Gwaith dan sylw

Carbon Literacy Cartrefi Cymru

Beth yw CLCC?

CLCC – Carbon Literacy Cartrefi Cymru yw consortiwm o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (LCC). Mae aelodau’r consortiwm yn cronni arian ac adnoddau er mwyn cynyddu Carbon Literacy o fewn eu sefydliadau.

Mae Carbon Literacy yn cael ei diffinio fel diwrnod werth o ddysgu o gwmpas achosion a chanlyniadau newid yn yr hinsawdd, ffyrdd o weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd a grymuso pobl i weithredu fel unigolion ac fel grŵp yn bersonol ac yn broffesiynol.

Mae’r Carbon Literacy Project wedi diffinio’r safon Carbon Literacy ac yn achredu cyrsiau a dysgwyr.

Mae 27 o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig o ledled Cymru yn rhan o’r Consortiwm – maen nhw’n dangos cymhelliant y sector i gyd-weithio i greu newid. Bydd y rhaglen yn cynyddu’r rhif o hyfforddwyr Carbon Literacy yng Nghymru o 1 i dros 60.

Hanes CLCC

Ym mis Hydref 2019 daeth cynrychiolwyr o 16 Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig o ledled Cymru at ei gilydd i ddysgu mwy am y Carbon Literacy Project a chlywed cynnig i greu consortiwm Carbon Literacy o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Gwnaeth mynychwyr y cyfarfod golygu’r cynnig a aeth yn ôl allan i bob LCC yng Nghymru. Ym mis Ionawr 2020 cynhaliwyd cyfarfod o gwmpas y cynnig a arweiniwyd i’r consortiwm o 27 LCC Cymreig yn cael ei greu. Cafodd y consortiwm ei enwi Carbon Literacy Cartrefi Cymru.

Rhaglen

 • Chwefror 2020 – Cyfnod I; rowndiau o hyfforddiant Carbon Literacy i aelodau darparwyd gan Cynnal Cymru
 • Mawrth 2020 – Cyfnod Clo. Mae hyfforddiant yn parhau o bell gyda chwrs ar-lein newydd a’r rhaglen CLCC i gyd yn symud ar-lein. Mae 65 o aelodau yn dod yn Carbon Literate.
 • Mai 2020 – Cyfnod II; Mae 5 o arbenigwyr hyfforddi yn dod o fewn y consortiwm i weithio gyda Cynnal Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion i ddatblygu 5 o gyrsiau Carbon Literacy i dai cymdeithasol Cymru. Un cwrs i Fwrdd/ Uwch-dîm Arweinyddiaeth, un i staff sydd yn delio â chwsmeriaid, un i staff technegol ac asedau sydd yn cymryd rhan yn ôl-ffitio ac un i staff cynnal a chadw ac isgontractwyr.
 • Hydref 2020 – Cyfnod III; Pob sefydliad sydd yn aelod i gael o leiaf 2 o aelodau staff hyfforddwyd fel hyfforddwyr Carbon Literacy gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion. Bydden nhw’n cael eu hyfforddi i ddarparu cyrsiau datblygwyd yng nghyfnod II.
 • Y dyfodol – Cyfnod IIII; Gall aelodau’n defnyddio eu hyfforddwyr i ddarparu hyfforddiant Carbon Literacy yn fewnol i staff i gyd ac i ymgorffori Carbon Literacy mewn i’r broses sefydlu i staff.

Siwrnai Carbon Literacy

Os hoffech wybod mwy neu gysylltu, plîs e-bostiwch luke@cynnalcymru.com sy’n rheoli ysgrifenyddiaeth CLCC.

Cyflog Byw yng Nghymru

Dewch yn Gyflogwr Cyflog Byw Go Iawn!

Mae’r Cyflog Byw Go Iawn yn fudiad annibynnol sy’n cynnwys busnesau, mudiadau a phobl sy’n credu bod diwrnod teg o waith yn haeddu diwrnod teg o dâl. Mae’r Cyflog Byw Go Iawn yn cael ei gyfrifo’n annibynnol yn flynyddol yn ôl yr hyn sydd ei angen ar gweithwyr a’u teuluoedd i fyw. Gall cyflogwyr wneud y dewis, o’u gwirfodd, i dalu Cyflog Byw Go Iawn. 

Mae mudiadau sydd yn talu’r Cyflog Byw Go Iawn wedi cofnodi gwelliannau sylweddol o ran ansawdd gwaith, lleihad yn absenoldeb a throsiant eu staff, a chryfach enw da corfforaethol.

£9.50 yw’r Cyflog Byw Go Iawn ar draws y DU, a £10.85 yr awr yn Llundain. Mae dros 7000 o Gyflogwyr Cyflog Byw Go Iawn ar draws y DU, gyda dros 250 o gyflogwyr Cyflog Byw Go Iawn yng Nghymru.

Ymunwch â charfan o fudiadau mwyaf blaenllaw Cymru, yn cynnwys:

Capital Law, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru CGGC, Prifysgol Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Brecon Carreg, Gyrfaoedd Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Trydydd Sector Caerdydd. Gallwch weld rhestr gyflawn o’r mudiadau achrededig ar y wefan Living Wage Foundation.

Maen nhw’n ymuno â chyflogwyr ar draws y DU, yn amrywio o gwmnioedd y FTSE 100 megis  HSBC, Unilever a KPMG, i fusnesau bach annibynnol sydd wedi dewis mynd ymhellach na thalu isafswm cyflog y llywodraeth, er mwyn sicrhau bod eu holl staff a chontractwyr safle yn ennill y Cyflog Byw Gwirioneddol, cyflog sy’n diwallu gwir gostau byw.

Achrediad

Mae Achredu yn broses syml ac uniongyrchol. Gallwch gofrestru arlein drwy wefan y Living Wage Foundation.

Y cyfan sydd rhaid ichi wneud yw talu’r Cyflog Byw Go Iawn i’ch staff cyflogedig a gyflogir yn uniongyrchol, a sydd dros 18 oed, ac hefyd i’w dalu i unrhyw weithwyr ac is-gontractir megis, er enghraifft, glanhawyr sy’n gweithio’n reolaidd ar y safle am 2 awr y dydd dros gyfnod o 8 wythnos. Am wybodaeth bellach ynghylch meini prawf achredu darllenwch y FAQs.

Mae cost ynghlwm wrth fod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ac mae hyn yn amrywio yn ôl maint y mudiad; codir tâl o £50 y flwyddyn ar fudiadau sydd â llai na 10 o gyflogai. Gall mudiadau a leolir yng Nghaerdydd yn gymwys i wneud cais i’r cynllun cefnogi achredu a ddarperir gan Gyngor Caerdydd.

Mae talu’r Cyflog Byw Go Iawn yn hanfodol os ‘rydym am ddatblygu economi gynaliadwy yng Nghymru, a datblygu gweledigaeth Cynnal Cymru i wneud Cymru yn wlad gynaliadwy. Mae Cynnal Cymru yn edrych ymlaen at weithio gyda chyflogai newydd ledled Cymru i weithredu Cyflog Byw yn eu busnesau.


Cyllidwyr Cyflog Byw

Ni hefyd yw corff achredu y Living Wage Funders (Cyllidwyr Cyflog Byw) yng Nghymru.

Yn amrywio o awdurdodau lleol i ymddiriedolaethau elusennol a sylfeini, cyllidwyr corfforaethol, gwyddoniaeth a chyfalaf, mae’n Cyllidwyr Cyflog Byw yn ymrwymo i daclo tâl isel trwy annog y sefydliadau maent yn gefnogi i dalu’r Cyflog Byw gwirioneddol.

Gofynion y cynllun:

1. Dod yn Gyflogwr Cyflog Byw gyda’r Living Wage Foundation

2. Talu’r Cyflog Byw ar swyddi a ariennir gan grant lle bo’n bosibl. Mae Cyllidwyr Cyflog Byw yn ceisio sicrhau fod pob swydd sydd wedi’u hariannu’n llawn neu’n rhannol gan y cyllidwr yn talu’r Cyflog Byw, oni bai fod rhesymau penodol i hyn beidio digwydd.

3. Cefnogi grantÏon i ddod yn Gyflogwyr Cyflog Byw trwy eu cyfeirio at y Living Wage Foundation.

4. Darparu ychydig bach o wybodaeth yn flynyddol am eich cynnydd.

Cynllun yw hwn lle y mae’r cyllidwyr yn defnyddio eu pwerau fel rhoddwyr grant i fynd i’r afael â chyflogau isel yn y sector elusen.

Buddion

Trwy ddod yn Gyllidwr Cyflog byw byddwch yn:

 • Cael mynediad i arweiniad ar wneud cais am y Cyflog Byw i swyddi a ariennir gan grant, gan gynnwys templedi ac astudiaethau achos
 • Dod yn ran o gymuned strategol o gyllidwyr sy’n cefnogi a hyrwyddo’r Cyflog Byw, yn cyfrannu i ddod â thâl isel i ben yn y trydydd sector
 • Â hawl i ddefnyddio’r Marc Cyllidwr Cyflog Byw
 • Ymddangos ar wefan LWF fel bod cefnogwyr a grantÏon yn gallu canfod yn hawdd yr ymrwymiad rydych wedi gwneud
 • Cael y cyfle i weithio gyda’r LWF ar sylw yn y wasg i hybu cydnabod Cyllidwr
 • Derbyn gwahoddiad i ddigwyddiadau yn ystod Wythnos Cyflog Byw a phecyn gyda deunyddiau ac arweiniad ar sut i fod yn ran o’r dathliadau cenedlaethol
 • Cael eich hysbysu o’r ymgyrch Cyflog Byw a chyfleoedd i ddathlu eich cydnabyddiaeth

Fel arall, gallwch gysylltu â Lois neu archwilio’r ddau gyllidwr arall yng Nghymru, sef Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (Building Communities Trust).


Cynnal Cymru yw’r corff achredu Cyflog Byw yng Nghymru

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn gyflogwr cyflog byw, cysylltwch â Bethan ar 02920 431746 os gwelwch yn dda.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan Living Wage.

Cymuned Ymarfer yr Economi Sylfaenol

Dechreuodd cymuned ymarfer yr economi sylfaenol ym mis Gorffennaf fel rhan o Gronfa Her Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru. Ei nod yw rhannu dysgu ac arloesi, adeiladu cysylltiadau ac annog cydweithredu.

Roedd y Gronfa Her wedi darparu cefnogaeth i brosiectau a oedd am arbrofi ffyrdd newydd o fynd i’r afael â’r heriau – rhai ohonynt yn newydd, eraill yn hen iawn – a wynebir gan fusnesau’r economi sylfaenol, neu’r rhai sy’n dibynnu ar eu gwasanaeth.

Roedd rhain yn cynnwys:

 • recriwtio, cadw a sgiliau’r gweithlu
 • y strwythurau cyflenwi a chynllun y gwasanaethau
 • recriwtio, cadw a sgiliau’r gweithlu
 • y strwythurau cyflenwi a chynllun y gwasanaethau

Y nod oedd archwilio i ystod o ddatrysiadau a fyddai, o bosib, yn cynhyrchu modelau hyfyw addasadwy yr oedd modd eu tyfu a’u lledaenu, er mwyn cryfhau economïau lleol ac adeiladu cyfoeth cymunedol.

Gan ddechrau yn 2019 gyda 52 prosiect cychwynnol, y disgwyl oedd, o’r cychwyn, na fyddai rhai o’r arbrofion yn llwyddiannus, ac roedd effaith y pandemig wedi gwneud yr amodau yn fwy heriol fyth.

Serch hynny, gosodwyd cymuned ymarfer yn ei lle er mwyn helpu dal peth o’r dysgu a’r ddealltwriaeth gyfoethog a gynhyrchwyd gan yr holl brosiectau a oedd wedi cymryd rhan. Mae’r enghreifftiau yn yr astudiaethau achos isod yn cynnig blas o’r prosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa – eu llwyddiannau, eu heriau ac, yn bennaf oll, dysgu beth yw’r ffordd orau o gefnogi’r economi sylfaenol yn eu hardal neu sector. Daeth y Gronfa i ben ym mis Mawrth 2021 ond, ar gais yr aelodau, mae’r gymuned ymarfer wedi parhau. Mae ei rȏl yn dal i gynnwys rhannu dysgu, annog a lledaenu deialog ac hyrwyddo cydweitho.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â sesiwn, neu am wybod mwy, cysylltwch â clare@cynnalcymru.com

Scroll to Top