaenau Gwent i daclo’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd sy’n
deg, ac yn gwella safonau byw i bawb?”

Roedd 44 cyfranogwr wedi mynychu sesiwn gyntaf y Cynulliad, ac roedd 43 o gyfranogwyr yn bresennol yn y sesiwn olaf i bleidleisio ar yr argymhellion. Roedd presenoldeb y mynychwyr yn sefydlog trwy gydol y sesiynau, a 43 oedd isafswm y mynychwyr.

Roedd yr aelodau wedi cyfarfod am gyfanswm o 23 awr i glywed tystiolaeth oddiwrth dros 20 arbenigwr gwahanol, i drafod y posibiliadau a chynhyrchu argymhellion ynghylch yr hyn y gallai sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus lleol, cymunedau ac unigolion wneud i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, a gwella bywydau pobl Blaenau Gwent.

Yn ystod y cyfnod dysgu, roedd aelodau’r Cynulliad wedi archwilio’r themáu canlynol:
• Cyflwyniad i newid hinsawdd
• Trafod tegwch a phontio teg
• Sut y mae newid yn digwydd
• Tai – ôl-osod, adeiladu o’r newydd, tlodi tanwydd, swyddi a sgiliau
• Natur a mannau gwyrdd
• Trafnidiaeth

Gallech chi ddod o hyd i’r agenda, fideos o’r sesiwn a chwestiynau eraill i’r siaradwyr ar y wefan.

Lawrlwythwch yr adroddiad hwn >>

Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent Adroddiad Read More »

Scroll to Top
Skip to content