Cymuned Ymarfer yr Economi Sylfaenol

Dechreuodd cymuned ymarfer yr economi sylfaenol ym mis Gorffennaf fel rhan o Gronfa Her Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru. Ei nod yw rhannu dysgu ac arloesi, adeiladu cysylltiadau ac annog cydweithredu.

Roedd y Gronfa Her wedi darparu cefnogaeth i brosiectau a oedd am arbrofi ffyrdd newydd o fynd i’r afael â’r heriau – rhai ohonynt yn newydd, eraill yn hen iawn – a wynebir gan fusnesau’r economi sylfaenol, neu’r rhai sy’n dibynnu ar eu gwasanaeth.

Roedd rhain yn cynnwys:

  • recriwtio, cadw a sgiliau’r gweithlu
  • y strwythurau cyflenwi a chynllun y gwasanaethau
  • recriwtio, cadw a sgiliau’r gweithlu
  • y strwythurau cyflenwi a chynllun y gwasanaethau

Y nod oedd archwilio i ystod o ddatrysiadau a fyddai, o bosib, yn cynhyrchu modelau hyfyw addasadwy yr oedd modd eu tyfu a’u lledaenu, er mwyn cryfhau economïau lleol ac adeiladu cyfoeth cymunedol.

Gan ddechrau yn 2019 gyda 52 prosiect cychwynnol, y disgwyl oedd, o’r cychwyn, na fyddai rhai o’r arbrofion yn llwyddiannus, ac roedd effaith y pandemig wedi gwneud yr amodau yn fwy heriol fyth.

Serch hynny, gosodwyd cymuned ymarfer yn ei lle er mwyn helpu dal peth o’r dysgu a’r ddealltwriaeth gyfoethog a gynhyrchwyd gan yr holl brosiectau a oedd wedi cymryd rhan. Mae’r enghreifftiau yn yr astudiaethau achos isod yn cynnig blas o’r prosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa – eu llwyddiannau, eu heriau ac, yn bennaf oll, dysgu beth yw’r ffordd orau o gefnogi’r economi sylfaenol yn eu hardal neu sector. Daeth y Gronfa i ben ym mis Mawrth 2021 ond, ar gais yr aelodau, mae’r gymuned ymarfer wedi parhau. Mae ei rȏl yn dal i gynnwys rhannu dysgu, annog a lledaenu deialog ac hyrwyddo cydweitho.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â sesiwn, neu am wybod mwy, cysylltwch â clare@cynnalcymru.com

Cymuned Ymarfer yr Economi Sylfaenol Read More »